Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

Núm. 12048
Fundació Pilar i Joan Miró. Correcció errades fase concurs plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del departament de col·leccions de la Fundació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró, en sessió celebrada el dia 7 d’octubre de 2016, va adoptar l’acord d’esmenar i corregir  la publicació de l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/a del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, ja que hi havia una contradicció entre les bases i l’annex III – autovaloració.

Havent-se advertit algunes errades materials, a l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, publicat en el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016, i d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la seva correcció en el sentit següent:

A la pàgina 14902,

On diu: Titulacions acadèmiques oficials (fins a un màxim de 10 punts),

Ha de dir: Titulacions acadèmiques oficials (fins a un màxim de 9 punts)

A la pàgina 14903,

On diu: Experiència professional (fins a un màxim de 9 punts)

Ha de dir: Experiència professional (fins a un màxim de 12 punts)

On diu: Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim de 2 punts)

Ha de dir: Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim de 1 punt)

On diu:  Coneixements de llegua anglesa (fins a un màxim d’1,5 punts)

Ha de dir: Coneixements de llengua anglesa (fins a un màxim de 1 punt)

A la pàgina 14904,

On diu: Coneixements d’altres llengües (fins a un màxim d’1,5 punts)

Ha de dir: Coneixements d’altres llengües (fins a un màxim de 1 punt)

Afegir: Coneixement de llengua francesa (fins un màxim de 1 punt)

Suprimir: Publicacions (fins a un màxim de 1 punt)

 

L’annex III  corregit és el següent:

ANNEX III.
FASE DE CONCURS. AUTOVALORACIÓ DE MÈRITS

Nom i llinatges:

DNI/CIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi:

Província:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

A continuació esment els mèrits que crec que s’han de valorar i la seva puntuació, amb indicació del número de pàgina dels documents que s’adjunten, d’acord amb el que disposa la base 6.2.

Experiència professional (fins a un màxim de 12 punts)

Pàg.

Centre/ organisme

Activitat

Període

Punts

Titulacions acadèmiques oficials (fins a un màxim de 9 punts)

Pàg.

Centre / organisme impartidor

Títol

Any de finalització

Punts

Cursos de formació ( fins a un màxim de 5 punts)

Pàg.

Centre/ organisme

Impartició/aprofitament/ assistència

Nombre

d’hores

Punts

Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim de 1 punt)

Pàg.

Certificat expedit per

Nivell

Punts

Coneixements de llegua anglesa (fins a un màxim de 1 punt)

Pàg.

Certificat expedit per

Nivell

Punts

Coneixements de llegua francesa (fins a un màxim de 1 punt)

Pàg.

Certificat expedit per

Nivell

Punts

Coneixements d’altres llengües (fins a un màxim de 1 punt)

Pàg.

Certificat expedit per

Nivell

Punts

Palma,...... d............................ de ..........2016

(firma)

DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

 

Palma, 11 d’octubre de 2016

El secretari
Antoni Pol Coll


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma