Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 1461
Aprovació inicial de la proposta de Modificació Puntual núm. 4 de PGOU d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017 es va adoptar el següent acord:

“1.- ESMENAR l'informe-proposta relatiu a la proposta de Modificació Puntual núm. 4 del PGOU d'Inca, consistent en canvi de qualificació de dues parcel•les en sòl rústic i part d’una parcel•la urbana a sistema general de comunicació i infraestructures (SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) per poder dur a terme la proposta del Pla de Residus d’Inca en quant a la creació  d’unes  àrees d’aportació de residus vigilades, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas

2.- APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 4 de PGOU d’Inca, consistent en canvi de qualificació de dues parcel•les en sòl rústic i part d’una parcel•la urbana a sistema general de comunicació i infraestructures (SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) per poder dur a terme la proposta del Pla de Residus d’Inca en quant a la creació  d’unes  àrees d’aportació de residus vigilades, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.

3.- SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica simplificada; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest legacions que es×Ajuntament per formular els suggeriments i al considerin oportunes.

4.- SUSPRENDRE l’atorgament de llicències de parcel•lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.

5.- SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atès la seva condició d’òrgan ambiental, que inicií el tràmit de consultes a altres Administracions públiques afectades envers a la present proposta Modificació puntual de planejament, d’acord amb el previst a l’article 12 de a Llei 12/2016 i l'article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el cas que ho consideri oportú.

6.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de planejament i, en particular, l'informe previ del Consell de Mallorca, d'acord amb el previst a l'article 54.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús de sòl, al Consell Insular de Mallorca.    

7.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats.”

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Inca, 2 de febrer de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma