Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 83
Resolució i anunci licitació del contracte d'obres per a la reforma i ampliació d'edifici magatzem per a vestuaris en el Poliesportiu Mateu Canyelles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que han de regir el  Contracte d'obres per la reforma i ampliació d'edifici magatzem per a vestuaris en el Poliesportiu Mateu Canyelles.

També de conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 30 de desembre de 2016

 

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte d'obres per a la reforma i ampliació d'edifici magatzem per a vestuaris en el Poliesportiu Mateu Canyelles

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte d'obres per la reforma i ampliació d'edifici magatzem per a vestuaris en el Poliesportiu Mateu Canyelles

b) Lloc d’execució: Poliesportiu Mateu Canyelles.

c) Termini d’execució: tres mesos.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 118.602,69 - euros, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: 3.558,08 euros.

6.- Garantia definitiva i complementària:

a) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense IVA.

b) Complementària: 5% del preu d’adjudicació sense IVA

Import Total Garanties: 10% del preu d’adjudicació sense IVA.

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

8.- Requisits específics del contractista: els descrits als plecs.

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

10.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

11.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

1.- Oferta econòmica: Fins a 95 punts.

2.- A la proposta que de forma acreditada obtingui una millor eficiència energètica, quantitativa i qualitativament, obtindrà la màxima puntuació. La resta de puntuacions s’atorgaran de forma objectiva, raonada i comparativa entre les ofertes presentades.

12.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

 

Inca, 30 de desembre de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma