Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14406
Notificació colectiva anunci de cobrança de la taxa per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per la venda, espectacles i atraccions que no tinguin caràcter permanent en els mercats setmanals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Junta de Govern de data 21 de desembre de 2016 va aprovar:

Notificació col·lectiva d'anunci de cobrança de la taxa per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per la venda, espectacles i atraccions que no tinguin càracter permanent en els mercats setmanals

Als efectes prevists a l'article 24 del Reglament General de Recaptació (Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol) es comunica als contribuents que l'Ajuntament d'Inca, al qual correspon la funció recaptadora, durà a terme el cobrament, en període voluntari de la taxa per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per la venda, espectacles i atraccions que no tinguin caràcter permanent en els mercats setmanals, corresponent a l'exercici de 2017, en el termini i formes que s'indiquen tot seguit:

A) TERMINI DE PAGAMENT:

- El pagament es realitzarà del dia 2 de gener al dia 2 de maig de 2017.

B) FORMES DE PAGAMENT:

- Els contribuents que hagin rebut l'avís o els avisos de pagament poden pagar presentant l'avís corresponent a les entitats col·laboradores (es poden  consultar en la pàgina web municipal www.ajinca.net).

- El pagament també es podrà fer de forma telemàtica per Internet a través dels enllaços de la pàgina web municipal www.ajinca.net

Els contribuents que no hagin rebut l'avís de pagament poden obtenir-lo a l'oficina de recaptació situada a la Plaça Espanya núm. 1, 07300, INCA, de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14 hores.

Advertim als contribuents que, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, un cop transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari abans assenyalat s'iniciarà el període executiu, fet que determinarà l'exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin."

   

Inca, 21 de desembre de 2016.

EL  BATLE,
Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma