Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9872
Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d'Inca per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2016/2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sesió ordinària celebrada dia 28 de juliol del 2016, al Plenari de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a   l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2016/2017.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

Inca, 24 d'agost de 2016

El batle
Virgilio Moreno Sarrió

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES FAMÍLIES D'INCA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2016/2017

1. Finalitat

L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat d'avançar cap a la consecució de l'ensenyament escolar obligatori gratuït i per tal de contribuir a no privar cap infant del municipi d'accedir al sistema educatiu per motius econòmics, crea aquesta línia d’ajuts.

2. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori.

S’entén per material substitutori el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres materials que substitueixen els llibres de text. El software educatiu tendrà també la consideració de material substitutori.

L'adquisició dels llibres de text o material substitutori per part de les famílies ha de tenir lloc dintre del període comprès entre el dia 1 de juny de 2016 i el dia 31 d’octubre de 2016.

Els llibres de text o material substitutori han de correspondre a alumnes matriculats a centres escolars d'Inca, a nivells obligatoris d'ensenyament i al curs 2016/2017.

Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització dels llibres de text.

3. Entitats beneficiàries / destinataris o beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria.

Sol·licitaran la subvenció el pare, la mare o el tutor legal empadronat/ada a Inca en representació de l'alumne/a, que compleixin els requisits següents:

 • Estar empadronats/ades al municipi d’Inca, amb una antiguitat mínima d'un any anterior a la sol·licitud.
 • Estar matriculats els alumnes a centres escolars ubicats al municipi d’Inca.
 • No ser  els alumnes repetidors del curs per al qual se sol·licita l'ajut.
 • Comprometre's a reutilitzar els llibres de text pels quals siguin becats: si el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compta amb programa de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar el curs.
 • Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
 • No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix projecte d’actuacions.
 • Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
 • No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 14 (Justificació i pagament).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantitat sol·licitada proporcionalment.

5. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2016, a la partida pressupostària 2016/000/320/48908, per un import de 60.000 euros.

6. Sol·licitud i documentació

Les entitats interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:

1. Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

3. Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

4. Fotocòpia del Llibre de família o certificat de naixement on es pugui identificar el/la menor i els seus progenitors.

5. En cas de fills discapacitats, document oficial acreditatiu.

6. Fotocòpia de la declaració de la renda de l'exercici 2015 del pare i la mare de l'alumne o dels seus representants legals i persones que conformin la unitat familiar (vegeu punt 7 de les bases) En cas de famílies monoparentals cal presentar el justificant en què s’acrediti que la pàtria potestat recau en un sol progenitor.

7. En cas de no estar obligat/ada a presentar la declaració de la renda, s’ha de presentar el corresponent document de l'Agència Tributària que acrediti aquesta condició.

8. En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el règim de manutenció.

9. Declaració jurada de la persona sol·licitant en al qual es compromet a reutilitzar els llibres de text pels quals sigui becada: en el cas que el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compti amb programa de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar el curs.

10. Certificat del centre educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material escolar lectiu substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el material substitutori (nombre d'unitats, títols o qualsevol altra referència que possibiliti identificar el material i el seu nombre a la factura i justificants de despesa).

11. Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili seran comprovades pel propi Ajuntament d’Inca i, per tant, no és necessari aportar els certificats.

12. Dades de la persona sol·licitant, bancàries i de la persona representant (annex 3).

13. Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 4).

14. Projecte de l’acció (annex 5).

15. Pressupost de l’acció (annex 6).

16. Declaració jurada de la persona sol·licitant en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades (annex 7).

17. Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 8).

7. Determinació de la unitat familiar

A l'efecte d’aquesta convocatòria, es considera que conformen la unitat familiar:

 • Els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, no separats legalment.
 • Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
 • Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o incapacitats judicialment.
 • Els fills fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.
 • Els ascendents dels pares que justifiquen la residència en el mateix domicili que els anteriors a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.

Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel pare, la mare i tots els fills i ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de l’apartat anterior. En cas que no existeixi convivència s’haurà d’acreditar documentalment, mitjançant certificat de convivència.

En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tendrà consideració de membre computable la nova parella o persona unida per anàloga relació i, per tant, les seves rendes s’inclouran dins el còmput de la renda familiar.

La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera:

 • En la separació de fet s’haurà de presentar un document justificant d’interposició de demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.
 • Si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o el conveni regulador al qual consti la custòdia del menor.
 • A l'efecte de càlcul de renda per càpita, computaran per dos els fills de la unitat familiar amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, situació que s’haurà d’acreditar fefaentment.

8. Renda per càpita

La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar computables que hagin generat ingressos. Es calcularà atenent a la casella 490 de la declaració d'IRPF de l’any 2015.

9. Despeses subvencionables i import

D’acord amb allò establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:

 • Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte d’activitats, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2 i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten.
 • Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.
 • Que no superin el valor de mercat.
 • No formen part de les despeses subvencionables ni del pressupost del projecte:
 • Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.
 • Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’Administració específiques si no hi estan directament relacionades, i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
 • Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
 • Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.
 • El material fungible, agendes i altre material que no es consideri llibres de text.
 • En els casos de material substitutori dels llibres de text, tot aquell material no inclòs al certificat emès pel centre educatiu.

10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

L’import màxim de la subvenció serà de 180 € per alumne/a sol·licitant.

Per a la concessió de les beques o ajudes s’aplicarà la següent fórmula:

Salari mínim interprofessional de l’any anterior a la sol·licitud (2015 = 9.080,40 €) multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar, aquesta quantitat no ha de ser superior a la renda per càpita familiar, és a dir:

 • Unitats familiars de 2 membres, fins a un màxim de                  18.160,8 euros
 • Unitats familiars de 3 membres, fins a un màxim de                  27.241,2 euros
 • Unitats familiars de 4 membres, fins a un màxim de                  36.321,6 euros
 • Unitats familiars de 5 membres, fins a un màxim de                  45.402 euros
 • Unitats familiars de 6 membres, fins a un màxim de                  54.482,4 euros

 Per cada membre més s'aplica un índex de + 0,5.

Les sol·licituds que compleixin la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit i les que no la compleixin en quedaran excloses.

Les sol·licituds admeses a tràmit s'ordenaran de menor a major quantia de la  renda per càpita de la família sol·licitant, i es distribuirà l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’han d’abonar les subvencions entre elles, continuant amb la prioritat de menor a major renda per càpita familiar.

En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha d’abonar a subvenció no sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds admeses a tràmit, s'aplicarà la proporció corresponent.

En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o privats, superi el 100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per l’entitat beneficiària.

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

11. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies hàbils comptadors a partir del següent a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com

12. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

12.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

12.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Educació.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor se n’acordi un altre.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la Comissió d’Avaluació encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:     

El regidor delegat de Batlia d’Educació o persona en qui delegui

Vocals:

o La tècnica d'Educació o persona en qui delegui.

o El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Educació (amb veu, però sense vot).

A la Comissió d’Avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Entitats Socials, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la Comissió d’Avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, es podrà dur a terme el prorrateig, entre les persones sol·licitants, de l’import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà a les persones interessades que hagin estat proposades com a beneficiàries a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

12.3. Resolució

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

13. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016), les següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan otorgant el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan otorgant, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

h) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions corresponents a aquesta convocatòria:

a) Assistir a les activitats lectives dels centres als quals es troben matriculats.

b) No tenir expedient obert per absentisme escolar.

14. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida és el comprès entre el dia 1 i el dia 15 de novembre de 2016.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

Les persones beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

a) Una memòria de l’actuació realitzada justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de l'adquisició del material, que contindrà:

 • El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 10).
 • El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex 11).
 • El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament (annex 14).
 • La relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (annex 15).
 • Originals i còpies (a càrrec de la persona sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals en l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost presentat.

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:

 • Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
 • Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
 • Número de la factura.
 • Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell , justificant bancari…).
 • Les factures han d’estar datades durant l’any escolar en curs.
 • Han de fer referència als llibres de text del curs 2016-2017.
 • Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
 • Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

15. Revocació i reintegrament

15.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

15.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per aquesta ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un altre.

15.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2016 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

ANNEX 0
DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT:

Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.

Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

Certificat del centre educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material escolar substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el material substitutori (nombre d'unitats, títols o qualsevol altra referència que possibiliti identificar el material i el seu nombre a la factura i justificants de despesa).

Annex 3 – Dades bancàries

Annex 4 – Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.

Annex 5 – Projecte de l’acció a subvencionar.

Annex 6 – Pressupost de l’acció.

Annex 7 – Declaració jurada de la persona sol·licitant en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades.

Annex 8 – Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Annex 9 – Declaració jurada de la persona sol·licitant en al qual es compromet a reutilitzar els llibres de text pels quals sigui becada.

Annex 10 – Certificat d’exactitud de les factures i justificants de les despeses (a presentar en el termini de justificació de la subvenció).

Annex 11 – Compte justificatiu de la subvenció, resum de despeses realitzades (a presentar en el termini de justificació de la subvenció).

Annex 14 – Relació classificada de despeses realitzades i pagades (a presentar en el termini de justificació de la subvenció).

Annex 15 – Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes (a presentar en el termini de justificació de la subvenció).

Annex 16 – Memòria del projecte de l’acció (a presentar en el termini de justificació de la subvenció).

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________(nom i llinatges / raó social), amb domicili al carrer/plaça ____________________número________________, pis_____ (població) de/d'________________________, telèfon___________________________ i amb DNI número ______________________, 

EXPÒS:         Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca a favor de les famílies d'Inca per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2016/2017, reunesc les condicions per prendre-hi part.

Per això,

SOL·LICIT:  L’atorgament de la subvenció per import de ……………………€ per a l'adquisició del següent material:....................................………………………………………………………………………………., que es descriu a l’annex 5, amb un cost total de …………………………. €, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida al punt 6 de les bases de la convocatòria de subvencions per a les a les famílies d'Inca per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2016/2017.

Inca,      de          de 2016

Nom i cognoms

(firma )

 

ANNEX 3
DADES BANCÀRIES  DE LA PERSONA SOL·LICITANT:

Nom i llinatges:

DNI:

Domicili:

Codi postal:

Localitat:

Telèfons:

Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:     

Núm. de compte (20 dígits):

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT:

Nom i llinatges:

DNI:          

Domicili: 

Codi postal:

Localitat:

Telèfons:

Adreça electrònica:

Inca,             de            de 2016

(Signatura)

ANNEX 4
DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS

Sr./Sra.                                  ................................................................

Amb DNI                               ................................................................

Domiciliada a                       ................................................................

Amb CIF                                ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que vénguin imposades per la normativa vigent, i que no em trob sotmès/esa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

Inca,             de            de 2016

(Signatura)

ANNEX 5
PROJECTE  DE L’ACCIÓ

Subvencions per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori, curs 2016/2017

El projecte de l’acció presentada per la persona sol·licitant haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

- Dades de la persona sol·licitant.

- Dades de l'alumne/a: nom i llinatges, edat.

- Dades acadèmiques de l'alumne/a: centre d'estudis, curs.

- Dades del material (relació detallada de llibres de text o material substitutori).

 

ANNEX 6
PRESSUPOST DE L'ADQUISICIÓ DEL MATERIAL:

PERSONA SOL·LICITANT:

DNI:

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Ajudes obtingudes i la seva quantia: en cas de desconèixer-se si la subvenció sol·licitada està concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en tramitació".

Inca,       de              de 2016

(Signatura)

ANNEX 7
DECLARACIÓ JURADA DE LA PERSONA SOL·LICITANT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS DE LES AJUDES SOL·LICITADES PER A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT TANT A INSTITUCIONS PÚBLIQUES COM PRIVADES

Sr./Sra.                                  ................................................................

Amb DNI                               ..........................................................    

Domiciliada a                       ................................................................

Amb CIF                                ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

- Pel que fa a la present sol·licitud:

( ) NO ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats i per les mateixes persones, per a les quals formul petició d’ajuda.

( ) Que ha demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut:_________________________

Concepte:_______________________________

Em compromet a comunicar a la Batlia de l’Ajuntament d’Inca, immediatament després d’haver-se'm atorgat, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que em sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals he sol·licitat la subvenció.

Inca,       de              de 2016

(Signatura)

 

ANNEX 8
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

Sr./Sra.                                  ................................................................

Amb DNI                               ................................................................

Amb domicili a                     ................................................................

Núm. de telèfon                    ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Davant l’òrgan instructor de la subvenció per concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció, que l’entitat que representa no es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca,    de            de 2016

Nom i cognoms

(firma)

ANNEX 9
DECLARACIÓ JURADA DE LA PERSONA SOL·LICITANT EN LA QUAL ES COMPROMET A REUTILITZAR ELS LLIBRES DE TEXT PELS QUALS SIGUI BECADA.

Sr./Sra.                                  ................................................................

Amb DNI                               ................................................................

Amb domicili a                     ................................................................

Núm. de telèfon                    ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT

- Pel que fa a la present sol·licitud:

Que em compromet a reutilitzar els llibres de text pels quals sigui becat/ada: si el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compta amb programa de reutilització de llibres de text, els dipositaré en el mateix centre en acabar el curs.

Inca,    de            de 2016

Nom i cognoms

(firma )

ANNEX 10
CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.                                  ...............................................................

Amb DNI                               ................................................................

Amb domicili a                     ................................................................

Núm. de telèfon                    ................................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma )

ANNEX 11
COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses realitzades

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada          ................................................................

Persona sol·licitant                          ................................................................

DNI                                         .............................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA  EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma)

ANNEX 14
RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:................................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Núm. factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data de pagament

Import

justificat

TOTAL

Inca,       de               de 2016

Nom i llinatges

(signatura)

ANNEX 15
RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Persona sol·licitant:...........................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca,       de               de 2016

Nom i llinatges

(signatura )

ANNEX 16
MEMÒRIA DEL PROJECTE  DE L’ACCIÓ 

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Subvencions per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori, curs 2016/2017

La memòria del projecte haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

- Dades de la persona sol·licitant.

- Dades de l'alumne/a: nom i llinatges, edat.

- Dades acadèmiques de l'alumne/a: centre d'estudis, curs, amb especificació de qualsevol canvi sobre les dades aportades al projecte inicial.

- Dades del material (relació detallada de llibres de text o material substitutori), amb especificació de qualsevol canvi sobre les dades aportades al projecte inicial.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma