Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 12232
Acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En data 13 d’octubre de 2016, el Ple del Consell de Mallorca aprovà la següent proposta d’acord:

ANTECEDENTS

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de 10 de novembre de 2008, va aprovar definitivament la creació i els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. Posteriorment, aquests foren modificats mitjançant l’acord del Ple de 5 de febrer de 2009 i per l’acord del Ple de 12 de gener de 2012.

Un cop transcorreguts ja més de set anys des de la creació de l’Agència i més de quatre anys des de la darrera modificación dels Estatuts, diverses circumstàncies aconsellen dur a terme una sèrie de modificacions dels Estatuts.

Per tot  això, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures eleva al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent

PROPOSTA D’ACORD

I. Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca:

1. Articles 1, 2, 3, 4.1, 5 i 7:

Allà on diu “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, ha de dir “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”.

2 Article 1:

“L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, restauració  de la legalitat i sanció en matèria d’Urbanisme, així com de totes les altres competències que li assignen els presents Estatuts”

3 Article 2:

“L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca té com a finalitat essencial vetllar, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, pel correcte exercici de les distintes competències que la legislació vigent, i en particular la Llei 2/2014, de 26 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS), i el seu Reglament general per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 66, de 30 d’abril de 2015) (RLOUSM) atribueixen al Consell de Mallorca, i de les que els municipis li puguin delegar en matèria de protecció de la legalitat urbanística, especialment en sòl rústic”.

4 Article 3:

“Són funcions de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca:

1. L’exercici de les competències en matèria de disciplina urbanística que l’ordenament jurídic atribueix, en cada cas i per les diferents vies previstes, al Consell de Mallorca, i concretament:

a. La inspecció i vigilància urbanística dels actes de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl.

b. L’adopció de les mesures cautelars previstes en la normativa urbanística, en especial les de suspensió dels actes de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl que es realitzin sense els preceptius títols habilitants o incomplint-ne les condicions.

c. La instrucció dels expedients de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat i dels expedients sancionadors per infracció urbanística.

d. La formulació a les diferents administracions de tota classe de sol·licituds que consideri pertinents per assegurar el millor compliment de la legalitat urbanística.

e. La denúncia davant el Ministeri Fiscal i els òrgans de l’ordre jurisdiccional penal dels fets que, com a conseqüència de les actuacions practicades, es considerin constitutius de delicte.

f. Imposar sancions a les persones responsables de les infraccions urbanístiques, ordenar la demolició o restitució dels actes de transformació il·legalment executats i impedir definitivament els usos del sòl, del vol o del subsòl, i executar subsidiàriament aquestes ordres.

g. Impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa o instar la revisió d’ofici de les llicències d’obres o altres autoritzacions contràries a la normativa urbanística.

h. L’assessorament jurídic i tècnic als municipis que hagin delegat competències en l’Agència respecte a les sol·licituds de llicències de legalització formulades com a conseqüència dels expedients tramitats per ella.

i. Aplicar la taxa regulada a l’article 410.7 RLOUSM.

j. L’exercici de qualsevol altra competència en matèria de disciplina urbanística que, d’acord amb l’ordenament jurídic, correspongui al Consell de Mallorca.

k. La imposició de multes coercitives en els casos legalment prevists.

l. La formació especialitzada en matèria de disciplina urbanística del personal propi, dels ajuntaments o d’altres col·lectius, així com la difusió de les seves tasques per qualsevol mitjà

2. Les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els corresponents convenis de delegació”.

5. Article 4.2:

“El Consell de Direcció, la Presidència i el director o directora gerent són òrgans de l’Agència que no tenen superior jeràrquic, sense perjudici de les facultats de tutela que es reserva el Consell de Mallorca d’acord amb l’article 26, i es relacionen entre sí d’acord amb el principi de competència i no de jerarquia. En conseqüència, els actes i acords resolutoris d’aquests òrgans no posen fi a la via administrativa, a excepció d’allò establert en l’apartat 3 d’aquest article”.

6. Article 8.2:

“La delegació produirà necessàriament l’atribució a l’Agència de les competències  d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons s’estableixi en el corresponent conveni. No obstant això, la mesura cautelar de suspensió d’obres amb caràcter previ a l’inici dels procediments pot ser ordenada tant per l’Ajuntament com per l’Agència, sense perjudici que després competin a aquesta la resta d’actuacions”.

7. Article 9.1:

“Els convenis de delegació s’ajustaran al que estableixen els presents Estatuts, i hauran de contenir com a mínim els següents extrems:

a. Els òrgans que celebren el conveni i la capacitat jurídica amb què actuen cadascuna de les parts.

b. Les competències atribuïdes a l’Agència, amb expressió de les disposicions legals aplicables.

c. Mitjans materials que, en el seu cas, es transfereixen.

d. Condicions financeres de la delegació.

e. Termini de vigència del conveni, que podrà ser indefinit, i causes de resolució”.

8. Article 10 d):

“d) Amb caràcter potestatiu, els municipis podran assumir l’obligació de sol·licitar informe a l’Agència durant la tramitació de les sol·licituds de llicències de legalització o de demolició o restitució relatives als expedients de disciplina urbanística que tramita l’Agència. L’informe, que ha de tenir com a únic objecte constatar si les llicències sol·licitades abasten la totalitat d’obres o usos que són objecte de l’expedient de disciplina, ha de ser emès dins el termini d’un mes des que la petició tengui entrada a l’Agència, transcorregut el qual, si no s’ha emès, l’Ajuntament podrà prosseguir amb la tramitació. En cas que l’Ajuntament disposi d’un exemplar del projecte en format digital, la sol·licitud i la contestació s’han de fer per via telemàtica. No serà necessària la petició d’informe si els serveis tècnics o jurídics municipals constaten que és evident que la llicència sol·licitada no abasta totes les obres o usos objecte de l’expedient de disciplina”.

9. S’elimina la secció primera del capítol III, titulada “Òrgans directius”.

La secció segona del capítol III “El Consell de Direcció”, passa a ser la secció primera, amb el mateix títol i la mateixa ubicació.

La secció tercera del capítol III “El president o presidenta”, passa a ser la secció segona, amb el mateix títol i la mateixa ubicació.

La secció quarta del capítol III “El director o directora gerent”, passa a ser la secció tercera, amb el mateix títol i la mateixa ubicació.

10. Article 13:

“1. El Consell de Direcció està format per:

a. El president o presidenta, que ha de ser el conseller executiu o la consellera executiva competent en matèria d’urbanisme del Consell de Mallorca.

b. Els o les vocals, que han de ser:

- Vuit vocals en representació dels grups polítics del Consell de Mallorca.

- Vuit vocals en representació dels ajuntaments de Mallorca.

- Un o una representant de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, que ha de participar amb veu però sense vot.

- El director o directora insular competent en matèria d’Urbanisme, amb veu però sense vot.

- El director o directora gerent de l’Agència, amb veu però sense vot.

2. Els o les representants municipals han de ser elegits per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.

La designació s’ha de realitzar inicialment després de la celebració de les eleccions municipals, però pot ser modificada en qualsevol moment. Ha de recaure necessàriament en representants de municipis de l’Illa de Mallorca que estiguin adherits a l’Agència. Ha de ser suplent de cada representant el o la regidora que ostenti la delegació en matèria d’Urbanisme en el municipi. En la mateixa proposta, s’ha de designar el o la vocal que ha d’actuar com a vicepresident o vicepresidenta de l’Agència.

3. Cada grup polític del Consell de Mallorca ha d’ostentar com a mínim un o una vocal en el Consell de Direcció. La resta de vocals, fins arribar als vuit, s’han d’assignar als grups polítics en proporció a la representació que ostenten en el Ple del Consell de Mallorca. La designació dels o les representats dels grups polítics s’ha de realitzar mitjançant escrit de la persona portaveu de cada grup dirigit a la Presidència del Consell de Mallorca, i del qual s’ha de donar compte al Ple. S’ha de designar, igualment, una persona suplent per a cada titular.

4. També han d’assistir a les sessions del Consell de Direcció:

a. Per exercir les funcions de Secretaria d’aquest òrgan, la persona que designi la Secretaria General del Consell de Mallorca .

b. La persona que ocupi la plaça de cap de Servei de l’Agència ha d’acudir com a ponent dels expedients ordinaris que se sotmetin al Consell de Direcció. Actuarà com a suplent la persona que ocupi la plaça de cap de la Secció Jurídica de l’Agència.

c. Qualsevol persona d’entre el personal de l’Agència o dels departaments del Consell de Mallorca competents en matèria d’Urbanisme i d’Ordenació del Territori, en cas que sigui requerida la seva presència.

5. Correspon al vicepresident o vicepresidenta substituir el president o presidenta en casos de vacant, absència o impossibilitat física.

6. El Consell de Direcció s’ha de constituir en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de constitució del Ple del Consell de Mallorca després de la celebració de les eleccions.

7. Els membres del Consell de Direcció cessen en l’exercici del càrrec des del moment de la celebració de les eleccions municipals. Mentre el Consell de Direcció no es constitueixi tal com preveuen els apartats anteriors, les seves funcions seran provisionalment exercides per la Presidència de l’Agència”.

11. Article 14:

“1. El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de direcció i control de l’Agència, i té les següents funcions:

a. Proposar la modificació dels presents Estatuts.

b. Resoldre els procediments d’atorgament de subvencions.

c. Elaborar el projecte de pressuposts de despeses i ingressos.

d. Autoritzar i disposar les despeses per import igual o superior a 30.000 euros.

e. Contractar d’obres, serveis, concessions, subministraments i assistències tècniques per quantia igual o superior a 30.000 euros.

f. Establir les directrius d’actuació de l’Agència, fiscalitzar la seva activitat i la gestió del director o directora gerent.

g. Informar preceptivament el nomenament i el cessament del director o directora gerent de l’Agència.

h. Aprovar el pla anual d’inspecció urbanística.

i. Informar preceptivament l’aprovació dels convenis de delegació.

j. Elaborar la proposta d’estructura orgànica i de la relació de llocs de treball de l’Agència.

k. Informar la revocació dels convenis de delegació.

l. Resoldre els expedients sancionadors per infracció urbanística tramitats per l’Agència quan l’instructor o instructora del procediment proposi una sanció superior a 60.000 euros.

m. Dictar, dins els procediments per infracció urbanística, les ordres de demolició o restitució de les obres il·legalment executades.

n. Impugnar davant la jurisdicció contenciosoadministrativa o instar la revisió d’ofici de les llicències d’obres o altres autoritzacions contràries a la normativa urbanística.

o. Aprovar la memòria anual de la gestió de l’Agència, que s’haurà de trametre al Consell de Mallorca i a tots els ajuntaments amb competències delegades.

2. El Consell de Direcció pot delegar les seves atribucions en la Presidència de l’Agència, tret de les enunciades en les lletres k), l), m) i n) de l’apartat anterior. També pot delegar en el director o directora gerent l’exercici de les atribucions previstes en les lletres d) i e)”.

12. Article 15:

“1. El Consell de Direcció s’ha de reunir com a mínim una vegada cada mes, a excepció del mes d’agost, per convocatòria del seu president o presidenta, bé per pròpia iniciativa, o bé a sol·licitud de la meitat dels vocals. Les seves sessions han de ser públiques, sense perjudici del preceptiu compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.

2. Per a la vàlida constitució del Consell és necessària la presència del president o presidenta, del secretari o secretària o de qui els substitueixi, així com de la meitat dels vocals. En tot cas, el Consell ha de quedar constituït automàticament en segona convocatòria trenta minuts després de l’hora assenyalada per a la celebració de la primera, sempre que sigui amb presència d’almenys tres vocals.

3. Els acords del Consell han de ser adoptats per majoria simple de vots favorables emesos pels membres assistents. En cas d’empat, el vot del president o presidenta és diriment.

4. El director o directora gerent de l’Agència ha de participar en totes les reunions del Consell, amb veu però sense vot.

5. El règim de funcionament del Consell de Direcció, en tot allò no previst en aquests Estatuts, es regeix pel que disposen els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o normativa que els substitueixi”.

13. Article 16:

“1. La Presidència de l’Agència correspon al conseller executiu o a la consellera executiva competent en matèria d’Urbanisme del Consell de Mallorca.

2. Corresponen a la Presidència les següents funcions:

a. La representació ordinària de l’Agència.

b. Convocar i presidir el Consell de Direcció.

c. Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats de les votacions del Consell de Direcció.

d. Donar compte de l’actuació de l’Agència davant el Ple del Consell de Mallorca, en els termes de l’article 26 d’aquests Estatuts.

e. Resoldre els expedients sancionadors per infracció urbanística tramitats per l’Agència quan l’instructor o instructora del procediment proposi una sanció igual o inferior a 60.000 euros.

f. En general, corresponen al president o presidenta totes les restants atribucions resolutòries que no estiguin expressament conferides per aquests Estatuts a altres òrgans de l’Agència, i en concret en relació amb:

- Els procediments de responsabilitat patrimonial per actes de l’Agència.

- La reducció parcial de sancions recollida en l’article 152.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.

- L’execució de resolucions judicials.

3. La Presidència pot delegar en el director o directora gerent l’exercici de les atribucions previstes en la lletra e) de l’apartat anterior”.

14. Article 17:

“El director o directora gerent de l’Agència ha de ser nomenat pel Ple del Consell de Mallorca per majoria de tres cinquenes parts, per un termini de cinc anys, a proposta del conseller executiu o consellera executiva competent en matèria d’Urbanisme, oït prèviament el Consell de Direcció, i amb la participació en el procés de designació de tots els grups polítics del Consell de Mallorca. Quan hagi finalitzat el termini de cinc anys, s’ha de mantenir en el càrrec fins que es produeixi un nou nomenament mitjançant el mateix procediment i requisits contemplats en aquest article.

El director o directora gerent ha de ser un funcionari o funcionària de carrera, o un o una professional del sector privat, en ambdós casos amb més de cinc anys d’exercici en matèria d’urbanisme i amb titulació superior universitària. En cas que sigui un funcionari o funcionària, ha de passar a la situació administrativa de serveis especials en relació a la seva Administració d’origen. En cas que la persona designada no ocupi plaça de funcionari en la relació de llocs de treball de l’Agència, les seves retribucions han de ser superiors a les corresponents a la plaça de cap de Servei de l’Agència”.

15. Article 19.1:

“El director o directora gerent és l’òrgan directiu i executiu de l’Agència, i té les següents funcions:

a. La representació tècnica i administrativa de l’Agència quan el president o presidenta, o el vicepresident o vicepresidenta, no assumeixin aquesta representació.

b. L’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, tret de les expressament conferides a altres òrgans d’aquesta, i sense perjudici de les possibles delegacions que es preveuen en aquests Estatuts.

c. La direcció i impuls de l’activitat de l’Agència.

d. La direcció directa sobre el personal de l’Agència.

e. Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments de quantia inferior a 30.000 euros.

f. Presidir les meses de contractació.

g. L’execució dels acords adoptats pel Consell de Direcció i, en concret, dictar la resolució d’inici de l’execució subsidiària regulada a l’article 426.1 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.

h. La celebració de convenis amb altres entitats, públiques o privades, prèvia autorització del Consell de Direcció.

i. La gestió econòmica de l’Agència, i autoritzar i disposar despeses de quantia inferior a 30.000 euros. Com a excepció, podrà autoritzar-ne i disposar-ne per superior quantia quan es tracti de l’abonament de despeses del personal al servei de l’Agència.

j. Reconèixer obligacions i ordenar els pagaments.

k. Instruir els procediments d’atorgament de subvencions.

l. En general, corresponen al director o directora gerent totes les restants funcions executives i de gestió que no estiguin expressament conferides per aquests Estatuts a altres òrgans de l’Agència”.

16. Article 25.3:

“El tractament dels ingressos de l’Agència ha de ser el següent:

a. Tots els ingressos han de ser considerats en el règim pressupostari i han de quedar vinculats a la satisfacció de la corresponent anualitat.

b. Els excedents dels ingressos respecte de les necessitats de manteniment han de ser distribuïts entre els municipis adherits a l’Agència perquè aquests els destinin a qualsevol de les següents finalitats, sense que cap d’elles hagi de ser preferent:

- L’adquisició de sòl destinat a habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública.

- La conservació, millora, ampliació, urbanització i, en general, gestió urbanística dels propis béns del patrimoni públic de sòl corresponent.

- La promoció d’habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública.

- Altres usos d’interès social. S’entenen per usos d’interès social els definits a l’article 313.3 RLOUSM (els relatius a l’execució d’actuacions que tenguin per finalitat la millora, la conservació, el manteniment i la rehabilitació de la ciutat existent, preferentment de zones degradades, així com la implantació de dotacions o les millores d’espais naturals, el paisatge o els béns immobles del patrimoni cultural) o els que siguin definits per la normativa urbanística d’aplicació en cada moment.

- Excepcionalment, la reducció del deute comercial i financer de l’Ajuntament, sempre que es compleixin tots els requisits de l’article 313.4 RLOUSM.

c. Les necessitats de manteniment de l’Agència són, en tot cas, el cost de l’activitat administrativa tal com ve definit a l’article 443.3 RLOUSM. Aquest cost s’ha de determinar mitjançant l’informe tècnicoeconòmic que s’hi esmenta.

d. Els excedents s’han de distribuir entre els municipis adherits en proporció a la quantia de les sancions imposades per l’Agència dins el terme municipal de cada ajuntament adherit, a comptar des del darrer exercici en què s’hagin repartit excedents. No obstant, en la primera distribució que l’Agència realitzi d’acord amb aquest criteri, s’han de computar totes les sancions imposades en els municipis adherits des de la data de creació d’aquest organisme”.

17. Disposició transitòria cinquena:

“El nou règim jurídic de l’article 4.2 serà d’aplicació als procediments administratius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de la modificació d’aquest precepte i, per tant, no serà d’aplicació als procediments ja iniciats”.

18. Disposició transitòria sisena:

“L’obligació municipal de l’article 10 d) serà d’aplicació als procediments de sol·licitud de llicència que no s’hagin resolt expressament a la data d’entrada en vigor de la modificació del Conveni de delegació que la introdueixi”.

19. Disposició transitòria setena:

“Dins els 2 mesos posteriors a l’entrada en vigor dels Estatuts, l’Agència traslladarà als municipis adherits una proposta d’adaptació a les seves determinacions dels convenis vigents”.

II. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. En el supòsit que no se’n presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat. Durant el termini d’informació pública, el text de les modificacions estarà disponible a la pàgina web de l’Agència.

III. Un cop produïda l’aprovació definitiva, les modificacions entraran en vigor quan s’hagi publicat el seu text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini assenyalat a l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

IV. Atès el nombre d’alteracions introduïdes, la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de les modificacions definitivament aprovades inclourà el text complet dels Estatuts.

      

Palma,27 d'octubre de 2016

El Secretari General del Consell de Mallorca

Jeroni Miquel Mas Rigo


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma