Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 1178
Aprovació definitiva Reglament de funcionament del Casal d’entitats ciutadanes d'Inca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini per a la formulació d’al·legacions i/o presentació de reclamacions i suggeriments contra l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en data 3 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació inicial del Reglament de funcionament del Casal d’entitats ciutadanes d'Inca, sense que s’hagi formulat cap al·legació, reclamació i/o suggeriment, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, així com l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, queda definitivament aprovat el Reglament en qüestió. A continuació es fa públic el text íntegre.

"REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CASAL D’ENTITATS CIUTADANES D'INCA SITUAT AL QUARTER GENERAL LUQUE.

Article 1

Objecte

És objecte d'aquest reglament regular les normes i les condicions d'organització, funcionament i ús del Casal d'Entitats d'Inca, situat al Quarter General Luque, referides a qualsevol dependència o sala comuna del Casal, per tal de facilitar la tasca de la iniciativa social mitjançant la posada a la disposició de diferents associacions d'Inca d'espais i recursos en els quals puguin participar.

Article 2

Àmbit d'aplicació

El present reglament serà d’aplicació per a totes aquelles entitats privades sense ànim de lucre que, complint els requisits d'aquest Reglament, sol·licitin la utilització d'una sala com a seu provisional o la utilització ocasional dels diferents espais comuns, recursos i serveis del centre.

Article 3

Ús dels espais

Els espais del Casal d'Entitats seran utilitzats, d'una banda, com a seus temporals i, de l'altra, per a la realització ocasional d'activitats per part de les entitats. Aquestes utilitzacions estaran destinades a la realització de tot tipus de tasques internes que desenvolupin habitualment les associacions: seu social, administració i gestió, reunions, coordinacions, actes diversos (jornades, cursos, rodes de premsa, conferències...), etc. En queden expressament excloses les activitats obertes al públic en general com ara la prestació de serveis, venda de productes o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter econòmic o material...

Les activitats de caràcter ocasional que es desenvolupin a l'espai associatiu han de ser gratuïtes; poden estar obertes a la participació del públic general, però es donarà prioritat a aquelles que vagin dirigides als membres de les entitats, especialment si són persones associades o voluntàries i/o a aquelles altres relacionades amb la promoció de la participació i solidaritat ciutadanes (accions d'informació i sensibilització, formació interna, comissions de treball, captació de membres, etc.).

Article 4

Destinataris i requisits

Les entitats socials privades, sense ànim de lucre, que sol·licitin l'autorització de l'ús dels recursos/espais del Casal d'Entitats han de complir els següents requisits:     

 • No tenir ànim de lucre, estar degudament inscrites en el registre(s) corresponent(s) i estar dotades d'un mínim grau d'estructura formal (amb l'aprovació dels seus Estatuts).
 • Perseguir objectius de caràcter solidari, des de criteris d'igualtat, justícia social i ple respecte als drets humans.             
 • Ser entitats dotades d'estructures obertes i participatives, que desenvolupin la seva tasca des de criteris de transparència, participació democràtica i que promoguin la coordinació, coresponsabilitat i protagonisme de les persones associades i/o voluntàries.  
 • Desenvolupar la seva activitat principal des d'Inca.

Article 5

Serveis

Els serveis a prestar consistiran en:

 • Cessió de les sales per ser utilitzades com a seus temporals dotades d'equipament bàsic (Internet, mobiliari bàsic, etc.).        
 • Cessió ocasional d'espais comuns i recursos tècnics per a la realització de tot tipus d'activitats a desenvolupar en el propi centre (reunions, trobades de socis/voluntàries, conferències, actes de presentació, rodes de premsa, posada en marxa de noves entitats/projectes, etc.). 

Article 6

Sol·licitud d'utilització de les instal·lacions/recursos

L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Inca podrà autoritzar l'ús dels espais i recursos a aquelles entitats privades no lucratives (associacions, fundacions, federacions, etc.) que ho sol·licitin i que compleixin els requisits que el present reglament estableix.

Les instal·lacions i els seus diferents recursos seran gestionats pel personal del centre, atenent al present reglament i a les normes complementàries que progressivament i amb la col·laboració de les persones/entitats usuàries es vagin establint.   

Les entitats han de:

 • Sol·licitar en temps i forma la cessió d'ús d'acord amb els annexos corresponents:
 • Sol·licitud utilització de sales com a seu temporal.         
 • Sol·licitud utilització ocasional d'espais o recursos.
 • Signar prèviament el conveni que estableix les condicions de cessió (en cas de seu temporal).              

La resolució de la petició correspon a l'Àrea de Participació Ciutadana, la qual valorarà la sol·licitud i assignarà la sala que consideri més adient en funció de l'ordre del registre d'entrada, de la disponibilitat i del tipus d'acte a organitzar, i serà notificada a l'entitat sol·licitant.

L’entitat sol·licitant designarà un o uns responsables de l’acte, en facilitarà el nom, telèfon mòbil i si és possible adreça de correu electrònic, i se li lliuraran les claus i explicarà com obrir les dependències, els llums... i després tancar-ho tot.   

La cessió d'aquests serveis únicament genera a favor dels usuaris el seu dret d'ús pel temps prèviament concertat. En tota cessió o reserva d'espai, hi ha d'haver un responsable del seu bon ús, el qual serà identificat en la sol·licitud d'ús corresponent.            

L'autorització, si escau, quedarà condicionada a la disponibilitat en cada moment dels equipaments i podrà ser revocada en el cas que l'entitat incompleixi qualsevol de les condicions establertes, en funció del mal ús de la instal·lació o bé perquè les activitats realitzades vagin en detriment de les causes originals de la cessió, o per qualsevol altra causa justificada des de l'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Inca.

Article 7

Condicions de funcionament              

El Casal d'Entitats es regirà per aquestes condicions generals de funcionament:     

1. Els espais, recursos i serveis obeeixen a una concepció multifuncional i polivalent, i estan a disposició de totes les entitats i les seves respectives persones, amb autorització expressa prèvia de l'Àrea de Participació Ciutadana.                   

2. Totes les entitats usuàries tenen els mateixos drets d'ús i gaudi dels espais, recursos i serveis, i s'han d'adequar a la seva disponibilitat.

3. Totes les persones i entitats usuàries tenen iguals obligacions respecte a la correcta utilització d'espais, recursos i serveis de conformitat amb aquest reglament o altres possibles normatives internes (vegeu normes generals d'ús del punt següent).

4. La cessió d'ús de les sales com a seu temporal per part de l'Àrea de Participació Ciutadana té caràcter provisional. El temps de concessió inicial a una entitat és fins a un any, si bé en qualsevol moment la cedent pot revisar la condició d'usuària i l'assignació de l'espai i equipaments prestats, i se'n poden modificar les condicions i fins i tot donar per finalitzada la cessió.

5. Tota entitat, grup, associació, col·lectiu o persona usuària adequarà el desenvolupament de les seves activitats a les condicions, l'horari i el calendari de serveis establerts per l'Àrea de Participació Ciutadana.

6. Els espais són compartits per diverses associacions i persones, sense que cap espai pugui ser considerat d'ús exclusiu de l'associació que l'utilitza, i poden efectuar-se els reajustaments i recol·locacions precises a fi d'optimitzar al màxim l'aprofitament i el compliment dels objectius de l'Àrea de Participació Ciutadana.

7. L'Àrea de Participació Ciutadana tan sols facilita l'ús d'un espai i de recursos materials, i no es fa responsable a cap efecte de les activitats que impulsin o portin a terme les organitzacions, tant dins del Casal d'Entitats Ciutadanes com fora, per la qual cosa no li serà exigible qualsevol obligació econòmica, fiscal, ni laboral, ni d'un altre tipus derivada de l'ús per part de l'entitat de l'espai/recursos assignats.

8. Les entitats allotjades i/o usuàries ocasionals eximeixen expressament l'Àrea de Participació Ciutadana i l'Ajuntament d'Inca de qualsevol responsabilitat d'índole laboral respecte a les persones que realitzen o col·laboren en tasques per a aquesta. 

9. Per raons de seguretat es pot limitar l'accés i la permanència en els locals si se sobrepassa l'ocupació permesa o si alguna altra causa justificada així ho recomanàs.

10. El calendari i els horaris d'obertura i tancament ordinaris del Casal d'Entitats seran els establerts anualment. Aquests períodes i franges horàries s'estableixen en tot cas com a límits d'utilització. Com a norma general, els diferents espais i serveis, excepte indicació expressa, es clouen un quart d'hora abans del tancament de la instal·lació.

11. Els beneficiaris hauran de disposar, excepte especificacions en cada cas, dels seus propis mitjans humans i materials per al maneig de l'equipament (mobiliari, recursos tècnics, etc.) i el desenvolupament de les diferents activitats previstes.

  

Article 8

Normes generals per a la cessió i l'ús d'espais, serveis i recursos; drets i obligacions de les associacions

La regulació sobre la cessió d'espais i recursos té com a objectiu facilitar a les associacions i persones usuàries els espais i recursos bàsics necessaris per realitzar la seva tasca associativa.            

L'entitat que hagi estat acceptada com a usuària haurà de signar l'acord a què es fa referència en el punt quatre (annex 7: Contracte d'utilització) i ha de respectar (aquest deure afecta les persones participants o usuàries de l'entitat) les següents condicions:

• Guardar el degut respecte als altres usuaris, observant les formes necessàries per a la bona convivència, evitant tant les molèsties o perjudicis a altres usuaris de l'immoble.

• Realitzar les activitats per a les quals s'autoritza l'ús del local, ajustant-se als termes de la cessió. En cap concepte es podran cedir els serveis i/o recursos disponibles a tercers, ni s'hi podran desenvolupar activitats lucratives privades.

• Utilitzar amb cura les instal·lacions, serveis i equipaments. Els desperfectes que s'originen per negligència o mal ús de les instal·lacions/recursos seran reparats per l'entitat que hagi fet la reserva, qui assumirà solidàriament la responsabilitat dels danys i perjudicis originats. En cas de federacions o entitats supragrupals que realitzin reserves per a activitats dirigides a tercers (clubs, associacions...), seran les responsables subsidiàries dels desperfectes que originen els col·lectius participants en aquestes.        

• Donar compte a l'Àrea de Participació Ciutadana de les modificacions que puguin sorgir en la realització de les seves activitats i comunicar qualsevol eventualitat que pugui dificultar la bona marxa del servei.

• Cada associació en finalitzar la seva activitat deixarà el local en perfectes condicions d'ús per a la següent associació a qui per torn correspongui, comunicant per escrit qualsevol incidència o anomalia de funcionament, trencaments, deficiències o incompliment del que disposa el present reglament.

• En els casos en què, per possibilitats d'emmagatzematge o exigència de la pràctica, les entitats usuàries haguessin de deixar material a la instal·lació, aquest haurà d'estar degudament identificat, recollit i ordenat en els armaris o llocs establerts a l'efecte; el centre no es fa responsable del seu deteriorament, pèrdua o sostracció. En qualsevol cas el dret a dipositar materials a l'equipament està limitat, tot condicionant l'espai disponible a la naturalesa del material i les activitats a desenvolupar.

• L'entitat que organitza l'acte és l'encarregada de muntar i desmuntar la sala, deixar-la neta i endreçada segons s'hagi acordat prèviament.

• El Casal d'Entitats és un espai que l'Ajuntament posa a disposició de les entitats de la ciutat, i entre tots hem de responsabilitzar-nos del seu                 manteniment, neteja, baix consum d'energia, tancar-lo un cop finalitzada l'activitat o l'acte, etc.         

• Complir les normatives d’higiene i seguretat establertes al centre.

• Facilitar les dades que se li requereixin des de l'Àrea de Participació Ciutadana a fi de poder realitzar un seguiment del tipus i grau d'utilització dels diferents espais/serveis. 

• Quan finalitzi el termini de cessió, desallotjar l'espai i equipament de treball en les mateixes condicions en què va ser recepcionat, retirant tot el material de la seva propietat.

• Fer constar expressament a totes les memòries, presentacions i material divulgatiu de l'entitat, o projectes desenvolupats durant la seva estada en el Casal d'Entitats, la col·laboració de l'Àrea de  Participació Ciutadana (amb el vistiplau previ dels responsables d'aquesta).   

De forma expressa no està permès a les instal·lacions: 

• Emmagatzemar fora dels llocs assignats efectes o béns propis de l'entitat, excepte si s'ha sol·licitat prèviament i es compta amb autorització expressa.

• Col·locar cartells, publicitat, elements decoratius, etc. en els diferents espais sense l'autorització prèvia del centre. De manera especial queda prohibida tota publicitat que pugui incitar al consum de begudes alcohòliques, tabac, etc.  o que sigui contrària als drets humans i principis ètics fonamentals.

 • Introduir mobiliari, equipament tècnic o informàtic, ni programari informàtic sense l'autorització expressa prèvia de l'Àrea de Participació Ciutadana.

• No es permet menjar excepte a les dependències destinades a aquesta finalitat.

• L'accés d'animals, excepte el que estableix la normativa per als gossos guia.

  

Article 9

Adequació i assegurança de responsabilitat civil de la infraestructura

• Les instal·lacions estaran sotmeses a les disposicions legals en matèria d'urbanisme, seguretat, sanitat i higiene en consonància amb l'activitat principal desenvolupada. 

• L'Àrea de Participació Ciutadana disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir els accidents que poguessin ocasionar-se per defecte de la mateixa instal·lació. A més, les activitats que es realitzen al centre hauran d'estar dotades de les corresponents assegurances de RC i accidents que cobreixin el conjunt d'actuacions que desenvolupi la respectiva entitat.

• L'Àrea de Participació Ciutadana no es fa responsable del conjunt d'activitats desenvolupades per les diferents entitats allotjades i per aquelles que desenvolupin algun tipus d'activitat ocasional, tant dins com fora de l'espai assignat.

 

Article 10

Cessament de l'autorització de l'ús del local

Es contempla la pèrdua del dret d'ús de l'equipament en aquests supòsits:

1. La finalització del termini concedit.      

2. Per pèrdua, per part de les associacions, dels requisits establerts en el present reglament.

3. Per incompliment per part de les associacions d'alguna de les obligacions que estableix el present reglament o de qualsevol altra norma de règim intern.

4. Deteriorament o manifest ús indegut de les instal·lacions, el mobiliari i els recursos, davant la              qual cosa i amb l'informe previ es respondrà dels danys i perjudicis.

5. Improcedència, mal comportament i/o agressivitat amb qui gestiona o la              resta d'entitats o persones usuàries de l'immoble.

6. No ocupació de l'espai adjudicat en el període de vigència de la cessió sense al·legar ni acreditar cap causa que justifiqui aquest comportament.

7. No compliment, per excés o defecte, dels horaris d'utilització d'espais i recursos, així com de les activitats previstes.

En qualsevol d'aquests supòsits l'acord de cessió quedarà resolt i alliberades les parts del compliment de les obligacions assumides. L'extinció de l'acord comporta deixar lliure immediatament l'espai assignat. En aquest cas l'Ajuntament tramitarà el corresponent expedient administratiu de resolució de la cessió de l'ús del Casal d'Entitats Ciutadanes. 

La resolució de la cessió de l'ús comporta deixar tots els espais assignats buits de materials de l'associació, així com eliminar tots els fitxers i buidar l'armari(s) que s'hagués assignat. i fer lliurament de les seves claus.

Article 11

Règim disciplinari

Es considera infracció tota activitat contrària al disposat en aquest reglament o a la normativa sectorial que resulti aplicable.

La Batlia o regidor delegat podran, en ocasió de la iniciació del procediment sancionador, establir motivadament les mesures provisionals o cautelars necessàries per preservar la seguretat, defensa dels usuaris, o qualsevol altra que estimi convenient segons les circumstàncies del cas concret. Aquestes mesures seran les idònies per evitar o paralitzar la producció o continuació dels danys o riscos, i s'ha d'ajustar a la intensitat, la proporcionalitat i les necessitats dels objectius que es pretenguin garantir en cada supòsit. Les dites mesures provisionals o cautelars podran consistir en la privació temporal dels drets com a usuari de les instal·lacions.

Article 12

Responsabilitat

Serà responsable de la infracció administrativa tota persona natural o jurídica que, per acció, omissió o negligència contravingui les disposicions d'aquest reglament i altra normativa reguladora i aplicable al servei municipal.

Qui incompleixi allò previst en aquest reglament estarà obligat, a més de la sanció que se li pugui imposar, a reparar els danys ocasionats i al rescabalament, si escau, dels danys i perjudicis que hagués pogut ocasionar a l'Administració, a la resta d'usuaris o a altres persones.

Article 13

Qualificació de les faltes

Les infraccions a les disposicions d'aquest reglament es qualificaran de lleus, greus o molt greus.

 • Faltes lleus

Es consideren infraccions de caràcter lleu:

1. Negar-se a identificar-se quan li sigui sol·licitat pel personal a cura del Casal.

2. No comunicar als empleats del Casal d'Entitats Ciutadanes les anomalies de funcionament, trencaments, deficiències o incompliment d'allò disposat en el present reglament.

3. No respectar l'espai del Casal d'Entitats Ciutadanes fent un mal ús de les seves instal·lacions.

4. No respectar els treballadors/ores del centre i els altres usuaris del Casal d'Entitats Ciutadanes.

5. L'incompliment d'altres obligacions previstes en aquest reglament, sempre que no siguin qualificades com a faltes greus o molt greus.

 • Faltes greus

Es consideren infraccions de caràcter greu:

1. Accedir a l'interior del Casal d'Entitats Ciutadanes amb patins, taules de skate o altres elements no específicament utilitzables a l'interior, així com l'entrada d'animals a les instal·lacions que no siguin gossos pigall.

2. Fumar en tot l'àmbit del Casal d'Entitats Ciutadanes.

3. Vendre o consumir begudes alcohòliques en tot l'àmbit del Casal d'Entitats Ciutadanes.

4. No mantenir, per part dels usuaris, les instal·lacions i el material disponible en les condicions degudes.

5. Utilitzar els espais per a una finalitat diferent a la qual estan destinats.

6. Reincidir en la comissió de diverses faltes lleus en el període d'un any.

7. Embrutar el terra, les cadires, les taules o altre mobiliari del Casal d'Entitats Ciutadanes

8. Prestar el material cedit pels treballadors del centre a terceres persones.

9. No fer bon ús del material del Casal d'Entitats Ciutadanes i no respectar les normes de convivència del centre esmentades en aquest reglament.

10. No comunicar qualsevol desperfecte, incidència o accident que s'hagi produït durant l'ús del material.

11. Produir danys al material o a les instal·lacions del Casal d'Entitats Ciutadanes per un ús incorrecte d'aquest, sense perjudici d'estar obligat a assumir les despeses de reparació del material, mobiliari o instal·lació.

12. Abandonar injustificadament el material que ha estat donat en préstec.

13. Treure qualsevol tipus de matèria que sigui propietat del Casal d'Entitats Ciutadanes (Ajuntament) fora del mateix centre.

14. La reiteració de dues faltes lleus.

 • Faltes molt greus

Es consideren infraccions de caràcter molt greu:

1. No complir amb els horaris establerts o autoritzats per a la utilització de les instal·lacions o pràctica de les activitats.

2. Causar desperfectes a les instal·lacions, serveis o equipament per una actuació negligent o dolosa.

3. Sostreure material o no comunicar als treballadors del Casal d'Entitats Ciutadanes el robatori o la pèrdua de material del centre.

4. Agredir verbalment (amenaces) o físicament els treballadors del centre o altres usuaris del Casal d'Entitats Ciutadanes.

5. No respectar la resta d'usuaris, provocant altercats, discussions en veu alta que alterin la pau i l'ordre públic.

6. Incomplir les normes i instruccions que es dictin en l'àmbit del Casal d'Entitats Ciutadanes.

7. Reincidir en la comissió de diverses faltes greus en el període d'un any.

 

Article 14

Graduació de sancions

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduaran, dintre dels límits establerts, en funció de la seva afectació al domini públic, naturalesa de la infracció, gravetat del dany produït, intencionalitat, reincidència i reiteració.

Article 15

Prescripció d'infraccions i sancions

Les infraccions i sancions establertes en aquest reglament prescriuran en els terminis que preveu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Article 16

Quantia de sancions

Les sancions econòmiques per a les infraccions a aquest reglament, excepte previsió distinta a norma específica que resulti d'aplicació, seran aquelles que a continuació es determinen:

1. Faltes lleus: multa de fins a 300 €.

2. Faltes greus: multa des de 301 € fins a 750 €.

3. Faltes molt greus: multa des de 751 € fins a 1.500 €.

A més de la sanció econòmica, s’imposarà la següent mesura correctora:

1. Faltes lleus: privació temporal com a usuari del Casal d'Entitats Ciutadanes durant un període d'un mes.

2. Faltes greus: privació temporal com a usuari del Casal d'Entitats Ciutadanes durant un període de tres mesos.

3. Faltes molt greus: privació temporal com a usuari del Casal d'Entitats Ciutadanes durant un període de sis mesos. 

En el cas que la infracció sigui comesa per persona menor d’edat i, en tot cas, major de setze anys, la sanció imposada podrà ésser substituïda, amb el seu consentiment exprés, per la realització de prestacions no retributives d’interès social a favor del municipi per un temps no superior a trenta dies. En el cas que es constati la no-realització de les prestacions d’interès social assignades, s’exigirà la sanció econòmica que correspongui.

En cas de reincidència, aquest fet donarà lloc a la privació definitiva com a usuari del Casal d'Entitats Ciutadanes.

Aquestes sancions s'imposaran amb independència de reclamar els danys causats.

Article 17

Potestat sancionadora

L'exercici de la potestat sancionadora se sotmetrà als principis establerts a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic i el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora. No obstant això, en el cas que l'Ajuntament d'Inca aprovi, en l'exercici de les seves potestats d'autonomia i autoorganització, una norma reguladora del procediment sancionar, caldrà ajustar-se al que en ella es disposi.

Disposició final

El present reglament entrarà en vigor una vegada que s'hagi publicat el seu text íntegre en el BOIB i hagi transcorregut el termini a què es refereix l'article 113 de la citada Llei."

  

Inca, 7 de  febrer de 2017

El Batle-President
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma