Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Anunci per a la licitació del contracte “Obres de connexió per a casos d’emergència a la xarxa d’aigua potable d’Inca des de la xarxa d’abastament en alta de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental”.

    Número de registre 10200 - Pàgines 28161-28162


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de licitació del concurs per a la contractació del subministrament de 15 làmpares quirúrgiques per l’Hospital Son Llàtzer.

    Número de registre 10165 - Pàgines 28163-28164


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Formalització del contracte de prestació sanitària de neurocirurgia d’urgències a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 10368 - Pàgina 28165


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Anunci de licitació per a la contractació del subministrament de gasoil de calefacció per a diversos centres de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert

    Número de registre 10209 - Pàgines 28166-28167


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Anunci de licitació per a la contractació administrativa especial de l’explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica per a la Residència de Felanitx dependent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

    Número de registre 10353 - Pàgines 28168-28170


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Anunci de licitació del contracte de serveis per a la revisió del Pla director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca, per procediment obert i tramitació ordinària.

    Número de registre 10095 - Pàgines 28171-28172


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Anunci de l'Ajuntament de Calvià pel qual es publica la formalització del contracte de “Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat a centres específics de formació, ocupació i atenció integral”

    Número de registre 10273 - Pàgina 28173


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci de la licitació de la contractació de les obres segons projecte de reforma de la urbanització del carrer Sant Josep, de Maó

    Número de registre 10308 - Pàgines 28174-28176


  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Anunci licitació servei escola de música

    Número de registre 9845 - Pàgines 28177-28178


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secció de Contractació. Anunci per a la licitació de subministrament de 30 motocicletes per a la Policia Local. Exp. 2016-021-S

    Número de registre 10359 - Pàgines 28179-28180


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secció de Contractació. Anunci per a la licitació de servei de taquilla, recepció, porteria i acomodació del Museu d’Història de la Ciutat, Castell de Bellver Exp. 2016-023-A

    Número de registre 10361 - Pàgines 28181-28182


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secció de Contractació. Anunci per a la licitació d’acord marc de subministrament d’aigua mitjançant fonts refredadores a ubicar dins les dependències de l’Ajuntament de Palma. Contracte reservat a centres especials d’ocupació i empreses d’inserció. Exp. 2016-024-S

    Número de registre 10362 - Pàgines 28183-28184


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Departament jurídic-administratiu i de contractació PMH-RIBA- Anunci licitació Concurs Idees Creart Urbà 2016- Expt CI 1-2016

    Número de registre 10349 - Pàgines 28185-28186


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Anunci per a la contractació del servei d’activitats de fitness a realitzar a determinades instal·lacions esportives municipals i barriades de Palma (Exp.08/2016).

    Número de registre 9671 - Pàgines 28187-28188


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Anunci per a la contractació del servei de neteja de les instal·lacions esportives municipals gestionades per l’IME (Exp.06/2015).

    Número de registre 9742 - Pàgines 28189-28190


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Anunci per a la contractació del servei de seguretat integral de l’IME (Exp.03/2016).

    Número de registre 9764 - Pàgines 28191-28192


  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Formalització del contracte de serveis d'educació social per a tasques socioeducatives amb infants i joves a la Unitat de Treball Social de sa Coma

    Número de registre 10391 - Pàgina 28193


 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2016/03

    Número de registre 10169 - Pàgina 28194


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria d'ajuts econòmics per a estudiants escolaritzats en 2n Cicle d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, curs 2015/2016

    Número de registre 10275 - Pàgines 28195-28196


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria de beques d'estudis a l'estranger, curs 2015/2016

    Número de registre 10279 - Pàgines 28197-28198


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria d'ajudes i subvencions esportives, per a l'any 2016

    Número de registre 10304 - Pàgines 28199-28200


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria d'ajudes i subvencions de les Àrees de Cultura, Educació i Joventut, per a l'any 2016

    Número de registre 10305 - Pàgines 28201-28202


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria d'ajuts econòmics per estudis postobligatoris curs 2015/2016

    Número de registre 10306 - Pàgines 28203-28204


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic l'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 18/2016

    Número de registre 10330 - Pàgina 28205


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 5/2016

    Número de registre 10331 - Pàgina 28206


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci d'exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 6/2016

    Número de registre 10332 - Pàgina 28207


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci d'exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 7/2016

    Número de registre 10333 - Pàgina 28208


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 8/2016

    Número de registre 10334 - Pàgina 28209


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 9/2016

    Número de registre 10335 - Pàgina 28210


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 10/2016

    Número de registre 10337 - Pàgina 28211


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 11/2016

    Número de registre 10338 - Pàgina 28212


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 12/2016

    Número de registre 10339 - Pàgina 28213


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 13/2016

    Número de registre 10340 - Pàgina 28214


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 14/2016

    Número de registre 10341 - Pàgina 28215


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci d'exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 17/2016

    Número de registre 10342 - Pàgina 28216


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci d'exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 19/2016

    Número de registre 10343 - Pàgina 28217


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició al públic d'aprovació inicial de crèdit extraordinari. Exp 21/2016

    Número de registre 10345 - Pàgina 28218


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

    Número de registre 10348 - Pàgina 28219


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número de registre 10350 - Pàgina 28220


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació provisional ordenança reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

    Número de registre 10354 - Pàgina 28221


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 10364 - Pàgina 28222


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació de la pròrroga i/o augment del termini de presentació d’avantprojectes al concurs d’idees per a la reforma i millora de la plaça Mallorca

    Número de registre 10392 - Pàgina 28223


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial modificació ordenança fiscal reguladora taxa llicència obertura establiments i taxa prestació servei recollida i trasllat animals i la seva custòdia

    Número de registre 10314 - Pàgina 28224


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Departament jurídic-administratiu i de contractació PMH-RIBA- Informació pública bases Concurs Idees Creart Urbà 2016-Expt-CI 1-2016

    Número de registre 10351 - Pàgina 28225


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Informació pública exp. OA 34/16

    Número de registre 9920 - Pàgina 28226


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Exposició pública exps. obres 94/14 i activitats 62/15

    Número de registre 9923 - Pàgina 28227


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Exposició pública exp. OA 572/16

    Número de registre 9921 - Pàgina 28228


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Exposició pública aprovació inicial "Projecte reforç ferm varis carrers Cala Vedella, Calvià, l'Estepa, de la Botja, Club Robinson, de l'Alfabeguera i Coll s'Oratge, TM Sant Josep de sa Talaia"

    Número de registre 10269 - Pàgina 28229


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Exposició pública aprovació inicial "Projecte millores xarxa proveïment, actuacions romanents 2016 (Actuació 1, Cala i zona Oest) TM Sant Josep de sa Talaia"

    Número de registre 10270 - Pàgina 28230


  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Notificació de canvi de titularitat dels nínxols XVI - 18 - B, E, H, K de Son Servera

    Número de registre 10120 - Pàgina 28231Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma