Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 10791
Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 pel qual s’aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 8 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, va establir un grapat de mesures que feien una incidència especial en la despesa de personal i en les condicions de treball dels empleats públics i va suspendre fins al dia 31 de desembre de 2013 les convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en concepte d’acció social, llevat de les relatives a ajuts per fills menors de divuit anys i a ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.

Aquest article es va modificar amb la disposició final sisena de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, en el sentit de mantenir aquesta suspensió fins al dia 31 de desembre de 2014. Posteriorment, l’article 24 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, va disposar que se suspenien fins al 31 de desembre de 2015 les convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en concepte d’acció social a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012, llevat de les relatives a ajuts per fills menors de divuit anys, a ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat, a ajuts per a estudis del personal al servei de la Comunitat Autònoma i dels fills i a ajuts en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària.

Aquesta suspensió s’ha mantingut, per a l’any 2016, mitjançant l’article 27 de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, l’apartat 2 d’aquest article permet que durant el 2016 i per mitjà d’un acord del Consell de Govern es puguin aixecar les suspensions relatives a altres prestacions i ajuts, en el marc del pla economicofinancer vigent i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’exercici.

En la sessió de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 20 de juliol de 2016, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals més representatives varen acordar crear un grup de treball per estudiar i analitzar, entre altres mesures, l’aixecament de les suspensions relatives a les prestacions i ajuts d’acció social.

Aquest grup de treball, reunit el dia 29 de juliol de 2016, va acordar, en matèria d’acció social, que el mes de setembre de 2016 l’Administració havia d’elevar al Consell de Govern una proposta relativa a l’aixecament de la suspensió de la concessió de bestretes, per prendre-la en consideració i aprovar-la.

Ateses les previsions de pla economicofinancer vigent i les disponibilitats pressupostàries de l’exercici, es considera adient, amb l’adopció d’un criteri de prudència financera, aixecar la suspensió de la concessió de bestretes que es va produir a partir de l’aprovació del Decret llei 5/2012, d’acord amb el que estableix l’article 27.2 de la Llei 12/2015.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, en la sessió de dia 23 de setembre de 2016, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Aixecar la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, 23 de setembre de 2016

    

La secretària del Consell de Govern

Pilar Costa i Serra


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma