Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9873
Bases de la convocatòria per la qual es convoquen ajuts per a complementar les beques del programa europeu de mobilitat Erasmus+, per a estudiants d'Inca al llarg de l'any 2016

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sesió ordinària celebrada dia 28 de juliol del 2016, al Plenari de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a complementar les beques del programa europeu de mobilitat Erasmus+, per a estudiants d' Inca al llarg de l'any 2016.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

Inca, 24 d'agost de 2016

El batle
Virgilio Moreno Sarrió

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUTS PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE MOBILITAT ERASMUS+, PER A ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2016

1. Finalitat.

l'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar l'educació superior dels estudiants universitaris del municipi i, conscient dela importàcia de la internacionalització a la formació, crea aquesta línia d'ajuts.

2. Objecte

Establir les bases per a la concessió d'ajudes complementàries amb la finalitat de donar suport econòmic a les despeses que tenen els actuals estudiants empadronats al municipi d'Inca i que han gaudit d'una beca de mobilitat internacional Erasmus+ dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2016.

La convocatòria vindrà regulada per aquestes bases, les quals tenen per objecte establir els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions municipals segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’art.17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

3. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els següents requisists:

 • Estar empadronat al municipi d'Inca amb una antiguitat mínima d'un any.
 • Estar matriculat durant el curs 2015/2016 i haver gaudit d'una beca Erasmus+, havent realitzat una estada a l'exterior dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2016.

4. Naturalesa de la subvenció.

Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i an·nulables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat.

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment.

S'atorgaran en règim de publicitat i concurrència (participació) competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïts en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.

5. Dotació pressupostària.

La dotació econòmica total de la present convocatòria, per a l'any 2016, és de 2.500,00€ a càrrec de la partida pressupostària núm. 330-48918 del Pressupost general de l'Ajuntament d'Inca de l'any 2016.

6. Sol·licitud i documentació a presentar

a. Sol·licitud degudament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents bases. (Annex 1)

b. Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant.

c. Fotocòpia de la matrícula de la persona sol·licitant (curs 2015/2016), en què s'especifiquin el nombre d'assignatures matriculades.

d. Fotocòpia de la carta d'atorgament de la beca Erasmus+, expedida pel centre d'estudis corresponent.

e. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic emès pel centre d'estudis estranger on s'ha realitzat la beca Erasmus+ on apareguin les dates d'inici i final de l'estada (segellat o certificada pel centre).

f. Declaració jurada de no estar sotmès a cap de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan la persona beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es pot acordar la compensació.

D'acord amb el que disposa l'article 71,1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener), si la sol·licitud i/o la documentació es incompleta o presenta algun defecte, es requerirà a l’interessat per que l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies indicant-li que si no ho fes així, es considerarà desistida la seva petició.

Les subvencions atorgades es penjaran a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca (http://www.incaciutat.com) i al tauler d'anuncis del Centre Universitari, del Casal de Joves, Sa Fàbrica i de l'Ajuntament d'Inca.

7. Lliurament de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 6 d’aquestes bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que la sol·licitud s'enviï mitjançant tramitació administrativa per correu postal, és convenient posar-se en contacte previ al 971.50.71.23. Tota la documentació s'haurà de presentar a l'oficina de correus dins sobre obert, per tal que aquesta oficina dati i segelli l'exemplar destinat a l'Ajuntament d'Inca.

8. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini d'entrega de les instàncies serà des del dia 1 fins al dia 20 d'octubre de 2016.

9. Criteris/quantia destinada i repartiment

La quantia destinada a cada subvenció serà de 4 euros per cada dia d'estada a l'estranger.

En el cas de que la dotació econòmica sigui insuficient, a causa de l'elevat nombre de peticions i/o durada de les estades, la quantia de cada subvenció es veurà corregida de forma proporcional.

10. Òrgan competent per iniciar, instruir i resoldre el procediment

L’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, mitjançant l'aprovació per Ple de les Bases que regulen la convocatòria. Una vegada aprovades les Bases reguladores, aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca (http://www.incaciutat.com) i al tauler d'anuncis del Centre Universitari, del Casal de Joves, Sa Fàbrica i de l'Ajuntament d'Inca.

L’òrgan instructor per la competència per a la convocatòria, gestió, seguiment, resolució, pagament i, si escau, l'inici del procediment de reintegrament conforme a l'article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, i els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions serà la Regidoria d'Educació.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió avaluadora, que és l'encarregada de la instrucció del procediment i que la integren les persones relacionades tot seguit:

President:

El regidor delegat de Batlia d’Educació o persona en qui delegui

Vocals:

-La tècnica de l'àrea d'Educació o persona en qui delegui.

-El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva de l'àrea d'Educació (amb veu, però sense vot)

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la Comissió avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si la instància o la documentació són incorrectes o incompletes, l’òrgan competent (Comissió d’avaluadora) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar deficiències. Si durant aquest termini, la entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Inca després d’haver-ne pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.

El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des que s’ha notificat.

11. Notificació de la resolució i publicitat de les subvencions

Les notificacions a les persones interessades es duran a terme expressament a l'adreça electrònica assenyalada en el document de la sol·licitud.

12. Procediment d'aprovació de la despesa i pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es realitzarà, mitjançant transferència bancaria

La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la presentació de tota la documentació requerida. Es realitzarà per transferència bancària una vegada fiscalitzades favorablement per la intervenció de fons.

13. Despeses subvencionables i import

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions són despeses subvencionables aquelles:

· Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2 i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten.

 • Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió i, en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.
 • Que no superin el valor de mercat.
 • No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:
 • Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.
 • Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
 • Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
 • Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

14. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

h) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

15. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza el dia 15 de novembre de 2016.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).Els beneficiaris per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

Una memòria econòmica justificativa del cost del cost de l'estada, que contindrà:

-El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 10).

-El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex 11).

-El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament (annex 14).

-La relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (annex 15).

-Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals en l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost presentat.

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:

 • Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
 • Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
 • Número de la factura.
 • Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
 • Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

16. Revocació i reintegrament

16.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

16.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fina a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per l’ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

e) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

g) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

h) La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

16.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un altre.

16.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

17. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2016 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

18. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

19. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que els dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

 

SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE MOBILITAT ERASMUS+, PER A ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2016

Dades personals

En/na DNI

Domicili Població

Codi postal Telèfon Mòbil

Correu electrònic:

Data de naixement:

Dades acadèmiques

Estudis realitzats (2015/2016)

Curs

Centre de referència on la persona sol·licitant està matriculada durant el curs 2015/2016

Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de referència

Universitat i país d'aprofitament de la beca Erasmus+

Documentació adjuntada

(  ) Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents bases.

(  ) Fotocòpia del DNI/NIF de la persona sol·licitant o document equivalent.

(  ) Fotocòpia de la matrícula de la persona sol·licitant (curs 2015/2016), en què s'especifiqui el nombre d'assignatures de què està matriculada.

(  ) Fotocòpia de la carta de concessió de la beca Erasmus+ expedida pel centre d'estudis corresponent.

(  ) Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic emès pel centre d'estudis estranger on s'ha realitzat la beca Erasmus+ (segellat o certificada pel centre).

Declaració jurada de no estar sotmès a cap de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-Annex dades bancàries del sol·licitant.

Declaració jurada

En/na com a sol·licitant, amb DNI , pel que fa la present convocatòria de subvencions per a ajuts complementaris als estudiants inquers beneficiaris del programa Erasmus+, per al curs 2015/2016, declara sota responsabilitat solidària que accepta les bases de la present convocatòria i, a més, que les dades aportades s'avenen totalment amb la realitat.

Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Inca perquè pugui fer les comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud.

Inca, de del 2016

Signatura

 

ANNEX 3
DADES BANCÀRIES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DE LA PERSONA REPRESENTANT

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:

Nom:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:

Núm. de compte (20 dígits):

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DEL SOL·LICITANT:

Nom i llinatges:

DNI:

Domicili:

Codi postal:

Localitat:

Telèfons:

Adreça electrònica:

Inca, de de 2016

(Signatura)

 

ANNEX 8
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

Sr./Sra. ................................................................

Amb DNI ................................................................

Amb domicili a ................................................................

Núm. de telèfon ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat ................................................................

Domiciliada a ................................................................

Amb CIF ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Davant l’òrgan instructor de la subvenció per concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció, que l’entitat que representa no es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca, dia de de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

  

ANNEX 10
CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra. ...............................................................

Amb DNI ................................................................

Amb domicili a ................................................................

Núm. de telèfon ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat ................................................................

Domiciliada a ................................................................

Amb CIF ................................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca, de de 2016

 Nom i cognoms

(firma i segells originals)

 

ANNEX 11
COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada ................................................................

Entitat ................................................................

CIF .............................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca, de de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

  

ANNEX 14
RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:................................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Núm. factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data de pagament

% imputació al projecte

Import

justificat

TOTAL

Inca, de de 2016

Nom i llinatges

(signatura i segell)

  

ANNEX 15
RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:................................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca, de de 2016

Nom i llinatges

(signatura i segell)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma