Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 434
Calendari del contribuent de l'exercici 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En compliment del que es va acordar a la Junta de Govern Local de data 17 de Gener de 2017, es publica el calendari del contribuent per a l'exercici 2017, en el qual es fixen els terminis de cobrament en període voluntari per al pagament dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, amb l'objectiu d'aportar una garantia als contribuents per a conèixer en quin moment s'ha de fer front als pagaments del tributs i exaccions que s'exigeixen des de l'Ajuntament.

Període de cobrança

Tributs

10/02/2017 a 10/04/2017

Fems (1T)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

28/04/2017 a 28/06/2017

Fems (2T)

Arbitris

01/06/2017 a 01/08/2017

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

12/07/2017 a 12/09/2017

Fems (3T)

03/10/2017 a 05/12/2017

Fems (4T)

Impost sobre activitats econòmiques

Referent al període de cobrament de l'IBI:

D'acord a les ordenances fiscals vigents, els rebuts d'IBI per imports superiors a 90€ amb ordre de pagament a través del banc, sempre que s'hagin domiciliat abans del mes de març, es cobraran fraccionats:

  • 1r termini, el 60% de l'import del rebut, es cobrarà durant la primera setmana del mes de juliol, dins el període voluntari.

  • 2n termini, el 40% restant, durant la primera setmana del mes de novembre.

(Aquest fraccionament només s'efectuarà als rebuts domiciliats i l'impagament del primer termini anul·larà el fraccionament concedit, iniciant-se el període executiu per a la totalitat del deute tributari)

La Junta de Govern es reserva la facultat de modificar el present calendari quan, per motius de caràcter tècnic degudament justificats, impedeixin la gestió dels recursos econòmics indicats a les dates assenyalades, informant de tal circumstància als ciutadans amb la suficient antelació.

    

Sóller, 18 de Gener de 2017.

El Batle,
Jaume Servera Servera


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma