Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

    Número de registre 966 - Pàgina 3230


  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal 2/14 reguladora de la Taxa per Utilització privativa del domini públic

    Número de registre 930 - Pàgines 3231-3235


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva modificació puntual 1/2016 de les NNSS del Terme Municipal d'Andratx

    Número de registre 975 - Pàgina 3236


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva del Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2017

    Número de registre 978 - Pàgines 3237-3241


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Anunci de l'aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i paisatge urbà i la modificació de l'Ordenança per regular l'exercici de la venda ambulant en el municipi des Mercadal

    Número de registre 948 - Pàgina 3242


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament per l'exercici 2017

    Número de registre 932 - Pàgines 3243-3245Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma