Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 227
Resolució i anunci de licitació del contracte urgent per a l'execució del projecte de millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de l'Avinguda Gran Via Colon, inclòs en el Pla Especial d'Inversions Financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que han de regir el contracte urgent per a l'execució del projecte de millora de l’accessibilitat i supervisió de barreres arquitectòniques de l'Avinguda Gran Via Colon, inclòs en el Pla Especial d'Inversions Financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca 2016-2017.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 11 de gener de 2017

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia convocatòria de licitació per a l’adjudicació del Contracte urgent per a l'execució del projecte de millora de l’accessibilitat i supervisió de barreres arquitectòniques de l'Avinguda Gran Via Colon, inclòs en el Pla Especial d'Inversions Financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca 2016-17

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte urgent per a l'execució del projecte de millora de l’accessibilitat i supervisió de barreres arquitectòniques de l'Avinguda Gran Via Colon, inclòs en el Pla Especial d'Inversions Financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca 2016-17

b) Lloc d’execució: Gran Via Colon, Inca

c) Termini d’execució: tres mesos i en tot cas abans del dia 31 d’agost de 2017.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 138.193,94 - euros, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional :  4.145,82 euros.

6.- Garantia definitiva i complementària:

a) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense IVA.

b) Complementària: 5% del preu d’adjudicació sense IVA

Import Total Garanties: 10% del preu d’adjudicació sense IVA.

7.- Assegurança de responsabilitat civil i patronal: 600.000 euros de indemnització per sinistre a cada pòlissa.

8.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació: fins el darrer dia assenyalat per a la presentació d'ofertes.

h) Obtenció d’informació addicional: S’haurà de sol·licitar dins els cinc primers dies del termini de presentació de proposicions.

9.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

10.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

f) Data límit d’obtenció de documentació: fins el darrer dia assenyalant per a la presentació de proposicions.

g) Obtenció d’ informació addicional: S’haurà de sol·licitar dins els cinc primers dies del termini de presentació de proposicions.

11.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els cinc dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

12.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

a.- Criteris en que la valoració està sotmesa a una fórmula matemàtica:

1.- Oferta econòmica sobre el tipus de licitació: fins a 60 punts.

2.- Oferta econòmica per a la realització d’actuacions: fins a 35 punts, repartits amb els subcriteris que es detallen en els plecs.

b.- Criteris en que la valoració està sotmesa a un judici de valor (proposta tècnica):

1.- Pla de minimització de la generació de residus, així com la seva reutilització o reciclabilitat: fins a 5 punts.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500.- euros.

 

Inca, 11 de gener de 2017

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma