Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en relació a l’execució de la sentència núm. 524/2016 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, dictada en les actuacions núm. 240/2015

    Número de registre 895 - Pàgina 2893


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

   • Aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell Insular de Mallorca

    Número de registre 868 - Pàgines 2894-2900


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics per als refugis del Consell de Mallorca

    Número de registre 865 - Pàgines 2901-2908


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per visites al conjunt arqueològic de Pollentia i el museu monogràfic, exposicions, monuments històric artístics i altres centres i llocs anàlegs i activitats formatives i culturals

    Número de registre 915 - Pàgines 2909-2911


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva ordenances fiscals reguladores de l'Impost sobre Bens Immobles, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i Taxa de Recollida i Tractament de fems domiciliari

    Número de registre 878 - Pàgines 2912-2927


  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva O.F. per serveis especials retirada vehicles o objectes pesats o voluminosos de la via pública

    Número de registre 914 - Pàgines 2928-2930


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva pressupost general 2017 Ajuntament de Manacor

    Número de registre 891 - Pàgines 2931-2936


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva Pressupost 2017

    Número de registre 847 - Pàgina 2937


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans

    Número de registre 879 - Pàgines 2938-2966


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva del Pressupost General Municipal i la plantilla de personal de l'exercici 2017

    Número de registre 884 - Pàgines 2967-2968Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma