Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 12229
Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per entrada i de vehicles a traves de les voravies i les reserves de la via pública per aparcaments exclussius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2016 va aprovar inicialment l'ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per aparcaments exclussius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. De conformitat amb allò establert a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic l'acord esmentat per termini de 30 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular reclamacions.

L'expedient es podrà examinar al Departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament situat a la Plaça Espanya, núm.1, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores.

 

Inca, 28 d'octubre de 2016.

 

EL BATLE,

Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma