Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE SALUT

   • Ordre de la consellera de Salut de 25 d’octubre de 2016, de modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011, que fixa les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per obtenir-les

    Número de registre 12636 - Pàgines 33458-33460


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de 2016 del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 12544 - Pàgina 33461


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions de la revisió i adaptació de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Joan

    Número de registre 12577 - Pàgines 33462-33540


  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Expedient número: 1005/2016 anunci aprovació definitiva del Reglament de Funcionament de la Comissió de Seguiment del Centre Bit

    Número de registre 12523 - Pàgines 33541-33542


  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Expedient número: 1006/2016 Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment del Convent de Sant Diego - Pati de sa Lluna

    Número de registre 12551 - Pàgines 33543-33545


  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 6/2016

    Número de registre 12589 - Pàgina 33546


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal de l'Impost sobre bens immobles

    Número de registre 12675 - Pàgines 33547-33557


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 12678 - Pàgines 33558-33564


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número de registre 12679 - Pàgines 33565-33568


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal vehicles de tracció mecànica

    Número de registre 12681 - Pàgines 33569-33575


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. número 10 de modificació de crèdits del pressupost municipal d’aquest any, de modificació de la base 36 de les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2016

    Número de registre 12666 - Pàgina 33576Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma