Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’una errada advertida a les versions catalana i castellana de la Llei 18/2016, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, publicada en el BOIB núm. 164, de dia 31 de desembre de 2016

    Número de registre 1098 - Pàgina 3310


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'entrada i visita al Casal Melis Cursach i realització d'altres serveis a espais municipals exp. 17/16

    Número de registre 1013 - Pàgines 3311-3312


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius exp. 18/16

    Número de registre 1014 - Pàgines 3313-3315


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats municipals Exp 19/16

    Número de registre 1016 - Pàgines 3316-3317


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) exp. 21/16

    Número de registre 1011 - Pàgines 3318-3322


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal taxa accés al Castell de Capdepera exp. 16/16

    Número de registre 1012 - Pàgines 3323-3324


  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la prestació de serveis assistencials

    Número de registre 1004 - Pàgines 3325-3326


  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva pressupost municipal exercici 2017

    Número de registre 1085 - Pàgines 3327-3328


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la Ordenança general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 999 - Pàgines 3329-3345


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva modificació Impost Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número de registre 993 - Pàgina 3346


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva modificació Impost Vehicles de Tracció Mecànica

    Número de registre 994 - Pàgina 3347


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva modificació Impost Béns Immobles

    Número de registre 1058 - Pàgina 3348


  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació Definitiva Plantilla Orgànica i Pressupost per a l’exercici de 2017

    Número de registre 1007 - Pàgines 3349-3350Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma