Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10313
Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament d'Inca a favor d'associacions i entitats de majors i de la tercera edat d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària de dia 28 de juliol de 2016, l'Ajuntament en Ple ha aprovat les bases reguladores de subvencions a Associacions i Entitats de Majors i de la Tercera Edat d'Inca de l'Ajuntament d'Inca a favor d'entitats socials sense finalitat de lucre.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  per mitjà del següent edicte es publiquen les bases referides:

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L'AJUNTAMENT D'INCA A FAVOR D'ASSOCIACIONS I ENTITATS DE MAJORS I DE LA TERCERA EDAT D'INCA

1. Finalitat

L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat de potenciar el teixit associatiu de les persones majors i de la tercera edat existent al municipi d’Inca, crea aquesta línia d’ajuda.

2. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats de la tercera edat sense finalitat de lucre que realitzin activitats dins el seu àmbit d'actuació, i que promoguin la participació de les persones de la tercera edat.

Les activitats subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre el dia 1 de gener de 2016 i el dia 31 d’octubre de 2016.

Els projectes que es presentin amb la sol·licitud de subvenció han d’anar adreçats i tenir com a beneficiaris els ciutadans del municipi d’Inca.

3. Entitats beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats de la tercera edat sense finalitat de lucre que compleixin els requisits següents:

· Estar legalment constituïdes.

· Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.

· No tenir finalitat de lucre.

· Estar inscrita en el Registre corresponent.

· Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. També aquelles que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin les seves activitats en el terme o en resultin beneficiaris de les mateixes els ciutadans d’Inca.

· No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix projecte d’actuacions.

· Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

· Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

· No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 14 (Justificació i pagament).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment.

5. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2016, a la partida pressupostària 234.48907, per un import de 7.500,00 euros.

6. Sol·licitud i documentació

Les entitats interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:

1. Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

3. Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

4. Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.

5. Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que està legalment constituïda i registrada.

6. Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

7. Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 2).

8. Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 3).

9. Projecte de l’acció (annex 4).

10. Pressupost de l’acció (annex 5).

11. Declaració jurada del responsable de l’entitat en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades (annex 6).

12. Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 7).

13. Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (annex 8). Cal presentar-la només en cas de no comptar amb personal.

7. Despeses subvencionables i import

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions són despeses subvencionables aquelles:

· Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte d’activitats, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2 i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten.

· Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.

· Que no superin el valor de mercat.

No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

· Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

· Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.

· Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

· Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

· Les despeses de tributs, llevat de que el beneficiari els aboni efectivament.

· Despeses d’avituallament, dinars i sopars d’inaguracions, conclusions i altres celebracions.

· Premis en metàl·lic per a participants.

8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Les subvencions s’atorgaran a aquells millors sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a continuació.

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tendrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites, així com la incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat.

La valoració tendrà un màxim de 30 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 5 punts en aquesta valoració per ser estimats.

Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris generals:

a) Nombre de membres o associats de l'entitat sol·licitant: fins a un màxim de 15 punts. (La quantificació del punt serà en funció del número total d'associats que es presentin a la convocatòria dividit pel número total d'associats del sol·licitant)

b) La identificació i justificació de la necessitats social del projecte: fins a un màxim de 5 punts.

c) El nombre previst de persones que puguin resultar beneficiàries: fins a un màxim de 5 punts.

d) La promoció de la formació, salut i qualitat de vida de l’activitat: fins a un màxim de 5 punts.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació amb els punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació d'allò previst anteriorment.

L’import màxim de la subvenció serà de 1.500,00 € per entitat social sense finalitat de lucre sol·licitant.

En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha d’abonar a subvenció no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds, per determinar l’import de la subvenció s’ha d’aplicar el següent sistema:

a) Se suma el nombre de punts obtinguts per totes les entitats que compleixin els requisits.

b) Es divideix l’import total del crèdit assignat a aquesta convocatòria entre el nombre total de punts, i així s’obtindrà el valor de cada punt en euros.

c) La quantia que correspon a cada subvenció és el resultat de multiplicar el nombre de punts obtinguts per cada sol·licitant pel valor en euros de cada punt.

En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o privats, superi el 100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per l’entitat beneficiària.

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

9. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 6 d’aquestes bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu (10) dies hàbils comptadors a partir del següent a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com

10. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

10.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

10.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Entitats Socials.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:

El regidora delegada de Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat o persona en qui delegui

Vocals:

o La cap de secció del departament de Serveis Socials o persona en qui delegui.

o El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament de Serveis Socials (amb veu, però sense vot)

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

10.3. Resolució

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

11. Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari/ària.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

i) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

12. Modificació del projecte

L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin, i s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

13. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida serà de dia 1 a 15 de novembre de 2016.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).

Les entitats beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

a) Una memòria de l’actuació realitzada justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb els objectius i les activitats realitzades, els resultats obtinguts, la temporalització, els mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient (annex 16).

b) Una memòria econòmica justificativa del cost del projecte de les activitats realitzades, que contindrà:

· El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 9).

· El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex 10).

· La declaració jurada del president/a o responsable de l’entitat. Només en cas de comptar amb personal assalariat al seu càrrec (annex 11).

· Declaració jurada del president/a responsable de l'entitat de la imputació de les despeses de personal. (annex 12).  Només en cas de contar amb personal assalariat.

· La declaració jurada de no comptar amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu (annex 13).

· El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament (annex 14).

· La relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (annex 15).

· Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals en l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost presentat.

· Una còpia del material divulgatiu, programes de mà, cartells, altres publicacions, dossier de premsa, fotografies, etc., utilitzats al projecte d’activitats.

· Llistat de participants (en el cas de participació amb inscripció).

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:

· Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.

· Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.

· Número de la factura.

· Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.

· Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

14. Revocació i reintegrament

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

14.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fina a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per l’ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

 i) La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un altre.

14.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

 L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

15. Mesures de difusió del finançament públic

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució del projecte d’activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2016 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que els dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Entitats Socials, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

   

Inca, 23 d'agost de 2016

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió

   

ANNEX 0

DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT:

(   ) Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.

(   )  Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

(   )  Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

(   )  Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.

(   )  Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que està legalment constituïda i registrada.

(   )  Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

(   )  Annex 2 – Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant.

(   )  Annex 3 – Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.

(   )  Annex 4 – Projecte de l’acció a subvencionar.

(   )  Annex 5 – Pressupost de l’acció.

(   )  Annex 6– Declaració jurada de la persona responsable de l’entitat en la qual es manifestin els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades.

(   )  Annex 7 – Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(   )  Annex 8 – Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (cal presentar-la només en cas de no comptar amb personal).

Nom i cognoms_____________________________________________

DNI _______________               

Inca,      de          de 2016

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________(nom i llinatges / raó social), representat per ___________________________________________________, amb domicili al carrer/plaça ____________________número________________, pis_____ (població) de/d'________________________, telèfon___________________________ i amb DNI número ______________________, 

EXPÒS:    Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva d’entitats socials de l’Ajuntament d’Inca a favor d’entitats socials sense finalitat de lucre, l’entitat que represent reuneix les condicions per prendre-hi part.

Per això,

SOL·LICIT: L’atorgament de la subvenció per import de ……………………€ per al desenvolupament del projecte d’activitats denominat ………………………………………………………………………………., que es descriu a l’annex 5, amb un cost total de ………………………….€, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la base 6 de la convocatòria de subvencions per a entitats socials sense finalitat de lucre d’aquest ajuntament.

Inca,      de          de 2016

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

ANNEX 2

DADES DE L’ENTITAT, BANCÀRIES I DE LA PERSONA REPRESENTANT

DADES DE L’ENTITAT:

Nom de l’entitat:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Núm. d’inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears o en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca (cal especificar el que correspongui):

Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:     

Núm. de compte (20 dígits):

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT:

Nom i llinatges:

DNI:          

Domicili: 

Codi postal:

Localitat:

Telèfons:

Adreça electrònica:

Inca,             de            de 2016

(Signatura)

ANNEX 3

DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS

Sr./Sra.   ................................................................

Amb DNI   ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat        ................................................................

Domiciliada a   ................................................................

Amb CIF     ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que vénguin imposades per la normativa vigent, i que no es troba sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

Inca,             de            de 2016

(Signatura)

 

ANNEX 4

PROJECTE  DE L’ACCIÓ 

El projecte de l’acció presentada per la persona sol·licitant haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

1. Dades de l’entitat sol·licitant.

2. Títol del projecte d’activitats.

3. Breu descripció del projecte d’activitats.

4. Justificació de la necessitat social del projecte.

5. Població destinatària amb la previsió del nombre de ciutadans residents a Inca participants en el projecte.

6. Objectiu general.

7. Objectius específics.

8. Activitats amb la seva temporalització o calendari d’execució (preferentment mitjançant cronograma).

9. Recursos humans adscrits al projecte, fent constar lloc de treball, si és personal contractat o voluntari, funcions, tipus de contracte, nombre de persones i percentatge de dedicació setmanal al projecte.

10. Recursos materials.

11. Altres aspectes del projecte a destacar.

12. Relacions i participació amb altres entitats.

13.  Avaluació.

ANNEX 5

PRESSUPOST DE L’ACCIÓ DENOMINADA:

ENTITAT SOL·LICITANT:

CIF DE L'ENTITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Ajudes obtingudes i la seva quantia: en cas de desconèixer-se, si la subvenció sol·licitada està concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en tramitació".

Inca,       de              de 2016

(Signatura)

ANNEX 6

DECLARACIÓ JURADA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L’ENTITAT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS DE LES AJUDES SOL·LICITADES PER A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT TANT A INSTITUCIONS PÚBLIQUES COM PRIVADES

Sr./Sra.   ................................................................

Amb DNI   ................................................................

En qualitat de representant  

legal de l’entitat   ................................................................

Domiciliada a   ................................................................

Amb CIF     ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

- Pel que fa a la present sol·licitud:

(   ) Que l’entitat NO ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats i per les mateixes persones, per a les quals formul petició d’ajuda.

(   ) Que l’entitat ha demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut:_________________________

Concepte:_______________________________

Em compromet a comunicar a la Batlia de l’Ajuntament d’Inca, immediatament després d’haver-se'm atorgat, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció.

Inca,       de              de 2016

(Signatura)

ANNEX 7

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

Sr./Sra.   ................................................................

Amb DNI   ................................................................

Amb domicili a  ................................................................

Núm. de telèfon  ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat   ................................................................

Domiciliada a   ................................................................

Amb CIF     ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Davant l’òrgan instructor de la subvenció per concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció, que l’entitat que representa no es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca, dia    de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

ANNEX 8

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB PERSONAL ASSALARIAT

Sr./Sra.    ................................................................

Amb DNI    ................................................................

Amb domicili en el carrer  ................................................................

Núm. de telèfon   ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat    ................................................................

Domiciliada a    ................................................................

Amb CIF      ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Per a la subvenció concurrència competitiva objecte d’aquesta sol·licitud i per a l’acció denominada …………………………….........................................................…, que l’entitat a la qual represent no compta amb personal assalariat al seu càrrec.

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

ANNEX 9

CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.   ...............................................................

Amb DNI   ................................................................

Amb domicili a   ................................................................

Núm. de telèfon  ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat  ................................................................

Domiciliada a   ................................................................

Amb CIF     ................................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció  o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

ANNEX 10

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada  ................................................................

Entitat    ................................................................

CIF    .............................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

ANNEX 11

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA  EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

ANNEX 12

DECLARACIÓ JURADA DEL PRESIDENT/A O RESPONSABLE DE L’ENTITAT

Només en el cas de comptar amb personal assalariat al seu càrrec

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.    ................................................................

Amb DNI    ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat   ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que la imputació de la despesa de personal contractat a l’acció subvencionada és:

Temps estimat de treball dedicat: .................................. hores i una quantia econòmica de ............................................. €, i que es generaren com a conseqüència  de l’execució de l’acció denominada:.............................................................................................

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

(Cal aportar nòmina i TC1/TC2 de seguretat social a càrrec de l’entitat.)

Sr./Sra. .....................................…, segell de la societat 

Signat: ..........................................

ANNEX 13

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB MÉS INGRESSOS QUE ELS COMPUTATS AL COMPTE JUSTIFICATIU

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.   ................................................................

Amb DNI   ................................................................

Amb domicili a  ................................................................

Núm. de telèfon  ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat   ................................................................

Domiciliada a    ................................................................

Amb CIF      ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que amb motiu de la subvenció per concurrència competitiva objecte d’aquesta justificació per a l’acció  denominada................................................................ l’entitat a la qual representa no compta amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu.

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

 

ANNEX 14

RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:................................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Núm. factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data de pagament

% imputació al projecte

Import

justificat

TOTAL

Inca,       de               de 2016

Nom i llinatges

(signatura i segell)

ANNEX 15

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:................................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca,       de               de 2016

Nom i llinatges

(signatura i segell)

ANNEX 16

MEMÒRIA DEL PROJECTE  DE L’ACCIÓ 

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

La memòria del projecte de l’acció realitzada haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

e) Dades de l’entitat sol·licitant.

f) Títol del projecte d’activitats.

g) Breu descripció del projecte d’activitats realitzat.

h) Població beneficiària, amb nombre real de ciutadans residents a Inca participants al projecte.

i) Objectiu general aconseguit  i/o no aconseguit.

j) Objectius específics aconseguits i/o no aconseguits.

k) Activitats realitzades amb el calendari d’execució real.

l) Recursos humans finals adscrits al projecte, fent constar lloc de treball, si és personal contractat o voluntari, funcions, tipus de contracte, durada, nombre de persones i percentatge de dedicació setmanal al projecte.

m) Recursos materials utilitzats.

n) Mitjans de difusió utilitzats.

o) Altres aspectes del projecte a destacar.

p) Relacions i participació mantingudes o no amb altres entitats.

q) Avaluació del projecte amb els resultats obtinguts.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma