Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 14573
Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca”, i l’estat de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles respectives per a l’exercici 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 23 de desembre de 2016, ha adoptat el següent acord:

“Atesa l’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca, així com els estats de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”,  les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2017.

Atesa la publicació de l’esmentada aprovació en el BOIB núm. 148, de dia 24 de novembre de 2016 i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 19 de desembre de 2016.

Atès que dins el període d’exposició al públic s’han presentat les reclamacions que es relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit pel secretari general del Consell de Mallorca, amb data 20 de desembre de 2016: 

- Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 35.434, de 19 de desembre de 2016.

- Sr. Lluc Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space Center, registre general d’entrada núm. 35.471, de 19 de desembre de 2016.

Atesos els informes emesos:

1) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 21 de desembre de 2016, s’emet informe en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017, així com en relació al punt 1.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

2) Pel cap de Servei d’Administració Econòmica del Departament de Modernització i Funció Pública, de data 20 de desembre de 2016, en relació al punt 2.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

3) Pel director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 19 de desembre de 2016, en relació als punts 3.1 i 3.2 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

4) Per la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, de data 20 de desembre de 2016, en relació als punts 3.3 i 3.4 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

5) Pel cap de servei d’Administració i Règim intern i per la cap de secció de la Secretaria Tècnica, ambdós del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, de data 20 de desembre de 2016, en relació a la reclamació presentada pel Sr. Lluc Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space Center al pressupost de 2017.

6) Les consideracions de la directora insular d’Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca, de data 21 de desembre de 2016, en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla de personal del Consell de Mallorca, per a l’exercici 2017, integrat pel pressupost propi de la corporació, els dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els dels Consorcis “C.Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”.

S’emet la següent:

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Desestimar les reclamacions, que es relacionen a continuació, formulades contra l’acord del Ple extraordinari del Consell de Mallorca de 21 de novembre de 2016, d’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca, així com els estats de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”,  les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2017.

- Grup Partit Popular (PP) del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 35.434, de 19 de desembre de 2016.

- Sr. Lluc Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space Center, registre general d’entrada núm. 35.471, de 19 de desembre de 2016.

en base als informes i consideracions emesos:

1) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 21 de desembre de 2016, s’emet informe en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017, així com en relació al punt 1.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

2) Pel cap de Servei d’Administració Econòmica del Departament de Modernització i Funció Pública, de data 20 de desembre de 2016, en relació al punt 2.1 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

3) Pel director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 19 de desembre de 2016, en relació als punts 3.1 i 3.2 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

4) Per la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, de data 20 de desembre de 2016, en relació als punts 3.3 i 3.4 de la reclamació presentada pel Grup del PP del Consell de Mallorca al pressupost de 2017.

5) Pel cap de servei d’Administració i Règim intern i per la cap de secció de la Secretaria Tècnica, ambdós del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, de data 20 de desembre de 2016, en relació a la reclamació presentada pel Sr. Lluc Mas Pocoví, president de l’Associació Mallorca Planetarium Space Center al pressupost de 2017.

6) Les consideracions de la directora insular d’Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca, de data 21 de desembre de 2016, en relació a les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla de personal del Consell de Mallorca, per a l’exercici 2017, integrat pel pressupost propi de la corporació, els dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els dels Consorcis “C.Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal-Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”.

els quals  formen part d’aquest acord.

SEGON.- Resoltes així les reclamacions formulades s’acorda aprovar definitivament el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms  "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els dels consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca” i “C. Eurolocal- Mallorca”, així com l’estat de previsions d’ingressos i de despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, així com les Bases d'Execució i la plantilla de personal respectives, per a l'exercici de 2017.

El resum per capítols del pressupost de cada institució és el que se detalla a continuació:

2017 CONSELL DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

62.752.209,47

2

Despeses corrents en béns i serveis

40.379.031,15

3

Despeses financeres

1.283.779,18

4

Transferències corrents

167.868.408,57

5

Fons de contingència

200.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

63.532.692,65

7

Transferències  de capital

24.847.883,33

8

Actius financers

100.000,00

9

Passius financers

17.988.079.24

TOTAL DESPESES

378.952.083,59

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

12.534.527,05

2

Imposts indirectes

14.664.921,41

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

2.750.260,00

4

Transferències corrents

282.541.694,75

5

Ingressos patrimonials

3.288.887,06

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

63.071.793,32

7

Transferències de capital

100.000,00

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

378.952.083,59

2017 INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

56.415.522,35

2

Despeses corrents en béns i serveis

87.350.487,21

3

Despeses financeres

42.500,00

4

Transferències corrents

23.682.569,33

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

5.878.030,00

7

Transferències de capital

3.408.963,61

8

Actius financers

125.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

176.903.072,50

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

5.046.044,02

4

Transferències corrents

162.415.094,65

5

Ingressos patrimonials

29.940,22

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

9.286.993,61

8

Actius financers

125.000,00

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

176.903.072,50

2017 INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

1.066.612,88

2

Despeses corrents en béns i serveis

747.759,68

3

Despeses financeres

3.000,00

4

Transferències corrents

1.184.600,00

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

100.000,00

7

Transferències de capital

8

Actius financers

10.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

3.111.972,56

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

282.720,00

4

Transferències corrents

2.391.085,88

5

Ingressos patrimonials

338.166,68

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

90.000,00

8

Actius financers

10.000,00

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

3.111.972,56

2017 AGÈNCIA PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

1.802.000,00

2

Despeses corrents en béns i serveis

150.000,00

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

30.000,00

7

Transferències de capital

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

1.988.000,00

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.467.000,00

4

Transferències corrents

515.000,00

5

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

1.988.000,00

2017 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

2

Despeses corrents en béns i serveis

511.000,00

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

54.000,00

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

225.000,00

7

Transferències de capital

560.000,00

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

1.350.000,00

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

722.000,00

5

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

628.000,00

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

1.350.000,00

2017 CONSORCI TIC MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

1.207.281,29

2

Despeses corrents en béns i serveis

452.495,55

3

Despeses financeres

1.000,00

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

52.942,64

7

Trasnferències de capital

8

Actius financers

3.000,00

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

1.716.719,48

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

519.499,44

4

Transferències corrents

1.154.665,92

5

Ingressos patrimonials

200,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

42.354,12

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

1.716.719,48

2017 CONSORCI EUROLOCAL

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

215.760,99

2

Despeses corrents en béns i serveis

143.505,00

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de Contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 6

Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

359.265,99

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

359.265,99

5

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

359.265,99

2017 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

29.044,00

2

Despeses corrents en béns i serveis

38.541,96

3

Despeses financeres

100,00

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

67.685,96

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

2

Imposts indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

67.685,96

TERCER.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2017 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca”, “C. Eurolocal- Mallorca”i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la societat mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el següent:

2017 ESTAT CONSOLIDAT DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS

CAP

DENOMINACIÓ

CdM

IMAS

IEHM

ADU

CST

C.TIC

C.EUROLOCAL

RTVMSAU

TOTAL SENSE CONSOLIDAR

TRANSF. INTERNES

TOTAL CONSOLIDAT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses de personal

62.752.209,47

56.415.522,35

1.066.612,88

1.802.000,00

1.207.281,29

215.760,99

29.044,00

123.488.430,98

123.488.430,98

2

Despeses corrents en béns i serveis

40.379.031,15

87.350.487,21

747.759,68

150.000,00

511.000,00

452.495,55

143.505,00

38.541,96

129.772.820,55

129.772.820,55

3

Despeses financeres

1.283.779,18

42.500,00

3.000,00

1.000,00

100,00

1.330.379,18

1.330.379,18

4

Transferències corrents

167.868.408,57

23.682.569,33

1.184.600,00

54.000,00

192.789.577,90

151.784.220,70

41.005.357,20

5

Fons de contingència

200.000,00

200.000,00

200.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

63.532.692,65

5.878.030,00

100.000,00

30.000,00

225.000,00

52.942,64

69.818.665,29

69.818.665,29

7

Transferències de capital

24.847.883,33

3.408.963,61

560.000,00

28.816.846,94

10.047.347,73

18.769.499,21

8

Actius financers

100.000,00

125.000,00

10.000,00

6.000,00

3.000,00

244.000,00

244.000,00

9

Passius financers

17.988.079.24

17.988.079,24

17.988.079,24

TOTAL DESPESES

378.952.083,59

176.903.072,50

3.111.972,56

1.988.000,00

1.350.000,00

1.716.719,48

359.265,99

67.685,96

564.448.800,08

161.831.568,43

402.617.231,65

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1

Imposts directes

12.534.527,05

12.534.527,05

12.534.527,05

2

Imposts indirectes

14.664.921,41

14.664.921,41

14.664.921,41

3

Taxes, preus públics i altres ing.

2.750.260,00

5.046.044,02

282.720,00

1.467.000,00

519.499,44

10.065.523,46

10.065.523,46

4

Transferències corrents

282.541.694,75

162.415.094,65

2.391.085,88

515.000,00

722.000,00

1.154.665,92

659.265,99

9.000,00

450.098.807,19

151.784.220,70

298.314.586,49

5

Ingressos patrimonials

3.288.887,06

29.940,22

338.166,68

200,00

3.666.193,96

3.666.193,96

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació inversions reals

63.071.793,32

0,00

0,00

7

Transferències de capital

100.000,00

9.286.993,61

90.000,00

628.000,00

42.354,12

73.119.141,05

10.047.347,73

73.119.141,05

8

Actius financers

125.000,00

10.000,00

6.000,00

58.685,96

299.685,96

299.685,96

9

Passius financers

0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS

378.952.083,59

176.903.072,50

3.111.972,56

1.988.000,00

1.350.000,00

1.716.719,48

359.265,99

67.685,96

564.448.800,08

161.831.568,43

402.617.231,65

QUART.- Aquest acord definitiu d’aprovació del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2017, entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’art. 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març.

CINQUÈ.- Contra aquest acord d’aprovació definitiva els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i en els terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d’aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

ANNEX

Les plantilles de la Corporació i les dels organismes autònoms, “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic”, “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, i dels Consorcis, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca” per a l’exercici 2017 són les següents:

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2017

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA / SUBESCALA / CLASSE

Grup

Total

HABILITACIÓ NACIONAL

SUBESCALA SECRETARIA

CLASSE PRIMERA

Secretari -ària superior

A1

3

Classe Segona

Secretari  -ària d'entrada

A1

1

SUBESCALA INTERVENCIÓ-TRESORERIA

CLASSE PRIMERA

Intervenció - Tresoreria superior

A1

4

CLASSE SEGONA

Intervenció - Tresoreria entrada

A1

2

SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Secretari -ària interventor -a

A1

1

ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA TÈCNICA

TAG

A1

60

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administratiu -iva  administració general

C1

39

SUBESCALA AUXILIAR

Auxiliar administració general

C2

165

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÈCNICA

CLASSE TÈCNICA SUPERIOR

Arquitecte -a superior

A1

24

Biòleg -òloga

A1

3

Enginyer -a

A1

1

Enginyer -a de camins canals i ports

A1

15

Enginyer -a industrial

A1

8

Enginyer -a superior agrònom -a

A1

1

Lletrat -ada

A1

3

Metge especialista medicina d'educació física i esport

A1

3

Tècnic -a superior

A1

39

Tècnic -a superior arqueòleg -òloga

A1

3

Tècnic -a superior arxiu biblioteca

A1

2

Tècnic -a superior cartògraf -a

A1

2

Tècnic -a superior de formació

A1

3

Tècnic -a superior de medi natural

A1

1

Tècnic -a superior economista

A1

10

Tècnic -a superior geografia

A1

1

Tècnic -a superior gestió RRHH

A1

2

Tècnic -a superior historiador -a

A1

1

Tècnic -a superior informàtica

A1

2

Tècnic -a superior patrimoni artístic

A1

1

Tècnic -a superior patrimoni etnològic

A1

1

Tècnic -a superior patrimoni marítim

A1

1

Tècnic -a superior pedagogia

A1

2

Tècnic -a superior protecció medi ambient

A1

1

Tècnic -a superior selecció

A1

1

Tècnic- a superior bibliotecari -ària

A1

1

CLASSE TÈCNICA MITJA

ATS / DUI

A2

1

Arquitecte -a tècnic -a

A2

9

Enginyer -a tècnic -a

A2

4

Enginyer -a tècnic -a  industrial

A2

2

Enginyer -a tècnica obres públiques

A2

10

Graduat –ada social

A2

4

Inspector –a tècnic –a d’artesania

A2

1

Professor –a EGB

A2

3

Treballador social

A2

1

Tècnic -a GM de medi ambient

A2

9

Tècnic -a GM espec seguretat treball

A2

2

Tècnic -a GM especialista higiene industrial

A2

1

Tècnic -a GM joventut

A2

3

Tècnic -a GM laboratori carreteres

A2

1

Tècnic -a GM selecció

A2

1

Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

A2

18

Tècnic -a ajudant -a documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

9

Tècnic -a de GM documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM patrimoni històric

A2

2

Tècnic -a de grau mitjà

A2

25

Tècnic -a de grau mitjà d'emergències

A2

4

Tècnic -a de grau mitjà de museus

A2

1

Tècnic -a de sistemes d'informació territorial

A2

2

Tècnic -a grau mitjà comptabilitat

A2

1

Tècnic -a mitjà informàtica

A2

12

Tècnic -a superior en interpretació de llengua de signes (B)

B

1

Tècnic –a superior d’audiovisuals (B)

B

1

Classe Tècnica Auxiliar

Agent de medi ambient

C1

6

Ajudant -a facultatiu -iva

C1

15

Delineant

C1

7

Mecànic -a supervisor -a

C1

2

Operador -a de sistemes d' informació territorial

C1

1

Pràctic -a topogràfic -a

C1

1

Tècnic -a ajudant educador -a ambiental

C1

1

Tècnic -a auxiliar arts plàstiques i disseny

C1

1

Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

C1

5

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques

C1

3

Tècnic –a auxiliar de promoció, cultura i oci

C1

1

Tècnic –a auxiliar extensió cultural

C1

1

Tècnic –a auxiliar gestió econòmica

C1

11

Tècnic –a auxiliar gestió personal

C1

2

Tècnic –a auxiliar nformación turística

C1

5

Tècnic –a auxiliar informàtica

C1

9

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

CLASSE COMESES ESPECIALS

Auxiliar nformaci sociocultural

C2

1

Auxiliar arxiu biblioteca

C2

6

Auxiliar de gestió

C2

1

Auxiliar de gestió econòmica

C2

4

Auxiliar de tresoreria

C2

1

Auxiliar facultatiu –iva

C2

3

Auxiliar geriàtric –a

C2

2

Auxiliar informació turística

C2

5

Coordinador –a  de serveis

C2

2

Guarda  vigilant de sa Dragonera

C2

2

Guarda de Camp

C2

4

Majordom -a

C2

1

Mecànic -a inspector -a

C2

5

Operador -a de comunicacions

C2

10

Vigilant- Informador -a

C2

3

Ordenança

AP

1

Ordenança - Porter -a

AP

15

Recepcionista - Telefonista

AP

3

Telefonista

AP

1

Vigilant porter -a

AP

1

CLASSE EXTINCIÓ D'INCENDIS

Sergent -a

C1

8

Suboficial -a

C1

21

Bomber -a conductor -a

C2

204

Caporal  -a

C2

34

CLASSE OFICIS

Conductor -a

C2

6

Electricista

C2

1

Encarregat -ada de magatzem

C2

2

Maquinista

C2

1

Oficial

C2

1

Oficial -a d`oficis

C2

4

Oficial -a de carreteres

C2

6

Oficial -a de manteniment

C2

4

Utiller -a

C2

1

Xofer -a

C2

10

Mosso -a d'oficis

AP

13

Personal de neteja

AP

2

Porter -a d'escenari

AP

1

PERSONAL LABORAL

Categoria

Grup

Total

Ajudant -a d'assaigs materials

C1

1

Capatàs -assa d'obres L

C1

3

Encarregat -ada d'equip taller mecànic

C1

1

Operador -a de màquines pesades

C1

5

Pràctic -a topogràfic -a L

C1

3

Tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial L

C1

1

Zelador -a d'explotació L

C1

2

Auxiliar facultatiu -iva L

C2

7

Conductor -a  L

C2

6

Encarregat -ada de picapedrers -res

C2

1

Encarregat -ada forestal L

C2

1

Encarregat -ada taller patrimoni industrial

C2

1

Guarda refugi

C2

14

Mariner -a

C2

2

Mestre -a d'oficis jardineria

C2

1

Mestre -a d'oficis marger -a

C2

7

Mestre -a d'oficis picapedrer -a

C2

3

Mestre -a d'oficis picapedrer -a restaurador -a

C2

1

Mestre -a d'oficis-Mestre -a d'aixa

C2

1

Mestre -a oficis fusteria

C2

1

Mestre -a oficis treballador -a forestal

C2

4

Oficial -a 1a forestal

C2

1

Oficial -a 1a marger

C2

1

Oficial -a 1a mestre -a d'aixa

C2

1

Oficial -a 1a moliner -a

C2

3

Oficial -a 1a picapedrer -a

C2

2

Oficial -a 1a picapedrer- a restaurador -a

C2

2

Oficial -a 2a cuiner -a

C2

4

Oficial -a 2a forestal

C2

2

Oficial -a 2a manteniment

C2

1

Oficial -a 2a marger

C2

7

Oficial -a 2a mestre -a d'aixa

C2

2

Oficial -a 2a moliner -a

C2

2

Oficial -a 2a picapedrer -a

C2

15

Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a

C2

2

Oficial -a d'electricitat

C2

1

Oficial -a de carreteres L

C2

12

Oficial -a de fusteria

C2

1

Oficial -a de jardineria

C2

4

Oficial -a de mecànica

C2

3

Oficial -a de picapedrer -a

C2

2

Patró -na de cabotatge

C2

1

Vigilant d'explotació L

C2

1

Mosso -a d'oficis L

AP

3

Personal de neteja L

AP

5

Peó especialista ferrer

AP

1

Peó especialista forestal

AP

2

Peó especialista fuster

AP

2

Peó especialista marger

AP

1

Peó especialista mestre d'aixa

AP

1

Peó especialista picapedrer -a

AP

3

Peó especialista picapedrer -a restaurador -a

AP

1

Peó especialitzat -ada L

AP

6

PERSONAL EVENTUAL

 Grup

Total

Adjunt -a de comunicació

3

Cap de comunicació

1

Cap de gabinet

3

Periodista

3

Secretari -ària 2n Partits Polítics

14

Secretari -ària Partits Polítics

7

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS EXERCICI 2017

PERSONAL FUNCIONARI

Escala: Administració General

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a superior

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

7

Subescala: gestiò

Classe: tècnic-a de grau mitja

Categories

Grup

Total

tècnic-a de grau mitja

A2

2

Subescala: administrativa

Classe: administratiu-iva

Categories

Grup

Total

administratiu-iva

C1

11

Subescala: auxiliar

Classe: auxiliar

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

52

auxiliar

AP

1

Subescala: subalterna

Classe: subaltern-a

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

8

Escala: Administració Especial

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / operari-a

Categories

Grup

Total

ordenança

A1

2

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a superior

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

43

psicologia

A1

20

metge/metgessa

A1

9

llicenciatura en dret

A1

7

metge/metgessa pediatre/a

A1

1

pedagog/a

A1

1

sociologia

A1

1

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a mitja

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja

A2

67

educador social

A2

22

diplomatura en treball social

A2

21

ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

19

enginyeria tècnica industrial

A2

1

fisioterapeuta

A2

1

fisioteràpia

A2

1

teràpia ocupacional

A2

1

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a superior

Categories

Grup

Total

psicologia

A2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / mestre-a

Categories

Grup

Total

coordinadora de serveis

C1

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / mestre-a

Categories

Grup

Total

oficial

C1

8

cuiner-a de primera

C1

2

mestre de taller

C1

1

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C1

68

tècnic-a auxiliar

C1

11

gestió econòmica

C1

6

gestió de personal

C1

2

informàtica

C1

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliar de serveis

C2

10

auxiliar de recepcio i registre

C2

1

auxiliar educatiu/educativa

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / oficial-a

Categories

Grup

Total

coord. de serveis/governanta

C2

3

coordinadora de serveis

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliars educatius

C2

9

auxiliar de serveis

C2

5

conductor-a

C2

1

modist/a

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / oficial-a

Categories

Grup

Total

oficial de manteniment / oficial oficis

C2

8

cuiner-a de primera

C2

6

personal d'oficis / oficial-a

C2

2

oficial de magatzem / oficial oficis

C2

2

coord. de serveis/governanta

C2

1

encarregat / encarregada de instal·lacions

C2

1

oficial

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tècnic-a auxiliar

C2

93

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

33

auxiliar tecnic infermeria

C2

20

auxiliar de geriatria

C2

3

gestió econòmica

C2

2

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a mitja

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja

C2

2

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / operari-a

Categories

Grup

Total

ordenança

AP

8

ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

5

porter-a / conserge / ordenança / ordenança - porter-a / vigilant-a - porter-a

AP

3

ordenança / porter

AP

2

zelador-a

AP

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / oficial-a

Categories

Grup

Total

oficial

AP

2

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / operari-a

Categories

Grup

Total

personal de serveis

AP

55

personal de neteja

AP

20

empleat/da de serveis

AP

14

ajudant-a de cuina

AP

11

personal de bugaderia

AP

10

cambrer-a - netejador-a

AP

9

cambrer-a menjador

AP

8

zelador-a

AP

7

personal de manteniment

AP

3

marmito/marmitona

AP

2

costurer-a

AP

1

peo magatzem

AP

1

practic-a manteniment

AP

1

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tècnic/a auxiliar d'infermeria

AP

1

Transferits CAIB

Cos: cos facultatiu superior de la Caib

Categories

Grup

Total

psicologia

A1

1

Cos: cos superior d'administració de la Caib

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

3

Cos: escala sanitària del cos facultatiu superior de la Caib

Categories

Grup

Total

metge geriatra

A1

2

Cos: tots els cossos i/o escales dels grups als quals està adscrit

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

1

Cos: cos de gestió de la Caib

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja

A2

1

Cos: cos facultatiu tècnic de la Caib

Categories

Grup

Total

diplomatura en treball social

A2

6

diplomatura en educació general bàsica

A2

1

educació (educador/a)

A2

1

fisioteràpia

A2

1

teràpia (terapeuta)

A2

1

Cos: e.a.t.s. de aisna, a extinguir

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja

A2

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu tècnic de la Caib

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

7

tècnic-a mitja

A2

3

Cos: c. general administratiu de l’administració de l’estat

Categories

Grup

Total

tècnic-a auxiliar

C1

1

Cos: cos administratiu de la Caib

Categories

Grup

Total

tècnic-a auxiliar

C1

4

Cos: cos auxiliar de la Caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

3

Cos: cos d'auxiliars facultatius de la Caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

2

Cos: escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la Caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

30

auxiliar de clínica

C2

26

Cos: cos subaltern de la Caib

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

10

PERSONAL LABORAL

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior psicologia

A1

14

tècnic-a superior

A1

9

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

A1

1

tècnic/a d'administració general (tag)

A1

1

tècnic-a superior llicenciatura en dret

A1

1

tècnic-a superior pedagog/a

A1

1

tècnic/a titulat/ada superior pedagog/a

A1

1

tècnic-a de grau mitjà

A2

15

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà

A2

6

tècnic-a de grau mitjà ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

5

tècnic-a de grau mitjà educador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà treballador social

A2

5

tècnic/a titulat/ada grau mitjà

A2

2

titulat/ada grau mitjà

A2

2

ats

A2

1

tècnic-a de grau mitjà arquitectura tècnica

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà ajudantia tècnica sanitària

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà fisioteràpia

A2

1

tècnic-a auxiliar

C1

13

tècnic/a especialista personal manteniment

C1

4

tècnic-a auxiliar educador social

C1

3

administratiu-va adm. general

C1

2

tècnic-a auxiliar informàtica

C1

2

comeses especials / mestre-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C1

1

personal d'oficis / mestre-a mestre/mestra de taller

C1

1

auxiliar tècnic-a d'infermeria

C2

48

auxiliar adm. general

C2

16

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

12

auxiliar tècnic/a d´infermeria infermeria

C2

11

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C2

10

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

7

personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

4

auxiliar tècnic/a

C2

3

personal d'oficis / ajudant-a

C2

2

personal d'oficis / oficial-a oficial 1ª manteniment

C2

2

ajudant/a de cuina

C2

1

auxiliar geriàtric/a

C2

1

comeses especials / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial oficis

C2

1

tècnic-a auxiliar tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

1

auxiliar d´infermeria

5

1

oficial/a de segona personal manteniment

6

1

empleat/ada de servei

AP

30

personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

13

personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

7

personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

7

personal d'oficis / operari-a cambrer/a menjador

AP

5

comeses especials / operari-a ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

4

personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

2

personal d'oficis / operari-a ajudant-a de cuina

AP

1

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a / empleat/empleada de serveis

AP

1

personal d'oficis / operari-a costurer/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a marmito/marmitona

AP

1

personal d'oficis / operari-a zelador-a

AP

1

empleat/ada de servei

7

35

empleada de serveis (Caib)

7

2

empleat/ada de serveis

7

2

PLANTILLA INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA EXERCICI 2017

PERSONAL LABORAL

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

Subescala: Adminsitrativa

CATEGORIES

Grup

Total

Coordinador/a gestió econòmica

C1

1

Coordinador/a secretaria i personal

C1

1

Subescala: Auxiliar

CATEGORIES

Auxiliar en gestió econòmica

C2

1

Secretari-ària de presidència

C2

1

ESCALA ESPECIAL

Subescala: Tècnica

Classe: tècnica auxiliar

Tècnic/a auxiliar informàtica/coodinador/a d’apostes

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

Classe: auxiliar

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Coordinador de serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

Classe: comeses especials

Encarregat/da de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

5

Oficial/a de jardineria

C2

1

Mosso de jardineria

AP

1

Personal de neteja

AP

2

Auxiliar de serveis/conductor-a

AP

1

Encarregat-ada de caminadors

AP

1

Subescala: Serveis especials

Classe: comesses especials

A temps parcial

Ajudant/a del cap d’apostes

C1

2

Terminalites

C2

13

Conductor/a

C2

4

Auxiliar programador-a carreres

C2

1

Locutor-a

C2

1

Auxiliar de números

C2

2

Auxiliar de pistes

C2

1

Porter-a

AP

3

PLANTILLA “AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL

DE MALLORCA” EXERCICI 2017

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Administració General

Subescala Tècnica

TAG

A1

15

Subescala Administrativa

Administratiu ‑iva  administració general

C1

2

Subescala Auxiliar

Auxiliar administració general

C2

5

Administració Especial

Subescala Tècnica

Classe Tècnica Superior

Arquitecte –a superior

A1

2

Lletrat -a

A1

1

Classe Tècnica Mitja

Arquitecte ‑a tècnic ‑a

A2

2

Classe Tècnica Auxiliar

Delineant

C1

6

Subescala Serveis Especials

Classe Comeses Especials

Vigilant inspector ‑a

C2

1

PLANTILLA CONSORCI “TIC MALLORCA” EXERCICI 2017

PERSONAL DIRECTIU

GRUP

TOTAL

Gerent

A1

1

PERSONAL LABORAL

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

CATEGORIES

Tècnic/a de gestió

A2

1

Auxiliar administratiu

C2

5

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tècnic/a superior informàtic/a

A1

1

Tècnic/a grau mitjà informàtic/a

A2

4

Tècnic/a grau mitjà formació

A2

1

Tècnic/a grau mitjà cartògraf

A2

3

Tècnic/a auxiliar continguts web

C1

1

Tècnic/a auxiliar

C1

8

Auxiliar informàtic

C2

1

PLANTILLA CONSORCI EUROLOCAL EXERCICI 2017

PERSONAL DIRECTIU

Grup

Total

Gerent (Tit. Superior)

Alta

Direcció

Nivell C

1

PERSONAL TÈCNIC

TÈCNICS  DE PROJECTES

A1

3

Palma,  23 de desembre de 2016

Per delegació del president, el secretari general
(Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015)
Jeroni M. Mas Rigo


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma