Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 442
Aprovació inicial del Pressupost General i la Plantilla de Personal de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2017.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que disposen els articles 112 de la llei 7/1985, de 2 d’abril i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic, a efectes de possibles reclamacions, el Pressupost General per a l’exercici 2017, aprovat inicialment per l'Ajuntament en ple a la sessió extraordinària celebrada el dia 18 de gener de 2017.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en l’apartat 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1. Termini d’exposició de reclamacions: quinze (15) dies hàbils a partir de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

2. Oficina de presentació: Registre General.

3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.

Inca a 20 de gener de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma