Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

Núm. 383
Resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre de la modificació puntual núm.2 del PGOU d’Inca, adequació de l’àmbit ART 11.1 (diferida) Façana d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Vist l’informe tècnic amb proposta de resolució de dia 10 de gener de 2017, i d’acord amb l’article 6 del Decret 29/2009, de 8 de maig d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (endavant CMAIB) i l’Acord del Ple de la CMAIB sobre la delegació de competències del Ple en el seu President (BOIB núm. 168 de 14/11/2015).

RESOLC FORMULAR:

Informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm.2 del PGOU d’Inca, adequació de l’àmbit ART 11.1 (diferida) Façana d’Inca, en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

La modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca està inclòs en el punt 2) de l’article 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental Projectes objectes d’una avaluació ambiental estratègiques simplificada i la tramitació a seguir és la que s’estableix a l’article 29 i següents de la Llei.

2. Descripció i ubicació del pla

La modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca consisteix en l’adequació a la realitat de l’àmbit del Pla Especial de la Façana d’Inca, que es correspon amb l’ART 11.1 diferida del PTIM. Els límits de l’ART inicial establerts no coincideixen amb els límits físics coherents, tant per la cartografia com per les modificacions que ha sofert el territori. Els límits proposats a la Modificació són:

1. Al sud la línia d’explanació (inici de l’APT de carreteres) de la Ronda sud, que coincideix també amb els límits dels sectors urbanitzables.

2. Al nord s’ha desplaçat el límit per tal d’englobar el que es considera façana i per tant s’ha arribat al límits de les parcel·les.

3. A l’oest es delimita a partir de l’explanació del vial de sortida de l’autovia cap a Inca.

4. A l’est s’ajusta al límit dels sectors i a l’AT de creixement, així com un petit ajust per respectar la continuació del sistema general del sector 10 que preveu la continuïtat d’un possible futur vial.

D’aquesta manera, l’ART ocuparà una extensió d’1.328.713,79m2 situada entre el nucli urbà d’Inca i l’autopista Ma-13. Amb aquesta modificació proposada s’incrementa en 62.674,26m2 la superfície de l’àmbit de l’ART.

3. Avaluació dels efectes previsibles

La variació d’aquests límits físics de l’ART de la Façana d’Inca no es preveu que tengui més efectes ambientals que els avaluats per la CMAIB a l’actual vigent Revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca. No s’han detectat problemes ambientals significatius.

4. Consultes a les administracions publiques afectades i persones interessades

D’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, s’han consultat les següents administracions: Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca i Servei d’Aigües Superficials de la Direcció General de Recursos Hídrics. S’han rebut els informes de les Administracions afectades que formulen aportacions sobre aquest tema.

5. Anàlisi dels criteris de l’annex V de la Llei 21/2013

S’han analitzat els criteris de l’annex V de la Llei 21/2013 d'AA i no es preveu que el pla pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques de la Modificació Puntual: la modificació possibilitarà que el Pla Especial tengui uns límits físics coherents i inclogui dins el seu àmbit la totalitat dels espais periurbans limítrofs amb la xarxa viària o sistemes generals. Des del punt de vista ambiental no tenia sentit excloure aquestes franges, sobretot les ubicades devora l’autopista, ja que probablement acabarien essent llocs degradats i això incompliria un dels principals objectius de la pròpia ART 11.1 definits al PTIM: millorar la imatge de la ciutat.

2. Característiques dels efectes i de l'àrea probablement afectada: la Modificació Puntual proposada afecta a una zona urbana confrontada amb una zona rústica i envoltada d’infraestructures viàries.

Comentar que posteriorment s’haurà d’avaluar ambientalment el Pla Especial de l’ART.

Conclusions de l’Informe ambiental estratègic

Primer. No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària el pla “Modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART Façana d’Inca”, atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris de l’annex V de la Llei 21/2013.

Es recorda que el Pla Especial de la Façana d’Inca s’haurà de sotmetre al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica.

Tal com recull l’informe del Servei d’Aigües Superficials de la Direcció General de Recursos Hídrics de 20 de desembre de 2016 “es recorda que quan l’Ajuntament modifiqui els usos o desenvolupi els plans d’urbanització en zones afectades per domini públic hidràulic de les aigües superficials, per les seves zones de protecció (servitud, policia) i / o per zones inundables o potencialment inundables; ho haurà de realitzar en col·laboració de l’administració hidràulica competent (Direcció General de Recursos Hídrics), tal com estableix la legislació vigent”.

D’acord amb l’informe del Servei Tècnic d’Urbanisme del Consell de Mallorca de 29 de juliol de 2016 també es recorda que “d’acord amb el que disposa l’article 53.2 de la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl, una vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament la modificació s’ha de trametre un exemplar degudament diligenciat al Consell Insular”.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental.

Tercer. L’informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s’hagués procedit a l’aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d’acord amb el que disposa l’article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L’informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l’acte d’aprovació del pla o programa, d’acord amb el que disposa l’article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l’aprovació.

 

Palma, 10 de gener de 2017

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma