Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 259
Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

D’acord amb el que disposen, en matèria d’ensenyament, l’article 27 i el punt 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució espanyola i l’article 36 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió i en tots els nivells i graus, modalitats i especialitats.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE), estableix, en el punt 2 de l’article primer, que totes les persones tenen dret a accedir a nivells superiors d’educació, d’acord amb les seves aptituds i la seva vocació.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (d’ara endavant, LOE), amb les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix en l’article 45 que els estudis superiors de música tenen la condició d’ensenyaments artístics superiors. Així mateix, en l’article 54 regula l’organització, l’accés i la titulació dels estudis superiors de música i dansa. Aquesta Llei atribueix a aquests ensenyaments la finalitat de proporcionar als alumnes una formació de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música en els diversos àmbits.

D’altra banda, l’article 58 de la LOE disposa que correspon al Govern de la nació definir l’estructura i els continguts bàsics d’aquests ensenyaments, els quals es varen concretar en el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Aquest Reial decret incorpora a aquests estudis el sistema europeu de transferència de crèdits (d’ara endavant, ECTS) i assigna a cada crèdit ECTS una càrrega de feina compresa entre 25 i 30 hores. El nombre total de crèdits per a cada curs acadèmic es va establir en 60, i la durada de cada curs acadèmic, entre 36 i 40 setmanes.

El Reial decret 21/2015, de 23 de gener, modifica el Reial decret 1614/2009, esmentat abans.

El Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix, en el títol I, els aspectes generals dels centres docents d’ensenyaments artístics i regula, en el títol III, els centres d’ensenyaments artístics superiors, especialment en l’article 21, que estableix els requisits dels centres d’ensenyaments artístics superiors de música, i en l’article 22, que estableix la relació numèrica professor-alumne que els centres docents d’ensenyaments artístics superiors de música han de tenir.

El Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de música establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (ara, Títol Superior de Música), va definir el contingut bàsic dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol Estudis Superiors de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Pedagogia, Direcció, Musicologia, Producció i Gestió i Sonologia, i va estructurar aquests ensenyaments en quatre cursos, fins a completar un total de 240 crèdits. D’aquests, un mínim de 24 han de correspondre a formació bàsica; un mínim de 102, a formació especialitzada, i un mínim de 6, al treball final d’estudis.

L’article 7 del Reial decret 631/2010 disposa que correspon a les administracions educatives establir els plans d’estudis d’aquests ensenyaments a fi de completar els mínims establerts i fixa els criteris que s’han de seguir per fer-ho.

Aquest pla d’estudis pretén assegurar la formació de professionals de nivell superior qualificats en l’àmbit dels ensenyaments artístics esmentats mitjançant l’adquisició de les competències específiques i el desenvolupament dels perfils professionals propis de cada una de les especialitats, d’acord amb el Reial decret 631/2010.

En la disposició addicional tercera del Reial decret 631/2010 s’estableix que el curs 2010-2011 s’havia d’iniciar la implantació progressiva dels ensenyaments artístics superiors del Grau de Música. Tenint en compte que el Reial decret esmentat es va publicar en el BOE el dia 5 de juny de 2010, i atesa la necessitat d’iniciar el primer curs dels estudis superiors de música durant l’any acadèmic 2010-2011, es va publicar, amb caràcter d’urgència i de manera provisional, l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de 2010 per la qual s’estableix, per al curs 2010-2011, el desenvolupament curricular del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de música a les Illes Balears.

Sota aquesta premissa, i amb l’informe previ del Consell Escolar de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 19.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i en virtut del Reial decret 631/2010, s’estableix el pla d’estudis de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia.

També són objecte de regulació els aspectes relacionats amb els requisits d’accés, amb els procediments de matrícula i amb els criteris d’avaluació, qualificació, permanència i promoció.

Aquest Decret estableix el pla d’estudis del Títol Superior de Música de les especialitats d’Interpretació (que unifica les antigues especialitats instrumentals), de Composició, de Pedagogia i de Musicologia, que són les que s’imparteixen als centres d’ensenyaments artístics superiors de música de les Illes Balears.

Pel que fa a la incorporació d’alumnes procedents de plans anteriors afectats per l’extinció progressiva dels estudis regulats en el Reial decret 617/1995, de 21 d’abril, aquest Decret preveu un règim transitori, amb un procediment especial de reconeixement de crèdits que tindrà en compte que no es perjudiquin els drets d’aquests alumnes.

Aquest Decret, elaborat amb la consulta prèvia al Consell Escolar de les Illes Balears, s’adequa, a més, als principis de bona regulació establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 13 de gener de 2017,

 

DECRET

 

Capítol I

Principis generals

             

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Decret estableix el pla d’estudis del Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació (itineraris de Corda, Vent, Percussió, Saxòfon, Piano, Guitarra, Veu i Jazz i Música Moderna), Musicologia i Pedagogia a tots els centres d’ensenyaments artístics superiors de música de les Illes Balears, d’acord amb els principis generals que regeixen l’espai europeu d’educació superior, de conformitat amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE), el Reial decret 1614/2009, de 26 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors, modificat pel Reial decret 21/2015, de 23 de gener, i el Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de música.

2. També regula aspectes relacionats amb els requisits d’accés, amb els procediments de matrícula i amb els criteris d’avaluació, qualificació, permanència i promoció d’aquests ensenyaments.

             

Article 2

Centres d’ensenyaments artístics superiors de música de les Illes Balears

1. Els ensenyaments superiors de música s’han de cursar als centres d’ensenyaments artístics superiors de música següents: al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i als centres docents públics o privats autoritzats a impartir aquests estudis de conformitat amb els articles 58, 107 i 108 de la Llei orgànica 2/2006, el Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i l’article 2 del Reial decret 631/2010.

2. Així mateix, els centres d’ensenyaments artístics superiors de música de les Illes Balears poden impartir estudis de postgrau de màster en les condicions que determinen el Reial decret 1614/2009 i el Reial decret 631/2010.

3. La Conselleria d’Educació i Universitat ha de fomentar, d’acord amb l’article 58.5 de la Llei orgànica 2/2006, que se signin convenis amb les universitats per organitzar estudis de doctorat propis dels ensenyaments artístics de música, de conformitat amb els requisits establerts en l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquests convenis han d’incloure els criteris d’admissió i les condicions per a l’elaboració de la tesi doctoral i l’adequació d’aquests a les particularitats dels ensenyaments artístics superiors, entre les quals es pot considerar la interpretació i la creació, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1614/2009.

4. La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha d’afavorir l’autonomia pedagògica, econòmica i organitzativa dels centres d’ensenyaments artístics superiors de música de les Illes Balears i ha de facilitar-ne l’activitat investigadora i creativa. El funcionament i l’organització del centre i la participació en aquest han de tenir com a referents els centres educatius superiors que configuren l’espai europeu d’educació superior.

5. Els centres d’ensenyaments artístics superiors de música de les Illes Balears han de fomentar i desenvolupar programes de recerca específica del seu àmbit i un dels seus objectius essencials ha de ser el desenvolupament de la interpretació, la recerca i la creació, tot això dins el marc de l’espai europeu d’educació superior i de l’espai europeu de recerca.

 

Capítol II

Ensenyaments oficials del Títol Superior de Música

             

Article 3

Finalitat dels ensenyaments i perfil professional

1. Els ensenyaments artístics conduents al Títol Superior de Música tenen com a finalitat la formació qualificada de professionals de la música capaços de crear i realitzar els seus propis conceptes artístics i d’integrar-se en agrupacions musicals de diferents estils. Han de permetre adquirir tècniques d’assaig i de treball personal que permetin un progrés autònom. En definitiva, han de permetre assolir les competències suficients per transmetre i comunicar idees artístiques a través de la música.

2. El perfil de titulat superior en Música correspon al d’un professional qualificat capaç de reconèixer fàcilment les tècniques i els estils musicals, de respondre a les exigències que comporta una interpretació en públic i d’aplicar les noves tecnologies al camp de la música i a la seva àrea concreta d’especialització.

             

Article 4

Estructura general del pla d’estudis del Títol Superior de Música

1. Les especialitats del Títol Superior de Música són les següents: Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia.

2. Tal com preveu l’article 4 del Reial decret 1614/2009, i d’acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits ECTS, regulat en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, els resultats acadèmics que representen l’assoliment de les competències previstes en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials d’ensenyaments artístics superiors s’han de mesurar en crèdits ECTS.

En aquesta unitat de mesura s’integren els ensenyaments teòrics i pràctics, les tutories i altres activitats acadèmiques dirigides, incloses les hores d’estudi i de feina que l’estudiant ha de dur a terme per assolir les competències pròpies de cadascuna de les matèries del pla d’estudis corresponent.

3. Els ensenyaments superiors de música tenen una durada, en cadascuna de les especialitats, de quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun, amb un total de 240 crèdits ECTS.

             

Article 5

Títol Superior de Música

1. La superació dels ensenyaments superiors de música dóna lloc a l’obtenció del Títol Superior de Música, amb l’especialitat corresponent. Aquest títol té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional i és equivalent, a tots els efectes, a un títol universitari de grau.

2. El Títol Superior de Música permet l’accés als ensenyaments superiors oficials de màster en els termes establerts en el Reial decret 1393/2007, modificat, entre altres normes, pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, i pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, i als ensenyaments artístics oficials de màster en els termes establerts en el Reial decret 1614/2009.

 

Capítol III

Accés als estudis artístics superiors oficials conduents al Títol Superior de Música

             

Article 6

Requisits acadèmics

1. Per accedir als estudis superiors de música cal complir els requisits següents:

a) Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

b) Haver superat una prova específica d’accés regulada per la Conselleria d’Educació i Universitat en què l’aspirant ha de demostrar que té els coneixements i les habilitats professionals necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. El fet de tenir un títol professional es tindrà en compte en la qualificació final de la prova.

2. Amb caràcter excepcional, les persones més grans de devuit anys poden accedir directament als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat, que acrediti que l’aspirant té els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. Aquesta prova ha de constar de dues parts:

a) En la primera part, els aspirants han de demostrar que tenen coneixements suficients de caràcter general.

b) La segona part consisteix en la superació de la prova específica d’accés establerta en l’apartat 1.b d’aquest article.

3. Amb caràcter excepcional, i amb la resolució prèvia d’autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, les persones més grans de setze anys poden accedir directament als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació de la prova específica esmentada en el punt anterior.

             

Article 7

Admissió d’alumnes

El conseller d’Educació i Universitat ha de determinar, mitjançant una ordre, els criteris pels quals s’ha de regir l’admissió dels alumnes, d’acord amb el Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Capítol IV

Pla d’estudis del Títol Superior de Música

             

Article 8

Objectius generals dels ensenyaments del Títol Superior de Música

1. Els objectius dels estudis superiors de música que s’estableixen en aquest Decret garanteixen una formació homogènia de les persones que obtenen el Títol Superior de Música, independentment de l’especialitat que hagin cursat.

2. Els estudis superiors de música tenen com a objectiu general que els alumnes desenvolupin, de manera integrada, les competències transversals, les competències generals i les competències específiques establertes d’acord amb el perfil professional definit per a cada una de les especialitats.

             

 

Article 9

Organització del pla d’estudis

1. El pla d’estudis del Títol Superior de Música, en cadascuna de les especialitats, comprèn quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun, amb un total de 240 crèdits ECTS.

2. La distribució dels 240 crèdits ECTS és la següent:

a) Matèries i assignatures de formació bàsica, amb un total de 32 crèdits ECTS per a totes les especialitats.

b) Matèries i assignatures obligatòries d’especialitat:

- Especialitat de Composició: 190 crèdits ECTS.

- Especialitat d’Interpretació. Itinerari de Jazz i Música Moderna: 195 crèdits ECTS; resta d’itineraris: 181 crèdits ECTS.

- Especialitat de Musicologia: 178 crèdits ECTS.

- Especialitat de Pedagogia: 187 crèdits ECTS.

c) Assignatures optatives:

- Especialitat de Composició: 9 crèdits ECTS.

- Especialitat d’Interpretació. Itinerari de Jazz i Música Moderna: 4 crèdits ECTS; resta d’itineraris: 18 crèdits ECTS.

- Especialitat de Musicologia: 21 crèdits ECTS.

- Especialitat de Pedagogia: 12 crèdits ECTS.

d) Treball final d’estudis, amb un total de 9 crèdits ECTS per a totes les especialitats. Aquest treball es duu a terme a la fase final del pla d’estudis.

3. En l’assignació de crèdits ECTS per a cada assignatura estan compreses les hores corresponents a les classes lectives, teòriques i pràctiques, les hores d’estudi, les tutories, les hores dedicades a seminaris, treballs, pràctiques i projectes i les exigides per a la preparació i la realització dels exàmens i les proves d’avaluació.

4. El nombre d’hores per crèdit europeu d’aquests ensenyaments és de 25.

5. Les matèries s’organitzen en una o diverses assignatures (formació bàsica, formació específica, formació optativa i treball final de titulació), que inclouen una part pràctica i una part teòrica. De cada una s’indica el nombre de crèdits ECTS, el curs i el semestre en què es cursen, les competències que s’han d’assolir i els continguts, que s’han de reflectir en una guia docent. Les assignatures de formació bàsica i les assignatures obligatòries d’especialitat es recullen en l’annex 1.

6. Les tutories són un mètode d’aprenentatge integrat en el pla d’estudis i tenen un paper cabdal per individuar, supervisar i avaluar la feina autònoma dels alumnes. Per tant, l’assistència a les tutories és programada i obligatòria i aquestes es computen com a hores de feina presencial dels alumnes.

7. Les assignatures amb ràtio 1:1, atesa la singularitat que presenten, es poden oferir en qualsevol dels dos semestres de l’any acadèmic, sempre que es compleixin els requisits de matrícula establerts en la guia docent corresponent.

            

Article 10

Assignatures optatives de centre

1. L’oferta d’assignatures optatives és competència del director de cada centre d’ensenyaments artístics superiors de música, a partir de la proposta prèvia dels departaments. Aquesta oferta depèn de la disponibilitat del centre i es pot modificar anualment. Els alumnes es poden matricular i poden ser avaluats de les assignatures optatives exclusivament durant el curs acadèmic en què són vigents.

2. L’oferta d’assignatures optatives per a cada any acadèmic ha de quedar reflectida en la programació general anual, amb la indicació de la càrrega en crèdits, la distribució temporal, els descriptors, les competències que s’han d’assolir i els continguts.

3. S’estableixen tres tipus d’assignatures optatives:

- Optatives de caràcter general: per a tots els alumnes.

- Optatives específiques: per als alumnes de l’especialitat i/o modalitat del departament al qual pertanyen.

- Assignatures obligatòries d’especialitat: a criteri dels departaments, aquestes assignatures es poden oferir com a optatives als alumnes de la resta d’especialitats.

4. Tenint en compte que en algunes especialitats i modalitats el pla d’estudis no preveu l’oferta d’assignatures optatives a tots els cursos, i a fi de poder aprofitar la docència d’assignatures optatives en el curs acadèmic en què s’ofereixen, els alumnes poden optar per matricular-s’hi indistintament del curs que facin.

 

Capítol V

Avaluació i qualificacions

             

Article 11

Elements i criteris d’avaluació

1. L’avaluació es diferencia per assignatures i té un caràcter integrador en relació amb les competències definides per a cadascuna d’aquestes assignatures en el pla d’estudis i en les guies docents corresponents. Les assignatures han de tenir una part d’avaluació contínua i una altra part d’avaluació complementària. El percentatge de valoració de cadascuna d’aquestes parts d’avaluació, tenint en compte el contingut de les previsions establertes en els punts següents d’aquest article, s’ha de concretar en les guies docents de les assignatures, que han d’elaborar els departaments didàctics dels centres docents.

2. L’avaluació de les assignatures, que s’imparteixen segons la metodologia pròpia de l’espai europeu d’educació superior (EEES), ha d’incorporar l’avaluació individualitzada, objectiva, sistemàtica i contínua de les competències adquirides per l’estudiant al llarg del curs. No obstant això, aquesta avaluació contínua es pot complementar amb un procediment d’avaluació final seguint aquestes regles:

2.1. Dins cada curs acadèmic es diferencien tres períodes d’avaluació:

a) El període d’avaluació contínua, que té lloc durant el període lectiu de cada semestre.

b) El període d’avaluació complementària, que s’ubica al final de cada semestre i en el qual es poden programar tant les recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com els exàmens o les proves d’avaluació final.

c) El període d’avaluació extraordinària, que té lloc al final de cada assignatura i en el qual es fa la recuperació de l’avaluació final no superada i en el qual, si escau, també es pot programar la recuperació de les activitats d’avaluació contínua i complementària no superades.

2.2. Almenys el 50 % de la qualificació final d’una assignatura ha de dependre d’un procediment d’avaluació contínua, mentre que la resta del percentatge pot correspondre a un procediment d’avaluació final, sens perjudici de les especialitats establertes per a les assignatures a què fa referència el punt 2.7 d’aquest mateix article.

2.3. El procediment d’avaluació contínua s’ha de basar, com a mínim, en una de les activitats següents:

a) Proves parcials realitzades al llarg del curs: objectives, de resposta breu, de desenvolupament i/o orals.

b) Treballs o projectes.

c) Informes o memòries de pràctiques.

d) Proves d’execució de tasques reals o simulades (resolució de problemes o de casos).

e) Sistemes d’autoavaluació (orals o escrits).

f) Escales d’aptituds.

g) Tècniques d’observació (registres de participació, llistes de control, etc.).

h) Carpetes d’aprenentatge.

i) Altres procediments acadèmicament justificables.

2.4. En la guia docent s’ha d’especificar el pes relatiu de cada activitat en la qualificació final del procediment d’avaluació contínua o, si escau, de tota l’assignatura. També s’hi ha d’especificar si és obligatori fer determinades pràctiques o altres activitats essencials per superar l’assignatura.

2.5. Les activitats d’avaluació contínua s’han de dur a terme o s’han de lliurar d’acord amb el calendari previst en la guia docent o en el posterior cronograma de l’assignatura. Durant el període d’avaluació complementària, en finalitzar cada semestre, es pot programar la recuperació de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades.

2.6. S’ha de constituir un tribunal, nomenat pel director del centre i compost per tres professors, preferentment de la mateixa especialitat, per avaluar els casos següents:

- La quarta convocatòria i, si escau, la convocatòria de gràcia per a qualsevol assignatura.

- L’assignatura Instrument principal VIII de cada itinerari i l’assignatura Composició VIII.

- El treball final d’estudis.

2.7. Les assignatures Cor, Orquestra, Repertori per a conjunt de corda, Repertori per a conjunt de vent i Pràctiques externes, ateses les particularitats que presenten, només es poden avaluar en el període d’avaluació contínua. La resta d’assignatures són parcialment o totalment recuperables.

2.8. Durant el període d’avaluació extraordinària, establert en acabar cada assignatura, a més de la recuperació dels exàmens o proves finals, si escau, es pot dur a terme la recuperació de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades durant el període lectiu de cada assignatura o durant l’avaluació complementària, d’acord amb el que s’estableixi en la guia docent.

2.9. Per avaluar i qualificar el treball final de la titulació és necessari haver-se matriculat de la totalitat de les assignatures que integren el pla d’estudis.

2.10. A fi d’avaluar la competència transversal de comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del desenvolupament professional corresponent, els alumnes, abans de tramitar l’expedició del Títol Superior de Música, han de demostrar fefaentment el grau d’assoliment d’aquesta competència per una d’aquestes vies:

a) Presentant els documents acreditatius, els certificats o els diplomes que siguin equivalents al nivell B2, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües.

b) Superant alguna de les assignatures del pla d’estudis que s’imparteixin en una llengua estrangera, segons la disponibilitat del centre.

L’estudiant ha de sol·licitar per escrit a la direcció del centre l’assoliment de la competència transversal de coneixement de la llengua estrangera.

3. L’obtenció dels crèdits corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació corresponents.

4. L’obtenció del Títol Superior de Música de l’especialitat corresponent requereix superar totes les assignatures, les pràctiques i el treball final d’estudis que constitueixen el pla d’estudis.

             

Article 12

Sistema de qualificacions

1. El nivell d’aprenentatge assolit pels estudiants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques. Els resultats obtinguts per l’alumne en cada una de les assignatures del pla d’estudis s’han de qualificar d’acord amb una escala numèrica del 0 al 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0-4,9: suspens (SS)

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)

2. Quan aquestes qualificacions hagin de tenir efecte fora de l’àmbit lingüístic català hi han de figurar les expressions SS, AP, NT, SB.

3. Es pot atorgar la menció de matrícula d’honor als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0, fins a un màxim del 5 % dels alumnes matriculats en una assignatura en un mateix curs acadèmic. Si el nombre d’alumnes matriculats és inferior a vint, només es pot concedir una sola matrícula d’honor.

4. El fet de no presentar-se a les proves d’avaluació suposa perdre la convocatòria corresponent. Aquesta circumstància s’ha de fer constar en l’acta amb l’expressió NP (no presentat).

5. La mitjana de l’expedient acadèmic de cada alumne és el resultat de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l’alumne la suma dels resultats de multiplicar els crèdits obtinguts per l’alumne pel valor de les qualificacions corresponents.

6. Un no presentat no es computa a l’efecte de calcular la mitjana.

7. Les assignatures reconegudes mantenen la qualificació d’origen a l’hora de calcular la mitjana de l’expedient acadèmic. Si s’escau, s’ha de calcular la mitjana ponderada de les assignatures que comportin el reconeixement d’una de sola a la titulació de destinació. Si alguna assignatura d’origen és reconeguda però no té qualificació, no s’ha de computar a l’efecte de calcular la nota mitjana de l’expedient i hi ha de figurar amb l’expressió «apte».

8. Els crèdits obtinguts pel reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d’estudis i els obtinguts pel reconeixement de l’experiència laboral i professional no s’han de computar a l’efecte de calcular la nota mitjana de l’expedient i hi han de figurar amb l’expressió «apte».

             

Article 13

Premi extraordinari de final d’estudis

1. Anualment, el director del centre ha d’elevar a l’equip directiu la proposta de premis extraordinaris de final d’estudis. En pot proposar un per a cadascuna de les especialitats i itineraris que s’imparteixin.

Les propostes s’han de resoldre una vegada hagi acabat el període de publicació de les actes de la convocatòria de setembre.

2. Tenen la condició de candidats al premi extraordinari de final d’estudis els estudiants que hagin obtingut una nota mitjana (amb càlcul ponderat segons el nombre de crèdits de cada assignatura) de 8,50 o superior en una escala de l’1 al 10.

3. El candidat que hagi obtingut la nota més alta serà el candidat guanyador.

4. En cas que es produeixi un empat en aquest resultat, l’equip directiu del centre, mitjançant una acta d’avaluació, ha de resoldre el conflicte aplicant els criteris següents, enumerats per ordre d’importància i eliminatoris:

4.1. S’ha de tenir en compte la nota mitjana de les assignatures de l’instrument principal per a l’especialitat d’Interpretació.

4.2. En cas que l’empat continuï, s’ha de resoldre comparant els currículums dels candidats.

 

Capítol VI

Matrícula, convocatòries, permanència i promoció dels alumnes dels ensenyaments superiors de música

             

Article 14

Matrícula ordinària

1. Els alumnes de nou ingrés que vulguin iniciar estudis superiors de música han de formalitzar la inscripció a la prova d’accés regulada en l’article 6 d’aquest Decret als centres d’ensenyaments artístics superiors de música en els terminis pertinents. En cas d’acreditar la superació de la prova i obtenir plaça, han de formalitzar la matrícula en el termini establert i s’han de matricular de totes les assignatures del primer curs.

2. Els alumnes matriculats al primer curs poden demanar a la direcció del centre una modificació de la matrícula, que s’ha de resoldre en el termini establert pel centre. La reducció màxima pot ser de fins a 12 crèdits.

3. En els cursos posteriors, els alumnes han d’estar matriculats d’un mínim de 48 crèdits i d’un màxim de 72. Les assignatures reconegudes no es tindran en compte a l’hora de comptabilitzar aquests crèdits.

4. Per a la matrícula dels cursos posteriors, s’ha de tenir en compte el següent:

- En el cas de les assignatures que consten de dos semestres per curs acadèmic, els alumnes s’han de matricular dels dos semestres, sempre que la seva situació acadèmica ho permeti.

- En casos degudament justificats, l’equip directiu, amb la sol·licitud prèvia de l’alumne i després de consultar els departaments, pot autoritzar excepcions a les limitacions de la matrícula.

- Un alumne no es pot matricular d’assignatures de diferent nivell si el nivell anterior no està aprovat.

5. La Conselleria d’Educació i Universitat ha de fixar el procediment d’accés, admissió i matriculació als ensenyaments artístics superiors de música.

             

Article 15

Convocatòries

1. Els alumnes disposen d’un màxim de quatre convocatòries per superar cada assignatura. La direcció del centre d’ensenyaments superiors de música, a petició de l’alumne, pot autoritzar, amb caràcter excepcional i per causes degudament justificades, una convocatòria de gràcia. En el reglament del centre s’han d’establir les causes que poden justificar-ne la concessió. Aquesta convocatòria de gràcia s’ha de sol·licitar per escrit durant el període de matrícula.

2. A fi de no exhaurir les convocatòries, els alumnes poden sol·licitar a la direcció del centre, per causes degudament justificades, que s’anul·li una convocatòria. En el reglament del centre s’han d’establir les causes que poden justificar l’anul·lació d’una convocatòria. Aquestes causes poden ser malaltia, accident o el fet d’haver de complir deures inexcusables.

             

Article 16

Permanència i promoció

1. Els alumnes han d’aprovar un mínim de 15 crèdits el primer any per continuar els estudis.

2. Els alumnes disposen d’un màxim de sis anys acadèmics per superar totes les matèries que consten de vuit assignatures semestrals de ràtio alumne/professor 1:1.

3. En el cas de no superar-les en el termini establert en el punt anterior, l’alumne només es pot tornar a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys acadèmics. S’entén que el dret a reiniciar uns estudis després de dos anys d’haver-los hagut d’abandonar es té un sol cop, per la qual cosa l’estudiant que els hagi d’abandonar per segona vegada perd definitivament la possibilitat de matricular-se d’aquests estudis al centre d’ensenyament superior de música.

4. La permanència al centre d’ensenyament superior està subjecta al que s’estableix en l’article 14.

5. El treball final d’estudis rep el mateix tractament que qualsevol altra assignatura.

 

 

Capítol VII

Qualitat, avaluació i mobilitat dels alumnes

             

Article 17

Suplement europeu al títol

1. Per promoure una àmplia mobilitat d’estudiants i titulats dins l’espai europeu d’educació superior, s’ha d’expedir, conjuntament amb el títol, el suplement europeu al títol, de conformitat amb els requisits formals que s’estableixen en el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

2. En el cas que l’estudiant no hagi cursat la totalitat dels estudis conduents al títol superior de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, no s’ha d’expedir el suplement europeu al títol, sinó únicament un certificat d’estudis amb el contingut del model del suplement europeu al títol que sigui procedent.

             

Article 18

Reconeixement i transferència de crèdits ECTS

1. A fi de fer efectiva la mobilitat de l’estudiant tant dins el territori nacional com a l’espai europeu d’educació superior, s’estableix un procediment de reconeixement i transferència de crèdits, d’acord amb els criteris generals establerts en el Reial decret 631/2010 i en el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

2. S’entén per reconeixement de crèdits l’acceptació per la Conselleria d’Educació i Universitat dels crèdits obtinguts en uns ensenyaments superiors oficials o en uns ensenyaments universitaris oficials cursats a centres del mateix àmbit territorial o d’un de diferent que són computats a l’efecte d’obtenir el títol oficial corresponent.

3. L’experiència laboral i professional acreditada també es pot reconèixer en forma de crèdits, que es computaran a l’efecte d’obtenir el títol oficial sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

El nombre de crèdits reconeguts a partir de l’experiència professional o laboral no pot ser superior, en conjunt, al 15 % del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.

El reconeixement d’aquests crèdits no suposa que s’incorpori la qualificació d’aquests. Tampoc no es tindran en compte a l’efecte de calcular la mitjana de l’expedient.

4. En tot cas, no es poden reconèixer els crèdits corresponents als treballs de fi d’estudis i màster.

5. Els estudiants poden obtenir un màxim de sis crèdits del total del pla d’estudis cursat pel fet de participar en activitats artístiques, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries, de cooperació i de col·laboració amb el centre o per premis obtinguts per haver participat en concursos. Aquests crèdits han de figurar a l’expedient com a crèdits optatius.

La Conselleria d’Educació i Universitat ha de resoldre aquest reconeixement a sol·licitud de l’estudiant i amb l’informe preceptiu de la direcció del centre.

6. Així mateix, la transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels estudis conduents al Títol Superior de Música seguits per cada estudiant, s’hi han d’incloure tots els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a centres d’ensenyaments artístics superiors o a altres centres de l’espai europeu d’educació superior.

7. Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments artístics superiors oficials cursats a qualsevol centre d’ensenyaments artístics superiors de l’espai europeu d’educació superior s’han d’incloure a l’expedient acadèmic i s’han de reflectir en el suplement europeu al títol.

8. D’acord amb el que disposa l’article 6.2 del Reial decret 1614/2009, el reconeixement i la transferència de crèdits ECTS s’han de sol·licitar a la direcció del centre.

La direcció del centre docent ha de trametre la sol·licitud, juntament amb l’informe esmentat, a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat perquè aquesta resolgui sobre el reconeixement.

             

Article 19

Participació en programes de mobilitat d’estudiants i professors

1. La Conselleria d’Educació i Universitat i els centres d’ensenyament superior de música de les Illes Balears, d’acord amb els seus plans d’estudis i la normativa reguladora dels programes de mobilitat, han de facilitar l’intercanvi i la mobilitat dels estudiants, dels professors i del personal d’administració i serveis dins l’espai europeu d’educació superior en els programes europeus existents, d’acord amb la seva pròpia normativa, o en els programes de caràcter específic per a aquests ensenyaments que la Conselleria d’Educació i Universitat pugui crear.

2. La Conselleria d’Educació i Universitat i els centres d’ensenyament superior de música han de fomentar la signatura d’acords de cooperació amb institucions i empreses per impulsar la mobilitat i l’intercanvi de professors, investigadors i estudiants d’aquests ensenyaments.

             

Article 20

Qualitat i avaluació del títol

1. El conseller d’Educació i Universitat ha de regular els sistemes i els procediments d’avaluació de la qualitat d’aquests ensenyaments. Els criteris bàsics de referència han de ser definits i regulats en el context de l’espai europeu d’educació superior.

Per això, es determina que l’òrgan d’avaluació sigui l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), que ha de dissenyar i executar, en col·laboració amb els centres d’ensenyaments artístics superiors de música, els plans d’avaluació de la qualitat d’aquests ensenyaments superiors.

2. L’avaluació de la qualitat d’aquests ensenyaments té com a objectiu millorar l’activitat docent, investigadora i de gestió dels centres, així com fomentar l’excel·lència i la mobilitat d’estudiants i professors.

             

Disposició addicional primera

Organització d’ensenyaments conjunts amb altres institucions d’educació superior

La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant acords amb altres institucions d’educació superior nacionals i internacionals, pot organitzar ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d’un únic títol superior oficial.

             

Disposició addicional segona

Alumnes amb discapacitat

1. En el marc del que estableixen la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i el Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, s’han de complir les disposicions vigents en matèria de promoció de l’accessibilitat.

2. D’acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 631/2010, els centres d’ensenyaments artístics superiors de música han d’adoptar les mesures oportunes per adaptar els ensenyaments als alumnes amb discapacitat.

             

Disposició addicional tercera

Formació del professorat

Els centres d’ensenyaments artístics superiors de música i la Conselleria d’Educació i Universitat han de promoure plans de formació del professorat relatius al coneixement dels principis bàsics, l’estructura, l’organització, les noves metodologies i els sistemes d’avaluació i recerca corresponents a l’espai europeu d’educació superior. També han de promoure l’actualització i l’aprofundiment del coneixement de les disciplines pròpies del títol i de les especialitats que imparteixen.

             

 

Disposició transitòria primera

Implantació dels títols

1. Els estudiants que, a partir del curs acadèmic 2010-2011, hagin seguit els estudis superiors de música a les Illes Balears de conformitat amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de 2010 poden titular-se d’acord amb el pla d’estudis aprovat en aquest Decret.

2. El requisit de coneixement d’una llengua estrangera a què fa referència el punt 2.10 de l’article 11 s’exigirà als alumnes que iniciïn els estudis superiors de música a partir del curs acadèmic 2017-2018.

             

Disposició transitòria segona

Extinció del Títol Superior de Música regulat en el Reial decret 617/1995, de 21 d’abril, i incorporació d’alumnes procedents de plans anteriors

1. L’any acadèmic 2014-2015 es va extingir el quart curs de totes les especialitats i el cinquè curs de l’especialitat de Composició dels ensenyaments superiors de música regulats pel Reial decret 617/1995, de 21 d’abril.

2. Els estudiants afectats per l’extinció progressiva dels estudis regulats en el Reial decret 617/1995 s’han d’incorporar al nou pla d’estudis en l’especialitat corresponent.

En el cas que no coincideixi la denominació de l’especialitat, la incorporació es durà a terme d’acord amb el que s’estableix en l’annex IV del Reial decret 631/2010.

3. Amb aquesta finalitat, la direcció del centre ha d’enviar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior un informe proposta de reconeixement dels crèdits dels ensenyaments de música del pla d’estudis que s’extingeix (LOGSE), de manera personalitzada, per als alumnes que ho sol·licitin, a l’efecte que es computin per obtenir l’actual Títol Superior de Música de l’especialitat corresponent.

4. En l’annex 4 s’estableix el reconeixement de crèdits entre els Estudis Superiors de Música (LOGSE) i els estudis conduents al Títol Superior de Música.

             

Disposició transitòria tercera

Premi extraordinari de final d’estudis

1. Poden ser candidats al premi extraordinari de final d’estudis els estudiants que, a partir del curs acadèmic 2013-2014, s’hagin titulat de conformitat amb el Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació; el Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació i se’n regula l’avaluació, i el pla d’estudis aprovat en aquest Decret i compleixin els requisits exigits per a la concessió d’aquest premi.

2. Els directors dels centres d’ensenyaments artístics superiors han de dur a terme els procediments necessaris per a la concessió dels eventuals premis extraordinaris de final d’estudis als alumnes d’aquestes promocions.

             

Disposició derogatòria única

Derogació de normativa

1. Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’1 de setembre de 2003 per la qual s’estableixen aspectes generals del currículum superior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests ensenyaments a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de 2010 per la qual s’estableix, per al curs 2010-2011, el desenvolupament curricular del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de grau d’art dramàtic, de grau de disseny i de grau de música a les Illes Balears.

3. Igualment, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o de rang inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.

             

Disposició final primera

Desplegament

S’autoritza el conseller d’Educació i Universitat perquè dicti totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar i desenvolupar el que disposa aquest Decret.

             

Disposició final segona

Referències de gènere

Totes les referències que figuren en aquest Decret en què s’utilitza la forma de masculí genèric s’han d’entendre aplicables, indistintament, a dones i a homes.

             

Disposició final tercera

Modificació del Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 81, de 14 de juny)

1. S’afegeix al text l’article següent:

Article 12 bis

Premi extraordinari de final d’estudis

1. Anualment, la direcció del centre ha d’elevar al claustre de professors la proposta de premis extraordinaris de final d’estudis. En pot proposar un per a cadascuna de les especialitats que s’imparteixin.

Les propostes s’han de discutir al claustre de professors del centre una vegada hagi acabat el període de publicació de les actes de la convocatòria de setembre.

2. Tenen la condició de candidats al premi extraordinari de final d’estudis els estudiants que hagin obtingut una nota mitjana (amb càlcul ponderat segons el nombre de crèdits de cada assignatura) de 8,50 o superior en una escala de l’1 al 10.

3. El candidat que hagi obtingut la nota més alta serà el candidat guanyador.

4. En cas que hi hagi un empat en aquest resultat, el conflicte s’ha de resoldre aplicant els criteris següents, ordenats per ordre d’importància i eliminatoris:

4.1. S’ha de tenir en compte la nota del treball final d’estudis.

4.2. En cas que l’empat continuï, l’ha de resoldre el claustre del centre una vegada comparats els currículums dels candidats.

2. Es corregeixen les errades advertides en l’annex III (Competències i continguts de les assignatures del pla d’estudis del títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació), tercer curs, assignatura Tècnica de la veu III:

Allà on diu:

Competències

1. Dominar tots els aspectes de la tècnica vocal: relaxació, actitud postural i ús correcte de la respiració, de la mecànica articulatòria i de la producció del so.

2. Estudiar i dominar el català com a llengua vehicular dels ensenyaments d’art dramàtic.

3. Progressar en l’amplificació, la projecció i la utilització correcta de la veu per llegir texts dramàtics.

5. Explorar les possibilitats creatives vocals.

6. Adquirir capacitat crítica i reflexiva davant la feina individual i col·lectiva.

Ha de dir:

Competències

1. Dominar tots els aspectes de la tècnica vocal: relaxació, actitud postural i ús correcte de la respiració, de la mecànica articulatòria i de la producció del so.

2. Estudiar i dominar el català com a llengua vehicular dels ensenyaments d’art dramàtic.

3. Progressar en l’amplificació, la projecció i la utilització correcta de la veu per llegir texts dramàtics.

4. Explorar les possibilitats creatives vocals.

5. Adquirir capacitat crítica i reflexiva davant la feina individual i col·lectiva.

             

Disposició final quarta

Modificació del Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre)

1. S’afegeix al text l’article següent:

Article 11 bis

Premi extraordinari de final d’estudis

1. Anualment, la direcció del centre ha d’elevar al claustre de professors la proposta de premis extraordinaris de final d’estudis. En pot proposar un per a cadascuna de les especialitats que s’imparteixin.

Les propostes s’han de discutir al claustre de professors del centre una vegada hagi acabat el període de publicació de les actes de la convocatòria de setembre.

2. Tenen la condició de candidats al premi extraordinari de final d’estudis els estudiants que hagin obtingut una nota mitjana (amb càlcul ponderat segons el nombre de crèdits de cada assignatura) de 8,50 o superior en una escala de l’1 al 10.

3. El candidat que hagi obtingut la nota més alta serà el candidat guanyador.

4. En cas que hi hagi un empat en aquest resultat, el conflicte s’ha de resoldre aplicant els criteris següents, ordenats per ordre d’importància i eliminatoris:

4.1. S’ha de tenir en compte la nota del projecte final d’estudis.

4.2. En cas que l’empat continuï, l’ha de resoldre el claustre del centre una vegada comparats els currículums dels candidats.

2. Es modifica el punt 1 de l’article 6:

Allà on diu:

1. Per accedir als ensenyaments artístics superiors oficials conduents al títol superior de disseny cal estar en possessió del títol de batxiller o d’un títol equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de vint-i-cinc anys.

Ha de dir:

1. Per accedir als ensenyaments artístics superiors oficials conduents al títol superior de disseny cal estar en possessió del títol de batxiller o d’un títol equivalent, haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de vint-i-cinc anys o presentar la credencial emesa per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) per a estudiants procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea i d’estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat.

3. Es modifica el punt 10 de l’article 10 (Elements i criteris d’avaluació):

Allà on diu:

10. L’obtenció del títol superior de disseny requereix superar totes les assignatures, les pràctiques acadèmiques externes i el projecte final d’estudis que constitueixen el pla d’estudis.

Ha de dir:

10. L’obtenció del títol superior de disseny requereix superar totes les assignatures, les pràctiques acadèmiques externes i el projecte final d’estudis que constitueixen el pla d’estudis, a més de demostrar fefaentment la competència transversal en llengua estrangera.

4. S’elimina l’article 21 (Simultaneïtat d’estudis).

5. Es modifica l’annex III (Assignatures d’especialitat i nombre de crèdits del pla d’estudis del títol superior de disseny):

5.1. Assignatures de disseny de producte, pàg. 41803:

Allà on diu:

Modelatge digital  4 crèdits europeus

Ha de dir:

Modelatge digital  6 crèdits europeus

5.2. Pàg. 41836:

Allà on diu:

Assignatura: Modelatge digital (4 crèdits europeus)

Ha de dir:

Assignatura: Modelatge digital (6 crèdits europeus)

5.3. Assignatura: Projecte final d’estudis (14 crèdits europeus), pàg. 41813:

Allà on diu:

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis.

Ha de dir:

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis. Si escau, es pot presentar el projecte final d’estudis i defensar-lo abans de fer les pràctiques curriculars obligatòries.

5.4. Assignatura: Projecte final d’estudis (14 crèdits europeus), pàg. 41822:

Allà on diu:

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis.

Ha de dir:

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis. Si escau, es pot presentar el projecte final d’estudis i defensar-lo abans de fer les pràctiques curriculars obligatòries.

5.5. Assignatura: Projecte final d’estudis (14 crèdits europeus), pàg. 41831:

Allà on diu:

Assignatura: Projecte final d’estudis (14 crèdits europeus)

Matèria: Projectes de productes i de sistemes

Prerequisits de matriculació: haver superat 160 crèdits europeus del pla d’estudis de la titulació.

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis.

Ha de dir:

Assignatura: Projecte final d’estudis (14 crèdits europeus)

Matèria: Projectes de disseny de moda i indumentària

Prerequisits de matriculació: haver superat 160 crèdits europeus del pla d’estudis de la titulació.

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis. Si escau, es pot presentar el projecte final d’estudis i defensar-lo abans de fer les pràctiques curriculars obligatòries.

5.6. Assignatura: Projecte final d’estudis (14 crèdits europeus), pàg. 41840:

Allà on diu:

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis.

Ha de dir:

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el pla d’estudis. Si escau, es pot presentar el projecte final d’estudis i defensar-lo abans de fer les pràctiques curriculars obligatòries.

             

Disposició final cinquena

Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

        

Palma, 13 de gener de 2017

La presidenta

El conseller d’Educació i Universitat

Francesca Lluch Armengol i Socias

Martí X. March Cerdà

  

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma