Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 14403
Notificació colectiva anunci de cobrança de la taxa pel subministrament d'aigua

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Junta de Govern de data 21 de desembre de 2016 va aprovar;

Notificació col·lectiva d'anunci de cobrança de la taxa pel subministrament d'aigua

Als efectes prevists a l'article 24 del Reglament General de Recaptació (Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol) es comunica als contribuents que l'Ajuntament d'Inca, al qual correspon la funció recaptadora, durà a terme el cobrament, en període voluntari de la taxa per al subministrament d'aigua corresponent a l'exercici de 2017, en el termini i formes que s'indiquen tot seguit:

A) TERMINI DE PAGAMENT:

- Primer trimestre de 2017: El pagament es realitzarà del dia 3 d'abril al dia 5 de juny (ambdós inclosos).

- Segon trimestre de 2017: El pagament es realitzarà del dia 3 de juliol al dia 4 de setembre de 2017 (ambdós inclosos).

- Tercer trimestre de 2017:  El pagament es realitzarà del dia 2 d'octubre al dia 4 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

- Quart trimestre de 2017:  El pagament es realitzarà del dia 2 de gener al dia 2 de març de 2018 (ambdós inclosos).

B) FORMES DE PAGAMENT:

- Els contribuents que hagin rebut l'avís o els avisos de pagament poden pagar presentant l'avís corresponent a les entitats col·laboradores (es poden  consultar en la pàgina web municipal www.ajinca.net).

- El pagament també es podrà fer de forma telemàtica per Internet a través dels enllaços de la pàgina web municipal www.ajinca.net

- Els rebuts domiciliats en una entitat bancària es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels contribuents. Us recordam que es convenient usar les modalitats de domiciliació de pagament i de gestió d'abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d'acord amb el que estableix el Reglament General de Recaptació (articles 25.2 i 38).

Els contribuents que no hagin rebut l'avís de pagament poden obtenir-lo a l'oficina de recaptació situada a la Plaça Espanya núm. 1, 07300, INCA, de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14 hores.

Advertim als contribuents que, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, un cop transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari abans assenyalat s'iniciarà el període executiu, fet que determinarà l'exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

 

Inca, 21 de desembre de 2016.

EL  BATLE,

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma