Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

    Número de registre 14204 - Pàgines 37976-37980


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 71/2016, de 16 de desembre, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marines i les activitats subaquàtiques a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

    Número de registre 14194 - Pàgines 37981-37986


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 32/2016, per crèdits extraordinaris finançats amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 14 de novembre de 2016

    Número de registre 14060 - Pàgina 37987


  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació definitiva Reglament municipal del cementeri municipal i policia sanitària mortuòria

    Número de registre 14065 - Pàgines 37988-38009


  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva d'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida d'animals abandonats

    Número de registre 14127 - Pàgines 38010-38011


  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Publicació definitiva expedient modificació de crèdit 1/2016

    Número de registre 14137 - Pàgina 38012


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de les taxes sobre els serveis de cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal

    Número de registre 14175 - Pàgines 38013-38017


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d'ús públic municipals

    Número de registre 14178 - Pàgines 38018-38024


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número de registre 14180 - Pàgines 38025-38029


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram

    Número de registre 14174 - Pàgines 38030-38033


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Modificació de la relació de llocs de feina del personal funcionari de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 14064 - Pàgines 38034-38156


  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva taxa recollida de fems

    Número de registre 14135 - Pàgina 38157


  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva taxa reserva aparcament

    Número de registre 14139 - Pàgina 38158


  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva del expedient 18/2016 de transferències de crèdit

    Número de registre 14068 - Pàgina 38159


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems (BOIB Núm. 187 de 15-12-2011 i correcció d’errades al BOIB Núm. 96 05-07-2012 i BOIB Núm. 177 de 24-12-2013)

    Número de registre 14120 - Pàgines 38160-38162


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 2676/2016 de Modificació de crèdits per transferència

    Número de registre 14122 - Pàgina 38163


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 2752/2016 de Rectificació de saldos de pressuposts tancats, d'ingressos dels exercicis 1992 a 2010

    Número de registre 14123 - Pàgina 38164Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma