Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 1205
Acord d'aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En data 9 de febrer de 2017, el Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar la següent proposta d'acord:

“ANTECEDENTS

En data 24 de gener de 2017, la Consellera executiva de Territori i Infraestructures, va elevar al Ple del Consell Insular de Mallorca una proposta d’acord de modificació de la Relació de llocs de treball de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en la seva qualitat de Presidenta d’aquest organisme autònom. Aquest assumpte ha estat inclòs al punt onzè de l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió ordinària, que el Ple del Consell Insular de Mallorca celebrarà el proper dia 9 de febrer de 2017.

La proposta anterior inclou, entre d’altres modificacions, la creació d’una sèrie de llocs de treball a l’Agència. Atesa la urgència existent per procedir a la cobertura immediata d’alguns d’aquests llocs, es fa necessària la modificació del contingut de l’apartat quart d’aquesta proposta, que permetria l’entrada en vigor de les modificacions proposades en el mateix moment de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en lloc de demorar-la fins el començament del mes següent, com preveu la proposta actual de data 24 de gener de 2017.

Per tant, a l’empara del que disposa l’article 97.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre de 1986, que aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es formula una esmena a la proposta de modificació de la Relació de llocs de treball de l’Agència de data 24 de gener de 2017, que afecta al seu apartat quart, que quedaria redactat de la següent manera:

“Quart.- La data d’efectes del present acord serà el mateix dia de la seva publicació al BOIB, sense perjudici que les adequacions retributives singulars previstes surtin efectes econòmics retroactius des de la data d’1 de gener de 2017.”

Atès l’anterior, la proposta definitiva d’acord que s’eleva a la consideració del Ple del Consell Insular de Mallorca, és la següent:

“Primer.- Aprovar les modificacions a la Relació de llocs de Treball de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que s’indiquen seguidament, de conformitat amb l’annex que s’adjunta al present acord:

A) Creació de nous llocs de treball:

-Creació del lloc de lletrat de l’Agència (codi 50008).

-Creació de 6 llocs de Tècnic d’administració general (codi 50009)

-Creació de 2 llocs d’auxiliar d’administració general (codi 50366)

B) Adequacions retributives singulars:

- 3 Llocs de tècnic d’administració general (codi 50363)

-Lloc de tècnic d’administració general (codi 50007).

-Lloc d’administratiu de la Secció jurídica de l’Agència (codi 50365), que inclou a més modificació de la seva denominació i de la seva adscripció.

- 6 Llocs d’inspector urbanístic I (codi 50375).

C) Canvi d’adscripció dels següents llocs de treball, que passarien ara a estar sota la dependència directa del Cap de Servei de l’Agència:

-Llocs d’auxiliar d’administració general de la secció jurídica (codis 50366 i 50370)

-Lloc d’administratiu d’administració general de secció administrativa (codi 50948)

-Lloc d’auxiliar d’administració general de la secció administrativa (codi 50978)

Segon.- Adaptació del nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per als diferents llocs de treball de l’Agència, de conformitat amb el disposat a la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català a l’àmbit de la funció pública, que modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tercer.- Les propostes de modificació anteriors seran formalment elevades al Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant proposta subscrita per la Presidenta de l’Agència i Consellera executiva de Territori i Infraestructures, un cop conclòs el procés de negociació sindical.

Quart.- La data d’efectes del present acord serà el mateix dia de la seva publicació al BOIB, sense perjudici que les adequacions retributives singulars previstes surtin efectes econòmics retroactius des de la data d’1 de gener de 2017.

Cinquè.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, 9 de febrer de 2017

El Secretari general
Jeroni Mas Rigo

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma