Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 13579
Anunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 22/2016 per transferència de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

A la Intervenció d'aquest Ajuntament d'acord amb l'article 179 i en relació amb els articles 169, 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic la modificació de crèdit 22/2016 per transferència de crèdit finançada amb baixa, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 24 de novembre de 2016.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció al tràmits següents:

  1. Termini d’exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma.
  2. Oficina de presentació: Registre General.
  3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.

Si no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne un altre.

 

Inca a 29 de novembre de 2016

 

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma