Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14616
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 22/2016, per transferència de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació pressupostària 22/2016, per transferència de crèdit finançat amb baixa, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 24 de novembre de 2016, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Transferència de crèdit

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

459.6001

Altres infraestructures. Inversió Terrenys Gesa

140.000,00

50.000,00

90.000,00

943.4100

Transferències a altres entitats locals. Residència Miquel Mir

770.956,92

200.000,00

570.956,92

943.41200

Transferències a altres entitats locals. Institut municipal de l'activitat física

1.013.815,19

200.000,00

813.815,19

TOTAL

1.924.772,11

450.000,00

1.474.772,11

Altes en Aplicacions de despeses 

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

160.22100

Aigües. Energia Elèctrica

350.000,00

450.000,00

800.000,00

TOTAL

350.000,00

450.000,00

800.000,00

 

Inca a 22 de desembre de 2016

    

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma