Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 12339
Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s'anuncia la licitació i s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el contracte de serveis per donar cobertura a l'assistència sanitària del personal funcionari de l'Ajuntament i dels seus beneficiaris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el contracte de serveis per donar cobertura a l'assistència sanitària del personal funcionari de l'Ajuntament i dels seus beneficiaris

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 27 d'octubre de 2016

El batle president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis per donar cobertura a l'assistència sanitària del personal funcionari de l'Ajuntament i dels seus beneficiaris

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: cobertura a l'assistència sanitària del personal funcionari de l'Ajuntament i dels seus beneficiaris

b) Lloc d’execució: Municipi d’Inca.

c) Termini d’execució: un any amb possibilitat de pròrroga per un any més.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: s’estableix com a preu unitari màxim de licitació la quantitat de 63 euros mensuals per persona, IVA exempt.

5.- Garantia provisional. No se n’exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: (971) 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els establerts en el plec de condicions.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

Els criteris d’adjudicació amb la ponderació que se’ls atribueix seran els següents:

1.- Criteri sotmès a fórmula matemàtica:

Oferta econòmica fins a 50 punts.

2.- Criteris sotmesos a judicis de valor

Oferta tècnica:

a.- Quadre metge i de centres hospitalaris fins a 30 punts.

b.- Altres millores en la prestació del servei fins a 20 punts:

- Incorporació en el quadre metge del llistat de facultatius que s'acompanya en el annex del plec de prescripcions tècniques 10 punts

- Oferiment de pòlissa d’assegurança a altres col·lectius 5 punts

- Altres millores de caràcter sanitari que superin la cobertura sanitària preceptiva del plec de condicions 5 punts.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 1.385 euros.

Inca, 27 d'octubre de 2016

El batle president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma