Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s’amplia la relació d’apartats en què els centres privats concertats han d’utilitzar el GestIB

    Número de registre 283 - Pàgines 1023-1025


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 10 de gener de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017

    Número de registre 284 - Pàgines 1026-1033


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Extracte de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 12 de gener de 2017, per la qual s'incrementa el crèdit de la Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen les ajudes per distribuir fruita a les escoles per al curs 2016-2017 i es trasllada el pressupost restant a la convocatòria següent

    Número de registre 266 - Pàgines 1034-1035


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit de la Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen les ajudes per distribuir fruita a les escoles per al curs 2016-2017 i es trasllada el pressupost restant a la convocatòria següent

    Número de registre 268 - Pàgines 1036-1037


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 21 d'octubre de 2016, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2016, ajudes de minimis per replantar arbres.

    Número de registre 269 - Pàgines 1038-1039


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2017000002, de suplència del president

    Número de registre 293 - Pàgina 1040


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

   • Correcció d’errada material de la publicació de la versió catalana de la Resolució del conseller executiu d’Economia i Hisenda, de 23 de desembre de 2016, d’aprovació de la concessió de les subvencions per a esdeveniments socials, culturals i esportius destinats a la promoció del comerç local i/o dels valors turístics de l’illa de Mallorca per a l’any 2016 (BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016)

    Número de registre 295 - Pàgines 1041-1042


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Decret de la Presidència de dia 12 de gener de 2017, de modificació del Decret de 19 d’octubre de 2012, d’aplicació de mesures específiques sobre reducció voluntària de jornada, excedència voluntària especial i llicència especial per a assumptes propis al personal del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, derivades del Decret llei 5/2012.

    Número de registre 287 - Pàgines 1043-1044


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ratificació aprovació conveni urbanístic per la modificació puntual del PGOU per reordenació i modificació d'alineacions de l'àmbit de la UA-10

    Número de registre 276 - Pàgines 1045-1047


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Delegació temporal de les funcions de l'Alcaldia

    Número de registre 280 - Pàgina 1048


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Anunci nomenament Alcalde Accidental

    Número de registre 250 - Pàgina 1049Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma