Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9743
Exposició de plecs i anunci de licitació referent a la concessió de serveis de col.laboració en l'ordenació i control del mercat setmanal de segona mà, d'antiquaris i col.leccionistes del municipi d'Inca.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir la concessió de serveis de col·laboració en l'ordenació i control del mercat setmanal de segona mà, d'antiquaris i col·leccionistes del municipi d'Inca.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa el públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 22 d'agost de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació de la concessió de serveis de col.laboració en l'ordenació i control del mercat setmanal de segona mà, d'antiquaris i col.leccionistes del municipi d'Inca.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Concessió de serveis de col.laboració en l'ordenació i control del mercat setmanal de segona mà, d'antiquaris i col.leccionistes del municipi d'Inca

b) Lloc d’execució: Avinguda Gran Via Colón.

c) Termini d’execució:tots els dissabtes durant un any, amb possibilitat de pròrroga per un any més.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma d’adjudicació: concurs.

4.- Cànon mínim: 10.199,24 euros anuals millorable a l’alça pels licitadors.

5.- Garantia provisional: no s’exigeix.

6. Garantia definitiva: 5.099,62 euros.

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

8.- Requisits específics del contractista: els assenyalats en els plecs de condicions.

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

10.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: el desè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions. si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

11.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

Els criteris d’adjudicació amb la ponderació que se’ls atribueix seran els següents:

1.- Criteris econòmics subjectes a fórmules matemàtiques.

L’oferta econòmica: es puntuarà fins a 60 punts.

2.- Criteris subjectes a judici de valor:

Memòria del projecte de gestió i organització de la Fira d’Antiguitats: fins a 40 punts. Es tindran en compte els següents aspectes:

a. Per a la diversitat i qualitat dels productes posats a la venda: fins a 10 punts.

b.- Número de parades addicionals que superin el mínim exigit en els plecs: fins a 10 punts.

c.- Per a la realització d'altres activitats relacionades amb la fira d’antiguitats, com pugui ser mostra de restauració de mobles o altres articles, així com la realització d’altres activitats per incentivar l’assistència dels ciutadans a la Fira, tenint en compte la qualitat, varietat, i numero d’activitats: fins a 10 punts.

d.- Per a la difusió en els mitjans de comunicació: fins a 10 punts.

12.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500- euros.

Inca, 22 d'agost de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma