Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 5/2017, de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 686 - Pàgines 2246-2248


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 6/2017, de 27 de gener, pel qual es crea l’especialitat de publicitat dins l’escala humanística i de ciències socials del cos facultatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 687 - Pàgines 2249-2251


  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2017 pel qual es corregeixen errors materials del Decret 2/2017, de 13 de gener, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

    Número de registre 691 - Pàgines 2252-2255


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca sobre la modificació de la normativa del sistema tarifari integrat

    Número de registre 613 - Pàgina 2256


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació de la revisió del Codi ètic de bon govern i transparència del Consell Insular de Mallorca

    Número de registre 583 - Pàgines 2257-2262


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

    Número de registre 651 - Pàgines 2263-2264


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva del Reglament Municipal del Servei de Teleassistència Domiciliària de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 578 - Pàgines 2265-2271


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • 001/17. Departament Tributari. Correcció errades edicte 14592/16, d'aprovació definitiva de l'ordenança de l'impost sobre béns immobles, concepte 112,00. Exercici 2017

    Número de registre 600 - Pàgina 2272


  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Modificació de crèdit

    Número de registre 604 - Pàgina 2273


  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva Pressupost i Plantilla 2017

    Número de registre 657 - Pàgines 2274-2278


  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa prestació servei cases de bany, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

    Número de registre 638 - Pàgines 2279-2280Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma