Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 13752
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de novembre de 2016 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’infermer/infermera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Antecedents

1. L’article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (d’ara endavant EM), regula les causes per efectuar nomenaments de personal estatutari temporal.

2. L’article 33.1 de l’EM disposa que la selecció de personal estatutari temporal s’ha d’efectuar per mitjà dels procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, els quals s’han de basar en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i s’han d’establir havent-los negociat prèviament en les meses corresponents.

3. Davant la falta de regulació uniforme aplicable a totes les gerències, l’any 2014 es va adoptar un acord pel qual es va establir un instrument global i homogeni per regular la selecció del personal estatutari temporal en l’àmbit del Servei de Salut, per tal de garantir que la selecció d’aquest personal s’efectuàs per procediments que permetessin la màxima agilitat en la selecció i amb ple respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat a què fa referència l’article 33.1 de la Llei 55/2003. En aquest Acord es va instaurar un nou sistema de selecció que parteix de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria professional i especialitat.

4. Després de transcorreguts més de dos anys, l’experiència acumulada ha permès apreciar que alguns dels apartats requereixen una revisió tècnica per millorar tant l’agilitat que ha de presidir el nomenament de personal estatutari temporal com l’eficàcia i l’operativitat en la gestió administrativa del sistema de selecció triat.

5. Després d’un procés de revisió, l’Acord esmentat va ser modificat per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat. Amb això s’ha pretès millorar l’agilitat dels processos selectius així com l’eficàcia i l’operativitat en la gestió administrativa del sistema de selecció.

6. D’altra banda, en la sessió de la Mesa Sectorial de Sanitat de 28 de novembre de 2016 es varen negociar i adoptar els nous barems aplicables en els processos de selecció de personal temporal de la categoria d’infermer/infermera.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut té per objecte establir les bases reguladores de la relació funcionarial especial del personal estatutari dels serveis de salut que formen el Sistema Nacional de Salut, per mitjà de l’estatut marc d’aquest personal.

2. L’Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 149/2016, de 26 de novembre), té per objecte regular la selecció del personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació d’una borsa única de treball per a cada categoria i especialitat.

3. En el punt 11.1 del Text refós esmentat s’estableix que “la creació de les borses de treball de cada una de les categories professionals i especialitats del Servei de Salut s’ha de fer a través d’una convocatòria pública per mitjà d’una resolució del director general del Servei de Salut”. I en el punt 11.3 s’estableix que “als efectes de publicitat, s’ha de publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (<http://boib.caib.es>) i en el web del Servei de Salut (<http://ibsalut.es>)”.

4. Pel seu costat, el punt 4 del Text refós disposa que el sistema selectiu de les borses de treball és com a norma general el concurs de mèrits, valorats per la Unitat de Selecció (actualment Unitat de Borsa Única) adscrita a la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits per constituir la borsa única per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d’infermer/infermera, les bases del qual s’adjunten com a annex 1.

2. Disposar que la tramitació d’aquest procediment ha de seguir les prescripcions que preveu l’Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 a què fa referència el punt 2 de l’epígraf “Fonaments de dret”.

3. Designar a la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut com a òrgan encarregat de tramitar el procediment.

4. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós admini­stratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 30 de novembre de 2016

El director general del Servei de Salut
Julio Miguel Fuster Culebras

 

ANNEX 1
Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. L’objecte d’aquestes bases és establir les normes que regiran el procés de selecció dels aspirants de la borsa general d’ocupació per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d’infermer/infermera.

1.2. La selecció dels aspirants s’efectuarà per mitjà d’un concurs de mèrits que seran valorats per la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

1.3. Una vegada publicada la resolució definitiva amb la puntuació final dels mèrits dels aspirants, la borsa de treball general de personal estatutari temporal del Servei de Salut continuarà oberta per a la categoria convocada, tant per inscriure-hi nous aspirants com perquè els candidats inscrits hi afegeixin més mèrits. No obstant això, aquestes dades s’incorporaran a les llistes de la borsa general en la següent actualització de mèrits (tall) que es faci en la categoria.

1.4. Aquest procés selectiu està regulat per aquestes bases de conformitat amb l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat, i s’ajusta a allò que estableixen l’article 103 de la Constitució espanyola de 1978 i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Requisits d’accés

2.1. Per accedir a la borsa de treball general de personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:

a. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d’acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal. Poden participar-hi igualment, sigui quina sigui la nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones amb nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret o tenguin menys de vint-i-un anys o superin aquest edat i siguin dependents.

b. Tenir el títol de grau d’infermeria, diplomat sanitari en infermeria o títol d’ajudant tècnic sanitari o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini per presentar sol·licituds.

c. Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

d. Tenir 16 anys complits i no sobrepassar l’edat de jubilació forçosa.

e. Des de l’1 de juny de 2017, acreditar el nivell de llengua catalana per mitjà d’un certificat del nivell B2 (o d’un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics, d’acord amb la disposició transitòria segona i la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2016, de 6 d’abril.

f.  En el cas dels aspirants que siguin ciutadans de països o de territoris on el castellà no sigui idioma oficial, cal acreditar el domini de qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears presentant un certificat del nivell B1 (o d’un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics.

g. No haver estat separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni estar en la situació d’inhabilitació absoluta o especial per a llocs de feina o càrrecs públics per mitjà d’una resolució judicial; ni estar inhabilitat per accedir al cos o a l’escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que s’acompleixen en el cas del personal laboral en què hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat, no pot estar inhabilitat o en una situació equivalent ni pot haver estat sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l’ocupació pública al seu estat i en els mateixos termes.

h. Cursar la inscripció telemàticament.

i.  Satisfer la taxa establida per la normativa vigent.

j.  No incórrer en el moment del nomenament en una causa d’incompatibilitat d’acord amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

k. No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclòs de la borsa.

l.  No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti a qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut.

2.2. Aquest requisits s’han de complir en la data en què l’aspirant presenti la sol·licitud telemàticament per participar en el procés selectiu i s’han de mantenir durant tota la vigència del nomenament. L’acreditació d’aquests requisits s’efectuarà de conformitat amb el que estableix la base 9.

3. Accés a les borses de treball de les persones amb alguna discapacitat

Es reserva una quota del 7 % dels nomenaments que s’ofereixin per cobrir-los per persones que tenguin un grau discapacitat igual o superior al 33 %, les quals ho han d’indicar en el requadre corresponent de la inscripció i han de presentar els documents que acreditin el grau de discapacitat al·legat i la compatibilitat per acomplir les funcions que tengui atribuït el lloc sol·licitat. Han d’aportar un certificat actualitzat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedit per la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears o per un organisme públic equivalent, en el qual s’ha d’indicar el grau de discapacitat i s’ha d’acreditar de manera fefaent la deficiència permanent que ha donat origen al reconeixement d’aquest grau de discapacitat.

4. Inscripcions

4.1. La borsa de treball de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà permanentment oberta per a la categoria convocada. Per confeccionar les llistes s’hi faran actualitzacions periòdiques; no obstant això, s’estableix un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria perquè s’hi inscriguin nous aspirants i perquè els aspirants ja inscrits hi afegeixin més mèrits o hi facin les modificacions pertinents basades en el nou Acord regulador i el nou barem dels annexos 2 i 3 d’aquesta convocatòria als efectes de constituir la primera llista de borsa única d’aquesta categoria. Els aspirants que s’hi hagin inscrit una vegada transcorregut aquest termini seran tenguts en compte en la següent actualització de mèrits que es faci en la categoria.

4.2. Els interessats a participar en la convocatòria ha d’emplenar la inscripció telemàticament amb les dades corresponents a cada apartat i seguint les instruccions indicades en la plataforma informàtica. Es pot accedir a l’aplicació per aquestes vies:

a. Per mitjà d’un certificat electrònic reconegut o qualificat (DNI electrònic i qualsevol altre que compleixi els requisits de l’article 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

b. Per mitjà del número d’usuari i la contrasenya corresponent.

4.3. El sistema comprovarà la compatibilitat de les dades introduïdes i indicarà els errors que hi observi en el moment de cursar la inscripció. La inscripció i els annexos s’han de presentar, havent pagat prèviament la taxa corresponent, per mitjà de l’aplicació informàtica habilitada a l’efecte per la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut en el web <www.ibsalut.es>.

4.4. Per preservar el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública, a cada gerència del Servei de Salut hi haurà una unitat de suport per facilitar als aspirants el codi d’iden­tificació d’usuari per accedir a l’aplicació informàtica perquè puguin formalitzar la sol·licitud d’inscripció en la borsa. No obstant això, des del web <www.ibsalut.es> es poden descarregar els documents i les instruccions en PDF per presentar la sol·licitud i els annexos, a més del resguard que acredita haver pagat la taxa en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma), o a les dependències del Servei de Salut que en cada moment es determinin en l’apartat “Borsa única” del web de Servei de Salut, o en els registres de les gerències territorials del Servei de Salut, o bé en els registres habilitats segons la normativa bàsica aplicable al procediment administratiu.

4.5. A fi d’agilitar i facilitar el funcionament de la borsa general, quan la sol·licitud s’hagi presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana als aspirants que n’informin la Unitat de Borsa Única enviant un fax al número 971 175 928/924 o per correu electrònic a l’adreça <incidencias.bolsa@caib.es>, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.

4.6. Cal emplenar la inscripció per a la categoria que es convoca. El sol·licitant hi pot triar l’àmbit territorial (Serveis Centrals i gerències territorials), el sector sanitari i, si escau, de manera addicional i voluntària la unitat específica on vulgui prestar servei, sempre que compleixi els requisits establits en el punt 29 de l’Acord de Consell de Govern de 25 de novembre. També s’hi poden triar el nivell assistencial —atenció primària o atenció especialitzada— i la modalitat del nomenament temporal (interí, de durada llarga, de durada curta, de cobertura urgent, de jornada parcial), d’acord amb el que preveu l’Acord esmentat.

4.7. En presentar la inscripció telemàticament l’aspirant obtendrà un número de prerregistre juntament amb la data en què s’ha duit a terme, que tendrà la consideració de justificant, de tal manera que no caldrà registrar la sol·licitud presencialment. Els requisits i els mèrits que no apareguin en el Web del candidat el dia en què s’estableixi el tall no es tendran en compte en el moment de determinar si compleix els requisits o en el moment de valorar els seus mèrits.

4.8. El domicili, els telèfons i l’adreça electrònica que figurin en la inscripció seran considerats vàlids a efecte de notificacions, de tal manera que són responsabilitats exclusives del candidat comunicar qualsevol canvi en aquestes dades i haver-ne consignat erròniament qualsevol d’aquestes.

5. Llista d’admesos i exclosos

5.1. Una vegada formalitzades les inscripcions i registrats els mèrits, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per fer pública la llista provisional d’aspirants admesos en la borsa de treball d’aquesta categoria i la llista provisional d’exclosos, indicant-ne les causes de l’exclusió.

5.2. Aquesta resolució es publicarà en el web del Servei de Salut (<www.ibsalut.es>) i en els taulers d’anuncis de les diferents gerències territorials i dels Serveis Centrals. Els interessats disposaran de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació per presentar-hi al·legacions i reclamacions en cas que hagin estat exclosos o bé per esmenar les deficiències detectades en cursar la inscripció i que hagin causat la inadmissió. En aquest cas, si no les esmenen en el termini concedit s’entendrà que desisteixen de la sol·licitud.

5.3. Les al·legacions i els escrits per esmenar deficiències s’han d’adreçar a la Unitat de Borsa Única del Servei de Salut; es poden presentar telemàticament o presencialment en qualsevol dels registres prevists. A fi d’agilitar i facilitar el funcionament de la borsa general, quan aquestes al·legacions o aquests escrits s’hagin presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana als aspirants que n’informin la Unitat de Borsa Única enviant un fax al 971 175 928/924 o un correu electrònic a l’adreça <incidencias.bolsa@caib.es>, en el qual han de constar el número i la data de registre dels documents.

5.4. Per mitjà d’una resolució del director general que es publicarà en el web del Servei de Salut i en els taulers d’anuncis de les gerències territorials i dels Serveis Centrals es resoldrà l’estimació o la desestimació de les al·legacions formulades i l’esmena de la deficiències de les inscripcions, i s’establiran la llista definitiva d’admesos en la borsa de selecció i la llista definitiva d’exclosos, indicant-ne la causa de l’exclusió.

5. Una vegada publicades aquest llistes es farà pública una altra llista —amb caràcter merament informatiu— dels aspirants admesos i amb la seva puntuació resultant de l’autobaremació, contra la qual no es pot interposar cap recurs. Aquesta llista informativa es tendrà en compte per indicar quins aspirants han d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats, segons el que disposa el punt següent.

6. Aspirants que han d’acreditar que compleixen els requisits i aportar els mèrits al·legats

6.1. Com hem dit, de conformitat amb l’Acord de 25 de novembre la resolució per la qual s’aprovarà la llista definitiva indicarà la puntuació de l’autobaremació a partir de la qual els aspirants que la superin han d’acreditar que compleixen els requisits i els mèrits al·legats. D’aquesta manera, només els aspirants que hagin obtengut la puntuació més alta han d’aportar aquesta documentació.

6.2. La determinació dels aspirants que han d’aportar la documentació es farà segons el que estableix l’Acord regulador i atenent les necessitats de selecció de personal de cada moment.

6.3. Sense perjudici del que disposa el punt següent, només aquests aspirants seran baremats inicialment.

6.4. La resta dels aspirants no han d’aportar cap document, llevat que en un moment posterior se’ls requereixi de conformitat amb les normes vigents.

7. Aspirants que han d’aportar documentació en exhaurir-se les llistes de persones baremades

7.1. En els supòsits que s’exhaureixi la llista de persones baremades o que es prevegin més necessitats de selecció, sempre que quedin aspirants romanents sense baremar en la borsa, la Unitat de Borsa Única els sol·licitarà que aportin la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats observant l’ordre decreixent de la puntuació apareguda en la llista informativa d’autobaremació, depenent de les necessitats sobrevengudes de nomenaments temporals. En el web del Servei de Salut es donarà publicitat al termini perquè aquests aspirants aportin la documentació, que serà un termini reduït a la meitat respecte del concedit per a la primera aportació de documentació.

7.2. Una vegada exhaurida la llista de romanents, si cal seleccionar nous aspirants s’incorporaran a aquesta borsa els professionals de la categoria que s’hagin inscrit posteriorment a la data de tall, els quals apareixeran relacionats en una llista subsidiària l’únic criteri de prelació de la qual serà l’expedient acadèmic corresponent a la titulació exigida per accedir a la categoria. Si l’expedient acadèmic no identifica la nota, s’assignarà a l’aspirant una puntuació de 5 sobre 10, o bé la nota proporcional. En cas d’empat, se seleccionarà l’aspirant la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l’ordre alfabètic determinat per un sorteig públic.

8. Barem de mèrits

Els mèrits aplicables per constituir les borses corresponents —que figuren en els annexos 2 i 3— dimanen de l’Acord de Mesa Sectorial de Sanitat de 28 de novembre de 2016, pel qual es varen aprovar els barems d’experiència professional i de formació de la categoria d’infer­mer/infermera.

9. Aportació de la documentació que acredita que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats

9.1. En el web <www.ibsalut.es> es requerirà als aspirants que presentin els documents que acrediten que compleixen els requisits i els mèrits al·legats en l’autobaremació per mitjà de fotocòpies compulsades de la documentació. La documentació relativa a l’annex 2 (experiència professional) i a l’annex 3 (formació) s’ha de presentar grapada, ordenada i numerada correlativament segons els apartats citats en aquests annexos.

9.2. La documentació a què es refereix l’apartat anterior s’ha de presentar en el registre que s’habilitarà per a la Unitat de Borsa Única, l’adreça del qual s’anunciarà en el web del Servei de Salut, o bé en el Registre General del Servei de Salut, sense perjudici del que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

9.3. Si s’ha presentat la documentació en alguna llengua estrangera, perquè es pugui al·legar com a mèrit l’interessat n’ha de presentar una traducció jurada. Sense aquesta traducció el mèrit no es pot considerar acreditat.

9.4. Si els documents s’han descarregat d’Internet és imprescindible la signatura digital per poder fer les comprovacions d’autenticació.

9.5. La documentació acreditativa s’ha de presentar en el termini que es determinarà en la Resolució del director general per la qual s’establirà la llista definitiva d’admesos i exclosos a què es refereix el punt 5.4 d’aquesta convocatòria.

9.6. Els mèrits que es validaran per determinar la puntuació de cada aspirant seran aquells que hagin estat relacionats per l’aspirant per a la valoració i l’acreditació documental durant el termini habilitat per fer-ho, de manera que no es prendran en consideració els al·legats després que hagi vençut aquest termini.

9.7. Documents per acreditar els requisits relatius a la nacionalitat i a l’edat:

a. En cas de tenir la nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del DNI en vigor, llevat dels interessats que, de conformitat amb l’article 28.2 (“Documents aportats pels interessats al procediment admini­stratiu”) de la Llei 39/2015, hagin prestat consentiment perquè l’Administració els obtengui telemàticament.

b. En cas de no tenir la nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l’edat exigides (NIE, passaport o targeta de residència).

c. En cas de ser el cònjuge d’una persona amb nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’altres estats on sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, cal presentar la documentació següent:

1. Fotocòpia compulsada de la pàgina corresponent del llibre de família.

2. Fotocòpia compulsada del document acreditatiu en vigor de la nacionalitat del cònjuge (DNI, NIE, passaport o targeta de residència).

d. En cas de ser la parella de fet d’una persona amb nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’altres estats on sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, cal presentar la documentació següent:

1. Fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Civil en el qual s’acredita aquesta relació.

2. Fotocòpia compulsada del document acreditatiu en vigor de la nacionalitat de la parella de fet (DNI, NIE, passaport o targeta de residència).

e. En cas de ser descendent d’una persona amb nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’altres estats on sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, o del seu cònjuge o parella de fet:

1. En cas de no tenir la nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l’edat exigides (DNI, NIE, passaport o targeta de residència).

2. En cas de tenir més de 21 anys, certificat de convivència i dependència econòmica.

9.8. Documents que acrediten la titulació:

a. A excepció dels interessats que, de conformitat amb l’article 28.2 (“Documents aportats pels interessats al procediment administratiu”) de la Llei 39/2015, hagin prestat consentiment perquè l’Administració els obtengui telemàticament, es pot acreditar la titulació exigida en cada una de les categories sol·licitades per mitjà de qualsevol dels documents següents:

1. Fotocòpia compulsada del títol requerit (anvers i revers) per accedir a la categoria sol·licitada.

2. Fotocòpia compulsada del resguard que acredita l’obtenció del títol i el pagament de les taxes acadèmiques.

3. Certificat acadèmic oficial que acredita que s’han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s’han pagat les taxes acadèmiques. No es considera com a document justificatiu el simple extracte acadèmic.

b. Si la titulació no s’ha obtengut a Espanya, cal adjuntar-ne l’homologació de la manera següent:

1. Si el títol és d’un estat membre de la Unió Europea, cal presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació amb el títol equivalent, de conformitat amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006.

2. En cas de titulacions expedides en altres estats, cal aportar una còpia compulsada de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

9.9. Document que acredita la capacitat funcional

Aquest requisit s’ha d’acreditar amb un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut en el moment del nomenament.

9.10. Documents per a l’acreditació lingüística

a. Als efectes d’acreditar el nivell de llengua catalana, des de l’1 de juny de 2017 cal presentar una fotocòpia compulsada d’un certificat del nivell B2 (o d’un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics, ja que a partir d’aquesta data s’exigirà l'esmentat nivell, d’acord amb la disposició transitòria segona i la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2016, de 6 d’abril.

b. En el cas dels aspirants que siguin ciutadans de països o de territoris on el castellà no sigui idioma oficial, per acreditar el domini de qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears han de presentar una fotocòpia compulsada del certificat del nivell B1 (o d’un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics.

9.11.  Acreditació dels mèrits d’experiència professional

a. Cal presentar el document original o una fotocòpia compulsada en què quedin acreditats els serveis prestats amb les especificacions que s’estableixen en l’annex 2.

b. No cal acreditar documentalment els mèrits dels serveis prestats al Servei de Salut de les Illes Balears. Per a la resta dels serveis prestats fora del Servei de Salut cal consignar els períodes de la mateixa manera que figuren en el certificat acreditatiu. No està permès introduir-hi períodes encavalcats; si s’han prestat serveis simultàniament a dos o més centres cal triar-ne només un.

1. Només es poden computar hores en els serveis prestats pel personal de reforç i amb nomenaments específics per a l’atenció continuada. Cada 150 hores equivalen a un mes de serveis prestats; no es computa l’excés d’hores.

2. Els serveis prestats a temps parcial o amb reducció de jornada es computen com si fossin a temps complet.

3. Per acreditar els serveis prestats a centres sanitaris privats de la Unió Europea cal adjuntar amb el certificat la vida laboral de la Seguretat Social i el contracte de treball.

4. Per acreditar els serveis prestats com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d’ajuda humanitària, d’acord amb la legislació vigent, acomplint les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta:

 • Els serveis esmentats s’han d’haver prestat en el si d’un projecte de cooperació per al desenvolupament i ha d’estar reconeguda oficialment la condició de cooperant.
 • En el certificat ha de constar la relació jurídica amb una persona o entitat promotora de la cooperació per al desenvolupament o l’acció humanitària en els termes que s’assenyalen en l’article 3 del Reial decret 519/2006, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’estatut dels cooperants.

9.12.  Acreditació dels mèrits de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

a. Cal presentar documents originals o fotocòpies compulsades en què quedi acreditada la formació a què es refereixen els diferents apartats de l’annex 3:

1. En el document justificatiu per acreditar el certificat acadèmic ha de constar la nota mitjana amb què s’ha obtengut el títol exigit per accedir a aquesta categoria. No s’admeten com a documents justificatius els simples extractes acadèmics.

2. Amb relació a la formació especialitzada, cal haver complit el període de formació complet com a resident en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d’Educació en l’especialitat de què es tracti.

3. Amb relació a la formació continuada, només es valoraran els cursos i les accions formatives completats posteriorment a l’obtenció del títol que habiliti per prestar serveis en la categoria corresponent, a excepció dels previstos en el  punt 3.1.g) del punt 3 ( formació continuada) de l’ànnex 3.

4. Els certificats o diplomes dels cursos que es presentin han de contenir el nombre d’hores i/o de crèdits de durada de l’acció formativa i del contengut o programa.

b. Quan hi hagi una prova fefaent de falsedat en la docume­ntació aportada, l’Administració n’informarà el Ministeri Fiscal i la persona afectada quedarà provisi­onalment exclosa del procés de selecció. Si es confirma la falsedat de la documentació, l’exclusió serà definitiva; en canvi, si no es ratifiquen els indicis, quedarà inclosa immediatament en la borsa.

10. Llistes d’aspirants

10.1. Tenint en compte la documentació presentada i quan s’hagi comprovat que es compleixen els requisits i s’han acreditat els mèrits al·legats, una vegada revisada i valorada tota la documentació el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —que es publicarà en el web del Servei de Salut— per aprovar la llista provisional de puntuacions obtengudes pels aspirants a la borsa de treball. Aquesta resolució inclourà també la llista d’aspirants exclosos finalment per no haver acreditat el compliment dels requisits.

10.2. En tot cas, aquesta llista provisional ha de diferenciar la gerència territorial, l’especialitat i la modalitat de nomenament que cada aspirant hagi sol·licitat.

10.3. Els interessats poden interposar reclamacions o al·legacions contra la resolució per la qual es publica aquesta llista provisional en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució. No es tendran en compte les al·legacions que aportin documentació acreditativa de mèrits o requisits no presentats en el període establit.

10.4. Finalment, una vegada revisades les al·legacions interposades el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per publicar la llista definitiva amb les puntuacions finals dels aspirants, diferenciades segons les opcions marcades en cada inscripció. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades contra la llista provisional, però contra aquest resolució es podran interposar els recursos que corresponguin de conformitat amb la normativa vigent.

10.5. Una vegada publicada la llista definitiva, els aspirants que compleixin els requisits d’identificació i signatura electrònica admesos per la Llei 39/2015 podran en qualsevol moment accedir a les dades introduïdes per modificar-les, si escau, i incorporar-hi nous mèrits, però no es valoraran fins que es dugui a terme la següent actualització de la borsa general.

11.  Gestió i funcionament del la borsa de treball

11.1. Una vegada publicada la llista definitiva de candidats amb la puntuació final obtenguda, la gestió de la borsa es regirà per allò que estableix l’Acord de Consell de Govern de 25 de novembre de 2016.

11.2. Pel que fa a l’ordre de les ofertes, els nomenaments temporals han de respectar les preferències marcades en cada inscripció i s’han d’oferir als aspirants per l’ordre de prelació de la llista definitiva d’aquesta borsa de treball que estiguin en la situació de “disponible”.

11.3. La situació de “disponible” o “no disponible” i la resta de preferències que cada aspirant hagi consignat es poden modificar en qualsevol moment, però seran efectives el primer dia del mes següent. Les modificacions efectuades tendran validesa fins que s’hi produeixi un nou canvi.

11.4. La situació de “disponible” s’apreciarà tenint en consideració la informació que l’Administració tengui en el moment d’iniciar les gestions telemàtiques necessàries per fer la crida.

11.5. El mètode per fer la crida ha de respectar les regles dels punts 19.2, 19.3, 19.4 i 19.5 de l’Acord de Consell de Govern de 25 de novembre de 2016.

11.6. Si en la llista definitiva apareixen aspirants amb la mateixa puntuació s’utilitzaran com a criteri de desempat els serveis prestats; si l’empat persisteix, se seleccionarà l’aspirant la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l’ordre alfabètic determinat per sorteig públic.

12. Àrees específiques

12.1. De conformitat amb el punt 29 de l’Acord regulador de la borsa única, la selecció per cobrir determinades places en unitats amb característiques específiques requereix acreditar requisits suplementaris als indicats per a la resta.

12.2. Tot aspirant de la borsa que vulgui ser seleccionat en una unitat de característiques específiques ha d’acreditar documentalment que compleix els requisits següents:

a. Figurar inscrit en la borsa general d’aquesta categoria.

b. Haver indicat l’opció de fer feina en una unitat concreta de característiques específiques de les que detalla el punt 12.2.d.

c. Acreditar documentalment, en el moment del nomenament, la capacitació específica següent:

1. Amb caràcter general, cal acreditar la prestació d’un període mínim de 3 mesos de serveis a les unitats en qüestió durant els 3 anys anteriors a la darrera actualització de la borsa general de la categoria.

2. Amb caràcter específic i únicament per a la categoria d’infermeria i les seves especialitats, es pot substituir el requisit anterior pel títol de l’especialitat corresponent, o bé acreditar una titulació universitària de postgrau que inclogui un període de pràctiques en una unitat de característiques específiques o, si escau, un o diversos títols de formació acreditats per la Comissió de Formació Continuada que en ambdós casos inclogui en conjunt un mínim de 300 hores de formació pràctica.

d. En la categories d’infermer/infermera són unitats de característiques específiques les següents: atenció primària; bloc quirúrgic; cures intensives d’adults (inclou UCI, reanimació i URPA); cures intensives pediàtriques; àrea pediàtrica; neonatologia; salut mental; oncologia (inclou hospital de dia); urgències; banc de sang; cures pal·liatives / ESAD; hemodinàmica; hemodiàlisi; farmàcia; exploracions funcionals endoscòpiques i complementàries; geriatria; radioteràpia; infermer/infermera perfusionista, i medicina nuclear.

ANNEX 2
Barem de mèrits per a la categoria d’infermer/infermera

Experiència professional (màxim, 55 punts)

Límits i regulació de la puntuació per experiència professional

1. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l’Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s’opta o en places amb el mateix contengut funcional: 0,23 punts.

2. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l’Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent per a la qual s’exigeixi el mateix títol de la categoria a la qual s’opta: 0,172 punts.

3. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l’Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d’aquella a la qual s’opta: 0,115 punts.

4. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d’ajuda humanitària, d’acord amb la legislació vigent, acomplint les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta: 0,23 punts.

5. Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria que aquella a la qual s’opta: 0,172 punts.

6. Per cada mes de servei prestat a centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s’opta o en places amb el mateix contengut funcional: 0,046 (màxim 5,5 punts).

Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.

7. Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s’opta o en places amb el mateix contengut funcional: 0,172 punts.

8. Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es valoraran —si el professional té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut— com a prestats en la categoria a la qual opta a raó de 0,23 punts. Si no té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut es valoraran a raó de 0,115 punts. En ambdós casos només es valoraran aquests serveis sempre que tengui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

9. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l’atenció continuada es reconeixerà un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents:

a. Un mes o la part que correspongui proporcionalment per cada 150 hores fetes (o una fracció).

b. Si en un mes natural s’han fet més de 150 hores, només es pot valorar un mes de servei prestat.

c. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

 • La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l’integren és de 55 punts.
 • Un mateix marc temporal no pot ser valorat per més d’un dels subapartats que l’integren.
 • Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.
 • Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran —a elecció de l’interessat— els serveis prestats només en un d’aquests.
 • El còmput de serveis prestats es calculen aplicant-hi aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats a cada un dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

 

ANNEX 3
Barem de mèrits per a la categoria d’infermer/infermera

Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 40 punts, d’acord amb els barems següents.

1. Formació reglada / Expedient acadèmic

1.1. La nota d’expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per acomplir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtenguda. S’atorguen 0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l’aprovat (5), de manera que no s’adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d’1 punt, que correspon al 10 de nota mitjana.

1.2. Si l’expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques es consideraran les equivalències següents: bé: 0,2 punts; notable: 0,4 punts; excel·lent: 0,8 punts; matrícula d’honor: 1 punt.

2. Formació especialitzada

2.1. Per cada títol o diploma d’especialista en infermeria en les especialitats previstes pel Reial decret 450/2005, de 22 d’abril: 1,38 punts.

2.2. Per cada acreditació d’haver completat el període de formació com a infermer intern resident a un centre espanyol o estranger amb un programa de docència reconegut pel Ministeri d’Educació: 4,14 punts.

3. Formació continuada

3.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contengut de les categories d’infermeria, d’acord amb els criteris següents:

a. Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

 • Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L’acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d’haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

b. Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l’1 de gener de 2004 i la resta d’activitats formatives, independen­tment de la data, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L’acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d’acord amb la definició donada per l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre), la qual cosa s’ha d’acreditar en el certificat corresponent.

c. Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

d. Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

e. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.

f. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d’implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d’hores en lloc dels crèdits, s’atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s’hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

g. Es valoren a raó de 0,0026 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes d’informació; informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari i programes informàtics aplicats a la recerca sobre les ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra que estigui relacionada amb les funcions de les categories d’infermeria. Nota: es valoren sempre que hagin estat organitzades o impartides per alguna administració pública o per a alguna entitat del sector públic institucional (d’acord amb la definició donada per l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre), la qual cosa s’ha d’acreditar en el certificat corresponent.

4. Formació postgraduada

4.1. Per tenir el grau de doctor: 11,7 punts.

4.2. Per haver aconseguit el diploma d’estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtengut el títol de doctor: 3,9 punts.

4.3. Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contengut de les categories d’infermeria es valoren així:

o 0,070 per cada crèdit ECTS.

o 0,028 per cada crèdit LRU.

4.4.Si en el títol no s’especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.

4.5. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contengut de les categories d’infermeria es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d’hores en lloc dels crèdits, s’atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s’hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable al candidat.

5. Docència

5.1. Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l’apartat 3.3.1: 0,0078 punts.

a. Els candidats que hagin impartit hores de docència en cursos formatius sobre ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de 2004 han de justificar que aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Aquesta acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

b. Igualment per cada hora de docència impartida en l’àmbit universitari. Si la docència impartida es compta per hores, aquesta no es pot computar en cap dels dos apartats següents.

5.2. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en ciències de la salut en l’àmbit universitari a temps complet: 2,7 punts.

5.3. Per cada hora com a docent en ciències de la salut en l’àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0026 punts.

5.4. Per tutoritzar pràctiques d’alumnes de les facultats d’infermeria o que facin qualsevol de les especialitats previstes en el Reial decret 450/2005, de 22 d’abril: 0,0013 punts per cada hora.

5.5. Per impartir docència en l’àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor titular amb plaça vinculada al Servei de Salut o amb activitat simultània en aquest ens, o com a professor associat amb plaça assistencial en actiu o amb activitat simultània al servei de salut corresponent: 0,0026 punts per cada hora.

6. Activitats científiques i de difusió del coneixement

6.1. Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de les categories d’infermeria i que tenguin ISBN i dipòsit legal:

a. Per cada llibre complet: 1,3 punts.

b. Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,026 punts (màxim, tres capítols per llibre).

6.2. Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de les categories d’infermeria:

a. Per cada publicació en una revista indexada en el JCR i en el SJR: 1,04 punts.

b. Per cada publicació en una revista no indexada de tiratge estatal o internacional: 0,78 punts.

6.3. Ponències, comunicacions, coordinacions de mesa i pertinença a comitès científics:

a. Per cada ponència presentada en congressos, reunions científiques o activitats formatives en ciències de la salut i acreditades degudament (apartats a i b del punt 3.3.1) relacionada directament amb el contengut de les categories d’infermeria:

 • Congrés o reunió científica d’àmbit internacional o estatal: 0,39 punts.
 • Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,195 punts.

b. Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contengut de les categories d’infermeria:

 • Congrés o reunió científica d’àmbit internacional o estatal: 0,26 punts.
 • Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,13 punts.

c. Per pertànyer a algun comitè científic o coordinar/moderar una Mesa i que això estigui relacionat directament amb el contengut de les categories d’infermeria:

 • Congrés o reunió científica d’àmbit internacional o estatal: 0,3 punts.
 • Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,15 punts.

6.4. Recerca: per participar en projectes de recerca finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional definides en l’article 2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre:

a. Com a investigador principal: 3,9 punts.

b. Com a investigador col·laborador: 1,95 punts.

c. Com a investigador de camp no remunerat (no essent membre de l’equip): 0,39 punts.

Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Mèrits del personal sanitari fins al juny de 2017. Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:

a. Certificat de coneixement de català A2: 1 punt.

b. Certificat de coneixement de català B1: 2 punts.

c. Certificat de coneixement de català B2: 3 punts.

d. Certificat de coneixement de català C1: 4 punts.

e. Certificat de coneixement de català C2: 5 punts.

Quan siguin vigents les previsions de les disposicions transitòries segona i quarta de la Llei 4/2016, de 6 d’abril, només es valoren els nivells de coneixement de llengua catalana que no siguin requisit per accedir a la categoria o especialitat corresponent.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma