Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 12262
Resolució i anunci de licitació del Contracte de serveis sanitaris en les activitats organitzades per l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 26 d'octubre de 2016

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió

 

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis sanitaris en les activitats organitzades per l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte de serveis sanitaris en les activitats organitzades per l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms

b) Lloc d’execució: Inca.

c) Termini d’execució: Dos anys amb possibilitat de pròrroga per un per un any més.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: El valor estimat del contracte corresponent als dos anys de vigència més l’any de pròrroga es fixa en 60.000 euros (Iva exempt).

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

1.- Oferta econòmica. Criteris sotmesos a fórmula matemàtica:

a.- Preu/hora ambulància de suport vital bàsic (SVB), dotada amb 1 TTS i 1 DUE: 27 punts.

b.- Preu hora ambulància de suport vital avançat (SVA2), dotada amb 1 TTS, 1 DUE i 1 metge: 27 punts.

2.- Oferta tècnica. Criteris sotmesos a judicis de valor:

a.- Disposició de personal sanitari (metge, DUE, TTS), així com d'unitats mòbils a disposició de l’Ajuntament per damunt dels mínims exigits al plec, fins a 12 punts.

b.- Grau d’estabilitat laboral acreditat mitjançant relació nominada de personal tècnic i sanitari que durà a terme l’objecte del contracte, fins a 12 punts.

c.- Disposició de la dotació de material adequat per la vigilància de la salut per damunt de les dotacions mínimes exigides al plec, fins a 12 punts.

d.- Acreditació de certificació d’un sistema de Gestió de Qualitat per al transport Sanitari, fins a 10 punts.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

 

Inca, 26 d'octubre de 2016

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma