Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 72/2016, de 23 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2017 a l’efecte del còmput administratiu

    Número de registre 14576 - Pàgines 38804-38805


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 73/2016, de 23 de desembre, sobre els centres d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del procediment per al reconeixement dels cans d’assistència

    Número de registre 14577 - Pàgines 38806-38811


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 14578 - Pàgines 38812-38824


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca”, i l’estat de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles respectives per a l’exercici 2017

    Número de registre 14573 - Pàgines 38825-38856


  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la mofidicació de les Ordenances Fiscals per a 2017

    Número de registre 14466 - Pàgines 38857-38867


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Crèdit extraordinari 2/2016

    Número de registre 14488 - Pàgina 38868


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de les següents ordenances fiscals:Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilitzacions privatives o els aprofitaments especials del domini públic local, Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis socials municipals i Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de diversos edificis o dependències municipals des Mercadal i Fornells

    Número de registre 14462 - Pàgines 38869-38882


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems

    Número de registre 14467 - Pàgines 38883-38894


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva ordenança T-11

    Número de registre 14409 - Pàgines 38895-38899


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva preus públics

    Número de registre 14410 - Pàgines 38900-38903


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de l'IBI

    Número de registre 14418 - Pàgines 38904-38906


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovacio definitiva ordenança IVTM

    Número de registre 14419 - Pàgines 38907-38909


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovacio definitiva ordenanza T-01

    Número de registre 14420 - Pàgines 38910-38913


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 15

    Número de registre 14412 - Pàgina 38914


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació Definitiva Modif. Pressupostaria 17

    Número de registre 14415 - Pàgina 38915


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals

    Número de registre 14483 - Pàgines 38916-38918


  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 2/2016 i 3/2016

    Número de registre 14546 - Pàgina 38919


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE021, de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2016

    Número de registre 14413 - Pàgina 38920


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, transport, tractament i el¡minació de residus sòlids urbans.

    Número de registre 14567 - Pàgines 38921-38923


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva del projecte de pressupost municipal de l'exercici 2017

    Número de registre 14421 - Pàgines 38924-38926


  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2017

    Número de registre 14562 - Pàgines 38927-38931Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma