Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 1179
Aprovació definitiva proposta de Modificació Puntual núm. 2

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Amb reserva dels termes en què resulti aprovada l’acta de la sessió, advertència que es realitza en compliment de l'art. 206 de l'RD 2.568/1986,  el Ple de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió ordinària  de data 26 de gener de 2017, va aprovar i va adoptar el següent acord:

1.- APROVAR DEFINITIVAMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.  

2.- PUBLICAR el present acord al butlletí oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l’Ajuntament.

3.- NOTIFICAR, el present acord a les persones i/o interessats.

4.- TRAMETRE, un exemplar complet diligenciat de la present Modificació al Consell de Mallorca i a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears. “

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Contra la present resolució que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant al Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la present resolució de conformitat amb al Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  

Inca, 30 de gener de 2017

El batle accidental,

Antoni Rodriguez Mir.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma