Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14481
Resolució i anunci de licitació del Contracte de gestió del servei públic de retirada, descontaminació i tramitació de baixa dels vehicles declarats fora d'ús en el dipòsit de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el Contracte de gestió del servei públic de retirada, descontaminació i tramitació de baixa dels vehicles declarats fora d'ús en el dipòsit de l'Ajuntament d'Inca.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa el públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 16 de desembre de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia convocatòria de concurs per a l’adjudicació del Contracte de gestió del servei públic de retirada, descontaminació i tramitació de baixa dels vehicles declarats fora d'ús en el dipòsit de l'Ajuntament d'Inca

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte de gestió del servei públic de retirada, descontaminació i tramitació de baixa dels vehicles declarats fora d'ús en el dipòsit de l'Ajuntament d'Inca

b) Lloc d’execució: Inca

c) Termini d’execució: dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: Els preus unitaris mínims, sense IVA, per a cada servei que haurà d’abonar el licitador i millorables a favor del Ajuntament, son els següents: 50 euros per vehicle i 20 euros per motocicleta.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: Els descrits en els plecs.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

1.- L’oferta econòmica: Fins a 70 punts.

2.- Oferta tècnica. I entre ells es consideren:

a.- Capacitat operativa en atenció al seu equipament i maquinària: Fins a 6 punts.

b.- Possessió de la certificació de gestió ambiental (ISO 9001): 2 punts.

c.- Possessió de la certificació de gestió ambiental (ISO 14001): 4 punts.

d.- Millores operatives o de gestió, d’acord amb els següents subcriteris:

1) Per recol·locació de vehicles per optimitzar l’espai en el dipòsit municipal: Fins a 11 punts.

2) Edició de ferratines triangulars d’Avis Posterior de Retirada: fins a 7 punts

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500.- euros.

 

Inca,16 de desembre de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma