Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

    Número de registre 1220 - Pàgines 3670-3680


  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 de febrer de 2017 pel qual es corregeixen errors materials del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018

    Número de registre 1223 - Pàgines 3681-3682


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS

   • Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de febrer de 2017, per la qual es regulen els barems dels resultats a les proves esportives que s’han de tenir en compte a l’hora de determinar la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears

    Número de registre 1189 - Pàgines 3683-3693


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

   • Acord d'aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

    Número de registre 1205 - Pàgines 3694-3699


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de residus sòlids urbans

    Número de registre 1090 - Pàgines 3700-3703


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament General d'utilització de les instal·lacions esportives del municipi d'Eivissa

    Número de registre 1111 - Pàgina 3704


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Complementari de l'Ordenança sobre les normes particulars relatives a la protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions

    Número de registre 1104 - Pàgines 3705-3716


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva Reglament de funcionament del Casal d’entitats ciutadanes d'Inca

    Número de registre 1178 - Pàgines 3717-3722


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de residus i neteja viària del municipi de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 1123 - Pàgines 3723-3742Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma