Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 82
Resolució i anunci licitació contracte de subministrament d'un vehicle 100% elèctric destinat a l'àrea de trànsit de la Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el Contracte de subministrament d'un vehicle 100% elèctric destinat a l’àrea de trànsit de la Policia Local.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 30 de desembre de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte de subministrament d'un vehicle 100% elèctric destinat a l’àrea de trànsit de la Policia Local.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte de subministrament d'un vehicle 100% elèctric destinat a l’àrea de trànsit de la Policia Local.

b) Lloc de lliurament:  Instal·lacions de la Policia Local.

c) Termini de lliurament: Un mes.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 24.793,00 euros, Iva exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

1) Oferta econòmica: Fins a 80 punts.

2) Millores tècniques i equipament del vehicle: Fins a 20 punts, amb els següents subcriteris:

- Sistema de càrrega wallbox domèstic, amb connexió Schuko i Mennekes: 2 punts

-  Maniobrabilitat: 1 punt

- Major capacitat de les bateries, major cicle de càrrega i menor temps de recàrrega: 3 punts

- Autonomia (en km) del vehicle declarada pel fabricant: 1 punt

- Termini de garantia: 2 punts

- Claus addicionals: 3 punts

- Endoll de càrrega ràpida: 2 punts

- Capacitat i càrrega útil (per a vehicles N1): 2 punts

- Pendent màxima que el vehicle és capaç de superar: 1 punt

- Sistemes lluminosos d’avís (posteriors) addicionals: 3 punts

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

Inca, 30 de desembre de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma