Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 12226
Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal. De conformitat amb allò establert a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic l'acord esmentat per termini de 30 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular reclamacions.

L'expedient es podrà examinar al Departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament situat a la Plaça Espanya, núm.1, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores.

 

Inca, 28 d'octubre de 2016.

 

EL BATLE,

Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma