Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni d’anotació en l’Inventari General de Béns i Drets de la CAIB, de la pròrroga tàcita del contracte d’arrendament d’un immoble ubicat al carrer Sant Sebastià, 4 baixos de Palma(PRO02 5263/2016)(SP 272/2016)

    Número de registre 12591 - Pàgines 33649-33650


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 26 de d’octubre de 2016 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2016-2017

    Número de registre 12642 - Pàgines 33651-33671


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 26 de d’octubre de 2016 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2016-2017

    Número de registre 12643 - Pàgines 33672-33811


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 31 d’octubre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

    Número de registre 12579 - Pàgines 33812-33817


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 7 de novembre de 2016, per la qual s’estableix el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la reserva marina del Freu de sa Dragonera

    Número de registre 12587 - Pàgina 33818


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Correcció d’errades de la publicació de l’adaptació a la directiva 2010/75/CE sobre emissions industrials de l’autorització ambiental integrada de la CCC de Son Reus de Gas y Electricidad Generación SAU. (IPPC 04/2006)

    Número de registre 12578 - Pàgines 33819-33821


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS

   • Ratificació del president de la Federació Balear de Ball Esportiu un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2016-2020

    Número de registre 12549 - Pàgina 33822


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes, als clubs esportius i a les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les proves esportives del programa oficial de competicions federades de les Illes Balears

    Número de registre 12604 - Pàgines 33823-33832


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del director de l'IEB, de 2 de novembre, de concessió d’ajuts per donar suport a tot tipus de projectes de promoció de la cinematografia i de les arts audiovisuals, digitals i interactives per a l’any 2016

    Número de registre 12543 - Pàgines 33833-33836


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures al nucli urbà des Pujols

    Número de registre 12688 - Pàgines 33837-33845


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

    Número de registre 12606 - Pàgines 33846-33849


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de l'expedient i encomana de gestió a TRAGSA de l'obra “Remodelació del tram nord del carrer des Fonoll Marí des Pujols (Formentera).”

    Número de registre 12557 - Pàgines 33850-33851


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu. Aprovació de la segona convocatòria dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca al sector equí 2016

    Número de registre 12649 - Pàgina 33852


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu. Concessió d'ajuts de mínimis de suport genèric del Consell Insular de Menorca a l'edició en llengua catalana per a l'any 2016

    Número de registre 12650 - Pàgina 33853


  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Delegació de les atribucions de Batllia de direcció interna i gestió dels serveis

    Número de registre 12590 - Pàgina 33854


  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Nomenament del membres de la Junta de Govern Local

    Número de registre 12594 - Pàgina 33855


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Resolució complementària d'actualització dels torns de feina del servei municipal de taxi

    Número de registre 12583 - Pàgines 33856-33858


  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Convocatòria de subvencions a clubs, associacions i entitats esportives del municipi de sa Pobla de l’any 2016

    Número de registre 12586 - Pàgines 33859-33864


  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Convocatòria de subvencions a esportistes individuals del municipi de sa pobla per a l’any 2016

    Número de registre 12588 - Pàgines 33865-33870


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Bases reguladores i convocatòria de beques pel curs acadèmic 2016-2017 per a estudiants que cursin estudis no obligatoris

    Número de registre 12574 - Pàgines 33871-33881Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma