Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 284
Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 10 de gener de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

 1. Segons l’establert a l’article 4, del Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2007, i suplement en català del BOE núm. 2, d’11 de gener de 2007), les administracions educatives han d’organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per obtenir els certificats intermedi i avançat d’aquests ensenyaments.

2. El dia 9 de gener de 2017, el Servei d’Ensenyaments de Règim Especial, amb el vist i plau del cap del Departament de Planificació i Centres, emeté informe favorable i proposà a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la convocatòria anual de proves lliures per tal de poder obtenir els certificats bàsic, intermedi, avançat i nivells C1 i C2 del Consell d’Europa d’aquests ensenyaments.

Fonaments de dret

1. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 8 de gener de 2008 (BOIB núm. 12, de 24 de gener) regula els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les Illes Balears i, en l’article 18, estableix que la Conselleria d’Educació i Cultura ha de regular l’organització i els continguts de les proves de certificació.

2. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2009 per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57 ext., de 20 d’abril), en la secció II, regula l’accés a la modalitat d’ensenyament lliure de les escoles oficials d’idiomes. El punt 1 de l’article 51 d’aquesta Ordre estableix que el procés per matricular-se a les proves i per dur-les a terme s’ha de fer d’acord amb una resolució específica de la direcció general de la qual depenen aquest tipus d’ensenyaments.

3. La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 7 de juny de 2010 (BOIB núm. 95, de 24 de juny) autoritza la implantació a totes les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears dels nivells C1 i C2 del Consell d’Europa, segons es defineixen aquests nivells en el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües.

4. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (BOE de 4 de maig), en redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), (BOE de 10 de desembre) inclou els ensenyaments d’idiomes dins els ensenyaments del sistema educatiu i els dóna la consideració de règim especial.

5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE d’1 de març), reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE de 16 de març), que a l’article 36.2 estableix que, en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que disposen els articles 27 i 149.1.30a de la Constitució espanyola.

6. El Decret 11/2016 d’11 de maig (BOIB de 12 de maig), de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost,  de la presidenta de les Illes Balears, pel qual  s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. La Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 3 de gener de 2017 (BOIB de 7 de gener) per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

Per tot això, a l’empara de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

 

Resolució

1. Convocar les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears (en endavant, proves lliures) per a l’any 2017.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

3. Obrir el procés d’inscripció per a les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria de proves lliures i establir les zones d’influència de les diferents escoles oficials d’idiomes, que figuren en l’annex 2.

4. Aprovar i publicar el calendari de les proves objecte d’aquesta Resolució, que figura en l’annex 3.

5. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de gener de 2017

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antoni Morante Milla

  

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

1. Idiomes, nivells i llocs on s’han de dur a terme les proves

1.1 Es convoquen les proves lliures de certificació en les convocatòries ordinària i extraordinària dels nivells i els idiomes i als centres que es detallen a continuació:

a) Alemany: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a l’Escola Oficial d’Idiomes (en endavant, EOI) de Palma, a l’EOI de Calvià i a la d’Eivissa.

Nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a les EOI d’Inca, Manacor i Maó.

Nivell bàsic i nivell intermedi a l’EOI de Ciutadella.

Nivell bàsic a l’extensió de Formentera.

b) Anglès: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat, nivell C1 i nivell C2 a les EOI de Palma, Calvià, Manacor, Inca, Eivissa i Maó.

Nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a l’EOI de Ciutadella i a l‘extensió de Formentera.

c) Àrab: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’EOI de Palma.

d) Català: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat, nivell C1 i C2 a les EOI de Palma, Inca, Calvià, Maó i Eivissa.

e) Espanyol: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a l’EOI de Palma.

Nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’EOI d’Eivissa.

f) Francès: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a l’EOI de Palma.

Nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a les EOI de Manacor, Inca, Eivissa i Maó.

Nivell bàsic i nivell intermedi a l’EOI de Ciudatella

g) Italià: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a l’EOI de Palma.

Nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’EOI d’Eivissa.

Nivell bàsic i nivell intermedi a l’extensió de Formentera

Nivell bàsic a l’EOI de Manacor i a l’EOI de Maó

h) Rus: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’EOI de Palma.

Nivell bàsic a l’EOi d’Eivissa.

i) Xinès: nivell bàsic i nivell intermedi a l’EOI de Palma.

1.2. La inscripció dóna dret a presentar-se a la convocatòria ordinària (mesos de maig i juny) i a l’extraordinària (mes de setembre).

1.3. Tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, la prova s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes sol·licitada en la inscripció. El trasllat de l’expedient dels alumnes de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas.

2. Dates i lloc d’inscripció

2.1. La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 09:00 hores del dia16 de febrer a les 22:00 hores del dia 3 de març . El portal per inscriure’s ha de ser accessible des de la web de qualsevol de les escoles oficials d’idiomes de Palma, Calvià, Manacor, Inca, Eivissa, Formentera, Maó i Ciutadella. Excepcionalment es podrà realitzar la tramitació de la inscripció presencialment als centres en l’horari que estableixi cada centre. Perquè el procés d’inscripció es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament a l’escola oficial d’idiomes que correspongui. Cada centre ha d’establir un horari d’atenció al públic que garanteixi que les persones interessades poden informar-se sobre el procés d’inscripció, fer el tràmit telemàtic i presentar la documentació.

2.2. La inscripció s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes que correspongui a la persona interessada d’acord amb l’àrea d’influència de cada centre i per a cada idioma i nivell, d’acord amb el que preveu l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3. Condicions per inscriure’s a les proves

3.1. Per presentar-se a les proves cal haver complert els setze anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la inscripció. També s’hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o més per fer la prova d’un idioma diferent del que cursen com a primer idioma estranger a l’educació secundària obligatòria.

3.2. Les persones que compleixen els requisits es poden inscriure per fer la prova lliure del nivell o dels nivells que els interessi de qualssevol dels idiomes que s’imparteixen. Una mateixa persona es pot inscriure per fer les proves lliures de més d’un idioma i de més d’un nivell. Una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d’un mateix idioma. No és necessari tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.

3.3. Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del programa EOIES que cursin els nivells bàsic 1 (o bàsic 1.1, bàsic 1.2), intermedi 1 o avançat 1 es poden inscriure a les proves lliures de certificació del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumnes de modalitat lliure.

3.4. Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del programa EOIES que cursin els nivells bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, C1 o C2 es poden inscriure a les proves lliures de certificació d’altres nivells del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumnes de modalitat lliure, però no a les del mateix nivell i idioma que cursen.

3.5. Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s’inscriguin a les proves lliures de certificació del mateix idioma que estant cursant, i que vulguin continuar els estudis d’aquell idioma al centre, hauran de sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al procés de preinscripció.

3.6. Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s’inscriguin a les proves lliures de certificació del mateix idioma que estant cursant, que vulguin continuar els estudis d’aquell idioma al centre, i que no hagin sol·licitat plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al procés de preinscripció, o que no hagin obtingut plaça al procés d’admissió, hauran de participar del procés d’adjudicació de les darreres vacants al setembre.

3.7. En tots els casos, les proves s’han de fer d’acord amb el calendari oficial establert. En cap cas no s’ha de permetre fer proves fora d’aquest calendari.

3.8. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no donen dret a la devolució de les taxes.

3.9. A les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2, s’hi poden inscriure totes les persones, independentment de la seva nacionalitat o de la seva llengua materna, amb aquestes excepcions:

A les proves lliures d’espanyol només s’hi poden inscriure les persones que tenguin la nacionalitat d’un país on l’espanyol no sigui la llengua oficial.

Els professors de les escoles oficials d’idiomes que hagin participat en el procés d’elaboració,   pilotatge o validació de les proves d’un idioma no poden presentar-se a les proves d’aquell mateix idioma.

Els professors que presten o prestin serveis en una escola oficial d’idiomes no poden matricular-se ni examinar-se al seu centre de l’idioma que imparteixen o imparteixin.

4. Documentació

4.1. Per formalitzar la inscripció, les persones interessades han de presentar l’original i una fotocòpia del DNI o del NIE en vigor. Si tenen un NIE provisional, hi han d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet un altre document per acreditar la identitat. Aquesta documentació no es requereix a les persones que ja són o han estat alumnes oficials del centre on es matriculen (antics alumnes).

4.2. Per poder considerar finalitzat el procés d’inscripció, s’ha d’haver aportat al centre, dins el termini establert, la documentació i la justificació del pagament. No s’ha d’acceptar cap document fora d’aquest termini. Les persones que facin el pagament i/o presentin la documentació fora de termini no tenen dret a la devolució de les taxes.

4.3. Pagament: S’ha d’acreditar el pagament de la taxa corresponent, aportant al centre, en el moment de formalitzar la inscripció, còpia del formulari “Model 046”, que ha d’indicar nom, llinatges, el concepte “inscripció prova lliure”, l’idioma o idiomes i el nivell en què s’inscriu.

Aquestes taxes, que es poden abonar telemàticament, estan actualitzades a la web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=es

Les persones que desitgin matricular-se per realitzar la prova de certificació de qualsevol dels idiomes i nivells oferts a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears han de pagar la quantitat de 44,36 EUR corresponent a la taxa de “drets d’examen de la prova de certificació d’un nivell” i que permet presentar-se a les convocatòries de juny i setembre de l’any en què es paguen aquest drets. A més, s’hauran d’abonar 11,09 EUR en concepte de “serveis generals”. En el cas de nous alumnes, que es matriculen per primera vegada a l’EOI, és necessari abonar també la taxa de “obertura d’expedient” (23,29 EUR).

4.4. Exempcions i bonificacions: Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

Les persones en situació de desocupació estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de les taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

5. Zones d’influència de cada centre

5.1. Atès que a les Illes Balears hi ha diverses escoles oficials d’idiomes i diverses extensions en localitats diferents de la seu central, cal determinar les zones d’influència de cada escola per tal de concretar on s’han d’inscriure els alumnes per fer les proves. L’adscripció dels alumnes a cada una de les zones d’influència s’ha d’aplicar en els casos en què un mateix idioma i un mateix nivell s’ofereixin a més d’una escola oficial d’idiomes. Les zones d’influència de cada centre figuren en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

5.2. La persona interessada s’ha d’inscriure per fer la prova al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia.

5.3. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu, treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.

6. Data i lloc de les proves

6.1. Les proves escrites de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 per a alumnes de les modalitats lliure, presencial, a distància i per als alumnes del programa EOIES han de tenir lloc en les mateixes dates a tots els centres, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària.

6.2. Les dates de les proves per al curs 2016-2017 són les que figuren en l’annex 3 d’aquesta Resolució.

6.3. Per poder-se presentar a les proves, els alumnes s’han d’identificar amb el DNI o el NIE original. Si tenen un NIE provisional, hi han d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet acreditar la identitat mitjançant un altre document. Si no es poden identificar en el moment d’accedir a la prova, n’han de quedar exclosos.

7. Contingut de les proves

7.1. Les proves tenen com a referència els objectius i els continguts descrits en el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre. En l’annex 1 d’aquest Reial decret es fixen els ensenyaments mínims dels nivells intermedi i avançat.

7.2. Els objectius i els continguts del nivell bàsic són els que fixa el Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 16, de 2 de febrer).

7.3. Mentre no es publiqui el decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el currículum dels nivells C1 i C2, els objectius, els continguts, la metodologia i els criteris d’avaluació d’aquests nivells per a totes les llengües que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears són els que figuren en l’annex de l’Ordre EDU/3377/2009, de 7 de desembre, per la qual s’estableixen els currículums i les proves corresponents als cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes dels nivells C1 i C2 del Consell d’Europa impartits a les escoles oficials d’idiomes de Ceuta i de Melilla.

8. Elaboració i descripció de les proves

8.1. Les proves s’han d’elaborar d’acord amb les prescripcions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

8.2. Les proves de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 dels diferents idiomes autoritzats són proves unificades per a totes les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.

8.3. Les proves consten d’activitats de comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i ús de la llengua. En el nivell bàsic, l’apartat d’ús de la llengua està inclòs dins la comprensió lectora. En aquest cas, la prova consta de quatre parts i no de cinc.

8.4. A l’enllaç http://www.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/certificacions-82878/?campa=yes s’hi poden consultar models de proves i una descripció detallada del format de les proves.

9. Qualificacions

9.1. Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.

9.2. Per obtenir la qualificació global d’apte, cal superar cada part de la prova amb una puntuació mínima del 60 %, i la suma total de totes les parts ha de superar el 60 %.

9.3. Els resultats de les proves s’han de fer públics en el lloc on es duguin a terme i en la data fixada, i s’hi han d’indicar el procediment i el termini per fer-hi reclamacions.

10. Administració de les proves

10.1. La direcció de cada centre ha de vetllar perquè el procés d’administració i correcció de les proves es desenvolupi correctament.

10.2. Les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes han de ser administrades per professors de l’escola oficial d’idiomes, i corregides pels professors de cada departament.

10.3. Als centres que disposin de més d’un professor del departament de l’idioma que s’avalua es constituiran tribunals examinadors.

10.4. En qualsevol moment, els professors responsables d’administrar les proves poden requerir els alumnes a presentar els documents identificatius (DNI o NIE).

11. Adaptacions de les proves per a aquelles persones amb dificultats específiques

11.1. Procediment: Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit (i s’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta) a la secretaria de l’EOI corresponent. Hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la justificació documental de la incidència. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental. Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud.

11.2. Terminis: Cal haver entregat la sol·licitud amb la justificació documental no més tard del 24 de març.

12. Reclamacions i recursos

12.1. Les reclamacions, si n’hi ha, s’han de presentar per escrit el mateix dia en què es publiqui la qualificació final de la prova o durant els dos dies lectius següents.

12.2. La direcció del centre, a proposta del departament de l’idioma sobre el qual s’ha presentat la reclamació, l’ha de resoldre i notificar la resolució a la persona interessada en un termini màxim de tres dies lectius a comptar des de l’endemà d’acabar el termini per presentar reclamacions.

12.3. Contra la resolució de la reclamació, la persona interessada pot interposar un recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.

13. Resolució d’incidències

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de dur a terme les actuacions que estimi oportunes per tal de resoldre les incidències que puguin sorgir en el procés d’inscripció i mentre es duguin a terme les proves lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.

ANNEX 2

Zones d’influència

Mallorca. S’hi estableixen quatre zones d’influència:

a) EOI d’Inca: per als municipis del partit judicial d’Inca.

b) EOI de Manacor: per als municipis del partit judicial de Manacor.

c) EOI de Palma. Es considera centre d’influència per a:

- Les persones que viuen, treballen o estudien en el partit judicial de Palma (excepte els municipis de Calvià i Andratx) i que vulguin inscriure’s per fer les proves dels idiomes i nivells convocats en el centre.

- Les persones que viuen, treballen o estudien en un municipi del partit judicial d'Inca, Manacor o als municipis de Calvià i Andratx, i que vulguin inscriure’s per fer les proves dels idiomes i nivells no convocats a l'EOI d’aquestes localitats.

d) EOI de Calvià: zona d’influència per als municipis de Calvià i Andratx.

Menorca. S’hi estableixen dues zones d’influència:

a. EOI de Maó. Es considera centre d’influència per a:

- Les persones que viuen, treballen o estudien a qualsevol municipi de l'illa diferent de Ciutadella i Ferreries i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells que es convoquen a l’EOI de Maó.

- Les persones que viuen, treballen o estudien als municipis de Ciutadella i Ferreries, i que vulguin inscriure’s per fer les proves dels idiomes i nivells no convocats a l'EOI de Ciutadella.

b. EOI de Ciutadella. Es considera centre d’influència per a:

- Les persones que viuen, treballen o estudien als municipis de Ciutadella i Ferreries i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells que es convoquen a l’EOI de Ciutadella.

- Les persones que viuen, treballen o estudien a qualsevol municipi de l'illa Menorca  i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells  no convocats a l’EOI de Maó.

Eivissa i Formentera. S’hi estableixen dues zones d’influència:

a) Seu central de l’EOI d’Eivissa:

- Per a les persones que viuen, treballen o estudien a qualsevol municipi de l’illa d’Eivissa i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells que s’hi convoquen.

- Per a les persones que viuen, treballen o estudien a l'illa de Formentera i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells que no es convoquen a l’extensió de Formentera. En aquest cas tendran l’opció de fer la inscripció a l’extensió de l’EOI de Formentera.

b) Extensió de l’EOI de Formentera:

- Per a les persones que viuen, treballen o estudien a l'illa de Formentera, i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells que s'hi convoquen.

ANNEX 3

Calendari de les proves

1. Les proves lliures dels diferents idiomes que s’han de dur a terme a les escoles oficials d’idiomes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera l’any 2017 s’han de fer d’acord amb el calendari següent:

a) CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA. MAIG- JUNY 2017

Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 22 de maig i el 22 de juny de 2017 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques  no més tard del 5 de maig de 2017.

 CALENDARI D’EXÀMENS DE LES PROVES DE CERTIFICAT. MAIG- JUNY 2017.

 • Alemany:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 29 de maig, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 5 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 5 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 29 de maig, 16.00 hores.
 • Anglès:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 24 de maig, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 22 de maig, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 23 de maig, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 25 de maig, 16.00 hores.
 • Certificat de C2: prova escrita dia 24 de maig, 16.00 hores.
 • Àrab:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 1 de juny, 09.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 6 de juny, 09.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 8 de juny, 09.00 hores.
 • Català:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 26 de maig, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 2 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 9 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 26 de maig, 16.00 hores.
 • Certificat de C2: prova escrita dia 2 de juny, 16.00 hores.
 • Espanyol llengua estrangera:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 31 de maig, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 31 de maig, 16.00 hores.
 • Francès:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 30 de maig, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 30 de maig, 16.00 hores.
 • Italià:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 1 de juny, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 1 de juny, 16.00 hores.
 • Rus:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 13 de juny, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 7 de juny, 09.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 9 de juny, 09.00 hores.
 • Xinès:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 12 de juny, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 12 de juny, 16.00 hores.

b) CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA. SETEMBRE 2017.

Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’1 i el 29 de setembre de 2017 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 31 de juliol de 2017.

CALENDARI D’EXÀMENS DE LES PROVES DE CERTIFICAT. SETEMBRE 2017.

 • Alemany:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 12 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 14 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 12 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 14 de setembre, 16.00 hores.
 • Anglès:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 6 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 4 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 6 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C2: prova escrita dia 6 de setembre, 16.00 hores.
 • Àrab:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 7 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 12 de setembre, 16.00 hores.
 • Català:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 11 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 12 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 19 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C2: prova escrita dia 13 de setembre, 16.00 hores.
 • Espanyol llengua estrangera:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 7 de setembre, 17.00  hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 18 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 15 de setembre, 16.00 hores.
 • Francès:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 11 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 13 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 15 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 18 de setembre, 16.00 hores.
 • Italià:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 11 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 13 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 13 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de C1: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 hores.
 • Rus:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 12 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 hores.
 • Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 12 de setembre, 16.00 hores.
 • Xinès:
 • Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 7 de setembre, 17.00 hores.
 • Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 hores.

Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma