Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 489
Aprovació definitiva ordenança general reguladora dels preus públics municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016, va aprovar provisionalment l'ordenança general reguladora dels preus públics municipals.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat reclamacions durant el període d'exposició al públic, es procedeix a elevar a definitiu l'acord d'aprovació provisional, resultant el texte íntegre que es publica per el seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL:

Ordenança general reguladora dels preus públics municipals

Article 1

Fonament, objecte i àmbit d'aplicació.

1. En ús de les facultats conferides per l'article 127 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu, de 5 de març, l'Ajuntament d'Inca podrà establir i exigir preus públics, que es regularan per allò disposat als articles 41 a 47 de l'esmentat Text Refòs, per la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics i per allò preceptuat a aquesta Ordenança.

2. L'objecte de la present Ordenança General es desenvolupar la normativa general i establir l'àmbit i el procediment d'exigència de preus públics al municipi d'Inca, als seus Organismes Autònoms i resta d'ens de Dret Públic dependents.

3. La present Ordenança General és d'aplicació a l'Ajuntament d'Inca, als seus Organismes Autònoms i resta d'ens de Dret Públic dependents.

Article 2. Concepte.

1. Son preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats, de competència municipal i en règim de Dret Públic per l'Ajuntament d'Inca o pels seus Organismes Autònoms i resta d'ens de Dret Públic dependents, quan concorrin les dues circumstàncies següents:

a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.

b) Que se realitzin o prestin pel sector privat.

2. A l'efecte d'allò disposat a la lletra a) de l'apartat anterior, es considerarà que existeix voluntarietat per part dels administrats quan concorrin les dues circumstàncies següents:

a) Que la sol·licitud o recepció no vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries.

b) Que els serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o social per la persona sol·licitant o receptora.

Article 3. Quantia.

1. Els preus públics es fixaran a un nivell que cobreixi com a mínim els costos econòmics originats per la realització de les activitats o la prestació dels serveis o que resulti equivalent a la utilitat derivada dels mateixos.

2. Si existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, podran assenyalar-se preus públics inferiors als criteris prevists a l'apartat anterior, prèvia adopció de les previssions pressupostàries oportunes per a la cobertura del part del preu subvencionat.

Si no existís dotació pressupostària, o aquesta fos insuficient, es tramitarà davant l'òrgan competent el corresponent expedient de modificació de crèdits.

Si el preu públic inferior al cost del servei o activitat es prorroga en exercicis posteriors, s'adoptaran les previsions necessàries al Pressupost de cada any, de l'ens dels esmentats a l'article 1.3 que correspongui.

3. A les contraprestacions pecuniàries que en concepte de preu públic s'estableixin se sumarà, en el seu cas, l'Impost sobre el Valor Afegit pel tipus vigent en el moment de la meritació del mateix.

Article 4. Establiment, fixació, modificació i actualització.

1. L'establiment, fixació o modificació de la quantia dels preus públics es farà pel Ple de la Corporació a proposta de la Regiduria delegada corresponent o de l'òrgan col·legiat dels Organismes Autònoms i resta d'ens de Dret Públic dependents.

2. Tota proposta d'establiment, fixació o modificació de la quantia dels preus públics haurà d'anar accompanyada d'una Memòria econòmico-financera que justificarà l'import dels mateixos quan es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

Article 5. Procediment.

L'establiment, fixació o modificació de la quantia dels preus públics haurà d'efectuar-se d'acord amb el següent procediment:

a) Proposta d'acord de la Regiduria Delegada o del Consell Rector de l'Organisme Autònom corresponent i resta d'ens de Dret Públic dependents, interessada en l'establiment, fixació o modificació de la quantia del preu públic, que haurà d'anar accompanyada de la Memòria econòmic-financera que se cita a l'article 4-2.

b) Informe de la Intervenció General.

c) Dictamen de la Comissió Informativa corresponent.

d) Acord del Ple de la Corporació.

e) Publicació de l'acord d'establiment o modificació de la quantia dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província.

f) Entrada en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província , llevat que l'acord de fixació del preu públic prevegi un moment posterior.

Article 6. Proposta d'acord i memòria econòmic-financera.

1. Les propostes d'establiment de preus públics hauran de contemplar com a mínim els següents elements substantius:

a) Servei i activitat pel qual s'exigeixi.

b) Obligats al pagament.

c) Preu exigible.

d) Règim de gestió i, en el seu cas, exigència de dipòsit previ.

e) Data a partir de la qual començarà a exigir el preu públic.

g) Remissió expressa, en allò no previst, a la present Ordenança General de Preus Públics.

2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que aconsellin fixar preus públics per sota del cost del servei o activitat per la qual cosa s'exigeixin, haurà de justificar-se la circumstància esmentada a la proposta dita, així com l'existència de dotació pressupostària suficient que acrediti la cobertura de la diferència resultant. Si hagués de tramitar-se expedient de modificació de crèdits conforme a l'article 3, no podran entrar en vigor fins la publicació al Butlletí Oficial de la Província de l'acord d'aprovació definitiva de la modificació de crèdits que correspongui.

3. Les propostes d'establiment de nou preus públics hauran de motivar la concurrència de les circumstàncies previstes a l'article 2, perquè es determinant de l'aplicació del règim previst a la present Ordenança.

4. La Memòria econòmica-financera que necessàriament ha d'accompanyar tota proposta de fixació o modificació de la quantia de preus públics haurà de preveure, almenys, els següents aspectes:

a) Justificació dels preus proposats, i rendiment previst.

b) Justificació dels respectius costos econòmics.

c) Grau de cobertura financera.

d) Consignació pressupostària per a la cobertura del dèficit, quan es faci ús de la facultat conferida a l'article 3 de la present Ordenança.

Article 7. Obligats al pagament.

1. Son obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals hagin de satisfer-se.

2. A aquest efecte es consideraran beneficiaris i, en conseqüència, obligats al pagament, les persones sol·licitants del servei o activitat per la qual s'exigeixin els preus públics.

Article 8. Cobrament.

1. L'obligació de pagar el preu públic neix des que s'iniciï la prestació del servei o la realtizació de l'activitat que justifiqui la seva exigència.

2. Amb caràcter general, s'exigirà el dipòsit previ de l'import dels preus públics, en la forma i termini que fixi l'acord d'establiment, fixació o modificació del preu públic en determinar el règim de gestió.

3. Quan existeixi discrepància entre la quantia del dipòsit previ i l'obligació de pagament, la quantia ingressada en concepte de dipòsit previ es considerarà lliurament a compte de l'obligació definitiva, reintegrant-se o exigint-se la diferència, segons procedeixi.

4. En els acords d'establiment, fixació o modificació dels preus públics, es podrà preveure la seva exigència en règim d'autoliquidació, havent en aquest cas de concretar el termini d'ingrés.

5. Els preus públics de meritació periòdica podran exigir-se mitjançant càrrec en el compte bancari designat a l'efecte per l'obligat al pagament, un cop formalitzada la sol·licitud de prestació corresponent que habiliti la seva inclusió en el cens d'obligats al pagament.

6. Els deutes per preus públics s'exigiran pel procediment administratiu de constreyiment, ostentant-se les prerrogatives i actuant conforme els procediments previstos a l'article 2.2 del text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 9. Devolució d'ingressos.

1. Procedirà la devolució de l'import total o parcial del preu públic ingressat, quan el servei o activitat no es presti o desenvolupi per causes no imputables a l'obligat al pagament. Per acreditar les causes que originin el dret a la devolució han d'estar motivades per informe del tècnic competent.

2. L'import de la devolució serà parcial i proporcional al temps, intensitat o factor determinant del grau de realització de la prestació, o total quan no hagués nascut l'obligació de pagament.

3. Quan es tracti d'espectacles que no se celebrin per causes meterològiques, o altres de força major, l'Administració podrà optar pel canvi d'entrades per a altra sessió.

Article 10. Dret supletori.

Per allò no previst a les normes esmentades a l'article 1, s'aplicarà la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i resta de normes que resultin d'aplicació als mateixos.

Disposició Transitòria.

Els preus públics establerts per l'Ajuntament d'Inca a l'entrada en vigor de la present Ordenança es regiran per les seves normes de creació fins la seva derogació.

Disposició Derogatòria.

Les vigents ordenances reguladores dels preus públics quedaran derogades quan, després de l'entrada en vigor de la present Ordenança General, es procedeixi al primer establiment i fixació dels preus públics vigents, conforme el procediment previst a aquesta Ordenança General.

Disposició final.

La present Ordenança un cop aprovada per l'Ajuntament Ple, conforme al que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, entrarà en vigor per la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears i transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la mateixa Llei i produirà efectes fins la seva modificació o derogació.

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 23 de gener de 2017.

EL BATLE,

Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma