Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 13656
Aprovació inicial Reglament de funcionament del Casal d’entitats ciutadanes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2016 va aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Casal d’entitats ciutadanes d'Inca situat al Quarter General Luque.

Mitjançant el present anunci es sotmet a informació pública el Reglament de funcionament del Casal d’entitats ciutadanes d'Inca situat al Quarter General Luque, pel termini de 30 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular al×legacions i/o suggeriments, de conformitat amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim Local i l’article 102.1.b) de la Llei 20/2006 municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament el reglament municipal, si bé perquè entri en vigor haurà de publicar-se íntegrament en el BOIB i haurà d’haver transcorregut el termini a que es refereix l'article 103 en relació a l'article 113 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.  

  

Inca, 25 de novembre de 2016

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma