Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SALUT

Núm. 1062
Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 2 de febrer de 2017 per la qual es modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 19.2 c de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, estableix que les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’impulsar altres accions de prevenció primària, com la vacunació, que s’ha de complementar amb accions de prevenció secundària com són els programes de detecció precoç de la malaltia. L’article 19.3 disposa que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha d’acordar un calendari únic de vacunes a Espanya. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla només el poden modificar per raons epidemiològiques.

Les autoritats de salut pública de les comunitats autònomes són les responsables de l’establiment, l’execució i l’avaluació del calendari de vacunació en el seu territori i el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut estableix els acords per mantenir la coordinació i cohesió en tot l’Estat. El 21 de març de 2013 el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar l’establiment d’un calendari únic de vacunació per a tot Espanya que, des de 2013, es revisa i publica anualment.

Així, mitjançant la Resolució de 24 de juliol de 2013, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es va publicar l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre el calendari comú de vacunació infantil (BOE núm. 187, de 6 d’agost de 2013).

El 13 d’abril de 2016 el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar la revisió dels programes de vacunacions en edat pediàtrica inclosos en el calendari comú actual de vacunació, amb l’objectiu d’avaluar la disminució en el nombre de dosis administrades en primovacunació mantenint la població assolida enfront de les malalties immunoprevenibles incloses en el calendari. Aquesta revisió consta en el document denominat “Ponència de Programa i Registre de Vacunacions. Revisió del Calendari de Vacunació. Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2016”.

En l’àmbit de la nostra comunitat autònoma, el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques a les Illes Balears en vigor (BOIB núm. 62, de 6 de maig de 2014, i BOIB núm. 114, de 8 de setembre de 2016) no inclou les noves pautes previstes en el calendari únic per la qual cosa és necessari modificar-ho.

L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, preveu la competència en matèria de salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i li atribueix la competència exclusiva en matèria de promoció de la salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de sanitat.

L’article 31.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el desplegament legislatiu i l’execució en matèria de salut i sanitat.

El desplegament normatiu d’aquesta competència s’ha articulat bàsicament amb la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i amb la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears.

L’article 30 e de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, disposa que per a la defensa i la promoció de la salut pública corresponen a l’administració sanitària, entre d’altres, la promoció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de malalties.

L’article 6.2 f de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, estableix que una de les prestacions en matèria de salut pública és la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc, amb una atenció preferent a les que es desenvolupen en l’àmbit de la salut comunitària.

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer, estableix que correspon a la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, exercir les competències en matèria de prevenció de les malalties i vacunació, entre d’altres.

Per tot això, dict la següent

 Resolució

1.Aprovar el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils a la comunitat autònoma de les Illes Balears:

a.Diftèria: 5 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos . Dosis de reforç̧ a les edats d’11 mesos, 6 anys i 14 anys.

b.Tètan: 5 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosis de reforç̧ a les edats d’11 mesos, 6 anys i 14 anys.

c.Tos ferina: 4 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosis de reforç̧ a les edats d’11 mesos i 6 anys.

d.Poliomielitis tipus 1, 2 i 3: 4 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosis de reforç̧ a l’edat d’11 mesos i 6 anys.

e.Haemophilus influenzae tipus B: 3 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosi de reforç a l’edat d’11 mesos.

f.Hepatitis B: 3 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosi de reforç a l’edat d’11 mesos. Els nadons de mare positiva amb antigen de superfície de l’hepatitis B positiu, així com els nadons de mare amb estat desconegut enfront de l’hepatitis B, han de rebre la primera dosi de vacuna en néixer, juntament amb una dosi d’immunoglobulina específica, seguida de la pauta anterior amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos i una dosi de reforç a l’edat d’11 mesos.

g.Pneumococ: 3 dosis amb vacuna conjugada. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosi de reforç a l’edat d’11 mesos.

h.Meningococ del grup C: 3 dosis amb vacuna conjugada. Primera dosi a l’edat de 4 mesos; la segona, a la de 12 mesos, i la tercera a l’edat de 12 anys.

i.Triple vírica (xarampió–rubèola–parotiditis): 2 dosis. Primera dosi a l’edat de 12 mesos i la segona a la de 3 anys.

j.Varicel·la: 2 dosis. Una a l’edat de 15 mesos i l’altra a la de 3 anys. Els infants nascuts entre els anys 2005 i 2014 que no hagin patit la malaltia ni s’hagin vacunat abans s’han de vacunar a l’edat de 12 anys amb 2 dosis, amb un interval d’un mes entre cadascuna.

k.Virus del papil·loma humà: 2 dosis a l’edat de 12 anys, amb un interval de 6 mesos entre cadascuna. Es vacunen exclusivament les nines.

2.S’ha de completar la vacunació dels infants de qualsevol edat als quals els faltin les dosis que els corresponen, adaptant les pautes a l’edat segons els protocols de vacunació infantil de la Direcció General de Salut Pública i Participació, que han d’estar a l’abast de la ciutadania i dels professional sanitaris a la seu electrònica de la Conselleria de Salut. En el cas específic de la vacuna contra el virus del papil·loma humà s’inclouen totes les nines i dones nascudes a partir de dia 1 de gener de 1994 no vacunades anteriorment.

3.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Salut en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de febrer de 2017

La directora general de Salut Pública i Participació

 Maria José Ramos Monserrat


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma