Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 11515
Resolució de la convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Ref. Base de Dades Nacional de Subvencions: 305535

El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports ha dictat, el 7 d’octubre de 2016, la resolució que transcric literalment a continuació:

“Antecedents

1. El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports va aprovar, mitjançant resolució de dia 29 d’abril de 2016, la convocatòria d’ajudes de minimis de 2016 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals, i les bases que la regeixen. Aquesta resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 59, de 10 de maig de 2016.

2. La comissió tècnica d’avaluació va emetre, mitjançant acta de sessió de dia 5 d’agost de 2016, l’informe proposta relatiu a la resolució de la convocatòria d’ajudes de minimis de 2016 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals, amb referència a les categories previstes en les bases de la convocatòria : 1- realització pròpia de guions cinematogràfics per a llargmetratges de ficció; 2- producció pròpia de curtmetratges; 3- producció pròpia de documentals.

3. El 9 d’agost de 2016, l’òrgan instructor va emetre l’informe sobre el compliment dels requisits de la bases de la convocatòria esmentada per part de les persones beneficiàries proposades que recull l’informe de la comissió tècnica d’avaluació esmentat en l’antecedent anterior.

4. La comissió tècnica d’avaluació, una vegada atès l’informe emès per l´òrgan instructor esmentat en l’antecedent anterior, emet, mitjançant acta de sessió de 19 de setembre de 2016, un nou informe proposta relatiu a la resolució de la convocatòria de referència, previst en la base catorzena de la convocatòria.

5. El 19 de setembre de 2016, l’òrgan instructor emet l’informe sobre el compliment dels requisits de les bases de la convocatòria esmentada per part de les persones beneficiàries proposades per la tècnica d’avaluació, i la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura emet informe favorable sobre els aspectes jurídics de la concessió de les ajudes de minimis.

6. Dia 29 de setembre de 2016 la Intervenció General emet informe favorable de fiscalització de la proposta de resolució de la convocatòria

7. L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33430.47904 (RC amb el núm. de referència 22016/000226) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2016, una vegada atès el que estableix la base cinquena de la convocatòria (dotació pressupostària: 150.000,00 €), així com el contingut de l’acta de la comissió tècnica d’avaluació de 19 de setembre de 2016, per atendre la concessió de les ajudes de minimis proposades per un import total de 150.000,00 €, distribuïts entre les categories previstes en la convocatòria (1- realització pròpia de guions cinematogràfics per a llargmetratges de ficció; amb 38.181,00 €; 2- producció pròpia de curtmetratges, amb 10.000,00 €; 3- producció pròpia de documentals, amb 101.819,00 €).

Fonaments de dret

1. La base catorzena de la convocatòria estableix que la comissió tècnica d’avaluació és l’encarregada d’estudiar i avaluar les sol·licituds així com de fixar l’import de les subvencions de les sol·licituds.

2. El segon paràgraf de la base vuitena recull que el procediment de selecció de les entitats beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la qual es comparen, en un únic procediment i en cadascuna de les categories, les sol·licituds, per tal d’establir una prelació a través dels criteris d’avaluació previstos en la base tretzena de la convocatòria de manera que es concedeixin les ajudes a les sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació en cada categoria, dins els límits de la base dotzena i fins a l’ import del crèdit pressupostari establert.

No obstant això, el tercer paràgraf de la base vuitena esmentada afegeix que no cal establir un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades d’una categoria que reuneixen els requisits de la convocatòria, mitjançant l’aplicació dels criteris de la base tretzena, quan el crèdit pressupostari sigui suficient per satisfer-les.

3. El paràgraf cinquè de l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que en l’expedient ha d’haver un informe de l’òrgan instructor en què consti, en virtut de la informació de què es disposa, que es desprèn que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

4. El quart paràgraf de la base vuitena estableix que l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria és el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.

Atesos els antecedents i fonaments de dret exposats, i en l’exercici de les atribucions que tinc conferides, d’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca vigent i amb les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca de l’any 2016, RESOLC:

I- Respecte a la categoria 1: Ajudes de minimis per a realització pròpia de guions per a llargmetratges de ficció

 1. Concedir a les persones que es recullen en l’annex 1A un import total, en concepte d’ajudes de minimis, de 38.181,00 € (quantitat resultant d’acréixer proporcionalment, amb la quantitat de 8.181,00 €, procedent del romanent produït a la categoria 2 (30.000,00 €), la dotació inicialment assignada a aquesta categoria (30.000,00 €)) i disposar-ne la despesa a favor seu, en virtut dels imports i per dur a terme els projectes per a realització pròpia de guions per a llargmetratges de ficció que s’indiquen en l’annex esmentat, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.47904, RC amb el núm. de referència 22016/226, atesa la major puntuació obtinguda per aquestes sol·licituds, d’acord amb l’establert en les bases de la convocatòria esmentada (BOIB núm. 59, de 10 de maig de 2016).
 2. Concedir, amb caràcter parcial, a Margarita Melià Rigo, amb NIF 43142866H (núm. sol·licitud 15/2016), per al projecte “Bittersweet”, un import d’ajuda de minimis de 2.181,00 €, integrant de l’import total de 38.181,00 € assenyalat en el punt 1 precedent, atès que, malgrat sol·licita una subvenció per import de 6.000,00 € i d’acord amb la puntuació obtinguda per aquesta sol·licitud, tal com reflecteix l’annex 1A, no hi ha crèdit pressupostari suficient per satisfer la totalitat de l’import sol·licitat.
 3. Denegar a les persones que es recullen en l’annex 1B l’ajuda a les sol·licituds presentades, atesa la puntuació obtinguda per aquestes, una vegada exhaurit el crèdit de la dotació pressupostària assignada a la categoria realització pròpia de guions per a llargmetratges de ficció i objecte d’acreixement (38.181,00 €), o pel fet de no assolir la puntuació mínima (50 punts) que estableix la base vuitena, segon paràgraf, de la convocatòria.
 4. Tenir per desistida la sol·licitud d’ajuda de minimis presentada per Juan José Durán Campillejo, amb NIF 34068069D, per al projecte “No sóc una bona persona” (núm. sol·licitud 3/2016), una vegada atès l’escrit formulat a dit efecte pel sol·licitant, amb data 31 de maig de 2016 i amb registre general d’entrada núm. 14715 en Consell de Mallorca de dia 1 de juny posterior.

II- Respecte a la categoria 2: Ajudes de minimis per a  producció pròpia de curtmetratges

 1. Concedir a les entitats que es recullen en l’annex 2 un import total, en concepte d’ajudes de minimis, de 10.000,00 € i disposar-ne la despesa a favor seu, en virtut dels imports i per dur a terme els projectes per a producció pròpia de curtmetratges que s’indiquen en l’annex esmentat, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.47904, RC amb el núm. de referència 22016/226, d’acord amb l’establert en les bases de la convocatòria esmentada (BOIB núm. 59, de 10 de maig de 2016).
 2. Tenir per desistida la sol·licitud d’ajuda de minimis presentada per Joan Bover Raurell, amb NIF 33952850C, per al projecte “L’home que va detenir John Lennon” (núm. sol·licitud 7/2016), pels motius que s’hi exposen a continuació, d’acord amb la base onzena de la convocatòria, i atès el que disposen l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: la persona sol·licitant no presenta, dins el termini de 10 dies hàbils, i una vegada exhaurit aquest, la documentació d’esmena de deficiències de la sol·licitud, requerida per l’òrgan instructor mitjançant ofici requeriment de dia 20 de juny de 2016, amb registre general de sortida del Consell de Mallorca núm. 14175, notificat a l’interessat el dia 29 de juny posterior.

III- Respecte a la categoria 3: Ajudes de minimis per a producció pròpia de documentals

 1. Concedir a les entitats que es recullen en l’annex 3A un import total, en concepte d’ajudes de minimis, de 101.819,00 € (quantitat resultant d’acréixer proporcionalment, amb la quantitat de 21.819,00 €, procedent del romanent produït a la categoria 2 (30.000,00 €), la dotació inicialment assignada a aquesta categoria (80.000,00)) i disposar-ne la despesa a favor seu, en virtut dels imports i per dur a terme els projectes per a producció pròpia de documentals que s’indiquen en l’annex esmentat, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.47904, RC amb el núm. de referència 22016/226, atesa la major puntuació obtinguda per aquestes sol·licituds, d’acord amb l’establert en les bases de la convocatòria esmentada (BOIB núm. 59, de 10 de maig de 2016).
 2. Concedir, amb caràcter parcial, a l’entitat Mom Works, SL, amb NIF B57935090 (núm. sol·licitud 18/2016), per al projecte “Pedagogia de la Mort. L’atenció espiritual al final de la vida”, un import d’ajuda de minimis de 1.819,00 €, integrant de l’import total de 101.819,00 € assenyalat en el punt 7 precedent, atès que, malgrat sol·licita una ajuda de minimis per import de 5.000,00 € i d’acord amb la puntuació obtinguda per aquesta sol·licitud, tal com reflecteix l’annex 3A, no hi ha crèdit pressupostari suficient per satisfer la totalitat de l’import sol·licitat.
 3. Denegar a les persones que es recullen en l’annex 3B l’ajuda a les sol·licituds presentades, atesa la puntuació obtinguda per aquestes, una vegada exhaurit el crèdit de la dotació pressupostària assignada a la categoria de producció pròpia de documentals i objecte d’acreixement (101.819,00 €).
 4. Excloure la sol·licitud d’ajuda de minimis presentada per Marina Planas Antich, amb NIF 43161198L, relativa al projecte “Viatge interior a Rússia”, a causa que la interessada no acredita, atès certificat de l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat (model a efecte subvencions), trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, d’acord amb el que estableixen les bases tercera i novena de la convocatòria i l’ article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 5. Excloure la sol·licitud d’ajuda de minimis presentada per CGPills CB, amb NIF E57780496, per al projecte “We are all going to die” (núm. sol·licitud 30/2016), pels motius que s’hi exposen a continuació: presentació extemporània de la sol·licitud, atès que aquesta es presentà per registre general d’entrada núm. 15318 del Consell de Mallorca, amb data 3 de juny de 2016, una vegada exhaurit el termini de 20 dies hàbils per a la presentació de les sol·licituds, expressat en la base desena de la convocatòria, el còmput del qual comprèn des de l’endemà de la data publicació d’aquesta (BOIB núm. 59, de 10 de maig de 2016), és a dir, l’ 11 de maig, fins al 2 de juny posterior.
 6. Tenir per desistida la sol·licitud d’ajuda de minimis presentada per Joan Bover Raurell, amb NIF 33952850C, per al projecte “Presoners de Cabrera” (núm. sol·licitud 6/2016), pels motius que s’hi exposen a continuació, d’acord amb la base onzena de la convocatòria, i atès el que disposen l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: la persona sol·licitant no presenta, dins el termini de 10 dies hàbils, i una vegada exhaurit aquest, la documentació d’esmena de deficiències de la sol·licitud, requerida per l’òrgan instructor mitjançant ofici requeriment de dia 20 de juny de 2016, amb registre general de sortida del Consell de Mallorca núm. 14300, notificat a l’interessat el dia 23 de juny posterior.
 7. Tenir per desistida la sol·licitud d’ajuda de minimis presentada per Andrés López Mengual, amb NIF 05367280T, per al projecte “Dies de llum” (núm. sol·licitud 1/2016), una vegada atès l’escrit formulat a dit efecte pel sol·licitant, amb data 21 de juliol de 2016 i amb registre general d’entrada núm. 20468 en Consell de Mallorca de la mateixa data.

IV. Comunicar aquesta resolució a la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca

V. Publicar aquesta resolució en el BOIB, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada davant la presidència del Consell de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense que s’hagi notificat la resolució, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs esmentat, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

Això no obstant, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú, tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

Palma, 7 d’octubre de 2016

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, per delegació
(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i  conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 15/03/2016; BOIB núm. 37, de 22/03/2016)
Jaume Colom Adrover

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS O AUDIOVISUALS

Categoria 1: Producció pròpia GUIONS CINEMATOGRÀFICS de llargmetrages de ficció

ANNEX 1 A

AJUDES DE MINIMIS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 20.33430.47904

150.000,00 €

DOTACIÓ producció pròpia GUIONS CINEMATOGRÀFICS de llargmetrages de ficció

30.000,00 €

Import (quantitat certa) màxim subvenció

6.000,00 €

NÚM. EXP.

PERSONA FÍSICA

NIF

PROJECTE

TOTAL PUNTUACIÓ

QUANTITAT DEFINITIVA  (AJUDA DE MINIMIS)

24

LLUIS CASASAYAS LADARIA

43017493H

RETORN A L'ILLA (GUIÓ LLARGMETRATGE)

90

6.000,00 €

21

MARIA JESUS PATRICIA FERREIRA MAÑA

02186339M

EL FANTASMA DEL CINE GOYA(GUIO LLARGMETRATGE)

85

6.000,00 €

8

BERNAT GUAL REYNÉS

43090118D

L'ILLA MALEÏDA (GUIÓ LLARGMETRATGE)

80

6.000,00 €

31

ANTONI MIR MARÍ

43176115D

UN TOC DE COLOR(GUIÓ LLARGMETRATGE)

78

6.000,00 €

4

ANTONI BESTARD ROSSELLÓ

43014362S

THE ISLAND JOB (GUIÓ LLARGMETRATGE)

67

6.000,00 €

9

NOFRE MOYÀ SUREDA

43026217W

MA-4110 (GUIÓ LLARGMETRATGE)

66

6.000,00 €

15

MARGARITA MELIÀ RIGO

43142866H

BITTERSWEET DAYS(GUIÓ LLARGMETRATGE)

65

2.181,00 €

TOTAL

38.181,00 €

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

20.33430.47904

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

30.000,00 €

 ACREIXEMENT (Romanent categoria 2 x 27'27 %), d'acord amb base cinquena de la convocatòria

8.181,00 €

IMPORT TOTAL (Dotació pressupostària + Acreixement)

38.181,00 €

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS O AUDIOVISUALS

Categoria 1: Producció pròpia GUIONS CINEMATOGRÀFICS de llargmetrages de ficció

ANNEX 1 B

DENEGADES

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 20.33430.47904

150.000,00 €

DOTACIÓ producció pròpia GUIONS CINEMATOGRÀFICS de llargmetrages de ficció

30.000,00 €

NÚM. EXP.

PERSONA FÍSICA

NIF

PROJECTE

TOTAL PUNTUACIÓ

MOTIU DENEGACIÓ

23

MIGUEL EEK QUESADA

431570092F

EL REFUGI (GUIÓ LLARGMETRATGE)

65

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

27

MARCOS CABOTÁ SAMPER

43147941X

MILE HIGH CLUB(GUIÓ LLARGMETRATGE)

63

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

33

IRENE NIUBO GARCIA

43694151Q

L'ILLA QUE NO DORM(GUIÓ LLARGMETRATGE)

63

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

28

SOFIA MARTELL MOYA

44039511P

BLAU COBALT (GUIÓ LLARGMETRATGE)

58

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

2

JUAN JOSÉ DURAN CAMPILLEJO

34068069D

DESIG (GUIÓ LLARGMETRATGE)

50

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

11

ARMAND ROVIRA RODRÍGUEZ

3657724W

LAGUNA SUNRISE(GUIÓ LLARGMETRATGE)

46

Resultat puntuació total projecte sol·licitud inferior a 50 punts (puntuació mínima; base vuitena, paràgraf segon de la convocatòria)

14

ANDRÉS LÓPEZ MENGUAL

05367280T

ALTER(GUIO LLARGMETRATGE)

25

Resultat puntuació total projecte sol·licitud inferior a 50 punts (puntuació mínima; base vuitena, paràgraf segon de la convocatòria)

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS O AUDIOVISUALS

Categoria 2: Producció pròpia CURTMETRATGES

ANNEX 2

SOL.LICITUDS ADMESES I AJUDES DE MINIMIS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 20.33430.47904

150.000,00 €

DOTACIÓ producció pròpia CURTMETRATGES

40.000,00 €

Import (quantitat certa) màxim subvenció

5.000,00 €

NÚM. EXP.

PERSONA FÍSICA/PERSONA JURÍDICA

NIF

PROJECTE

PRESSUPOST TOTAL

PRESSUPOST SUBVENCIONABLE

QUANTITAT DEFINITIVA  (AJUDA DE MINIMIS)

12

JORGE MANUEL VIDAL COLOMA

43140480R

HOISSURU.FREQÜÈNCIA SONORA.(CURTMETRATGE)

7.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

29

CENTRO DE ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS S.L.

B07613581

BUBKA(CURTMETRATGE)

40.120,00 €

40.120,00 €

5.000,00 €

TOTAL

10.000,00 €

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

20.33430.47904

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

40.000,00 €

ROMANENT

30.000,00 €

IMPORT TOTAL

10.000,00 €

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS O AUDIOVISUALS

Categoria 3: Producció pròpia DOCUMENTALS

ANNEX 3 A

AJUDES DE MINIMIS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 20.33430.47904

150.000,00 €

DOTACIÓ producció pròpia DOCUMENTALS

80.000,00 €

Import (quantitat certa) màxim subvenció

20.000,00 €

NÚM. EXP.

PERSONA FÍSICA/PERSONA JURÍDICA

NIF

PROJECTE

PRESSUPOST TOTAL

PRESSUPOST SUBVENCIONABLE

TOTAL PUNTUACIÓ

QUANTITAT DEFINITIVA (AJUDA DE MINIMIS)

22

MOSAIC PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

B57550535

VIDA I MORT D'UN ARQUITECTE (DOCUMENTAL)

42.960,00 €

42.960,00 €

91

20.000,00 €

25

TRESQUES COMUNICACIÓ I AUDIOVISUALS SL

B57002354

ELS PAPERS DE DON CAMILO     (DOCUMENTAL)

115.800,00 €

114.300,00 €

88

20.000,00 €

20

LA PERIFERICA PRODUCCIONS SL

B07854060

L'INFERN MÉS HERMÓS QUE CONEC (DOCUMENTAL)

36.400,00 €

36.400,00 €

86

20.000,00 €

32

TU DIRÀS PRODUCCIONS SL

B61368601

L'OBRA I ELS DINOSAURES(DOCUMENTAL)

86.893,00 €

86.893,00 €

85

20.000,00 €

16

ESPAI TEMPS COMUNICACIÓ SL

B57892010

NORATS, LA PRESSÓ DE COANEGRA (DOCUMENTAL)

32.240,36 €

32.240,36 €

82

20.000,00 €

18

MOM WORKS, SL

B57935090

PEDAGOGIA DE LA MORT. L'ATENCIÓ ESPIRITUAL AL FINAL DE LA VIDA(DOCUMENTAL)

10.950,00 €

10.950,00 €

79

1.819,00 €

TOTAL

101.819,00 €

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

20.33430.47904

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

80.000,00 €

ACREIXEMENT (Romanent categoria 2 x 72'73 %), d'acord amb base cinquena de la convocatòria

21.819,00 €

IMPORT TOTAL (Dotació pressupostària + Acreixement)

101.819,00 €

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS DE 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS O AUDIOVISUALS

Categoria 3: Producció pròpia DOCUMENTALS

ANNEX 3 B

DENEGADES

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 20.33430.47904

150.000,00 €

DOTACIÓ producció pròpia DOCUMENTALS

80.000,00 €

NÚM. EXP.

PERSONA FÍSICA/PERSONA JURÍDICA

NIF

PROJECTE

PRESSUPOST TOTAL

PRESSUPOST SUBVENCIONABLE

TOTAL PUNTUACIÓ

MOTIU DENEGACIÓ

5

CINÈTICA PRODUCCIONS S.L.

B57517070

BALTASAR SAMPER-50ANYS D'OBLIT (DOCUMENTAL)

45.780,00 €

45.780,00 €

78

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

13

JAVIER GARCIA LERÍN

44325493P

ELS ULLS S'ATUREN DE CRÉIXER(DOCUMENTAL)

34.000,00 €

34.000,00 €

78

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

10

SINGULAR AUDIOVISUAL SL

B57114597

EL SOMNI EFÍMER(DOCUMENTAL)

36.343,00 €

35.113,00 €

77

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

19

MALLORCA VIDEO SERVICIOS AUDIOVISUALES S.L.

B57842312

LA CLAU DE DALÍ (DOCUMENTAL)

37.413,13 €

37.413,13 €

70

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)

17

MN PALMA DE MALLORCA ESTUDIOS, SL

B57815144

IT'S BEAUTIFUL, IT'S LIFE (DOCUMENTAL)

69.690,00 €

65.590,00 €

60

Disponibilitat pressupostària insuficient (bases cinquena, vuitena i dotzena de la convocatòria)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma