Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9134
Bases de la convocatòria de subvencions per a alumnes de les escoles d'estiu a Inca 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada dia 30 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a alumnes  de les escoles d'estiu a Inca 2016, destinats als nins/nines i joves residents al municipi d'Inca, que assistiran als Divers i activitats esportives d'estiu que es realitzaran a Inca, per a l’exercici 2016.

D’acord amb l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per mitjà del present edicte se publiquen les referides bases.

      Inca, 27 de juliol de 2016

    

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

“BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A  ALUMNES   DE LES ESCOLES D'ESTIU A INCA 2016”

1. Objecte:

Establir les bases per a la concessió d'ajuts destinats als nins/nines i joves residents al municipi d'Inca, que assistiran als Divers i activitats esportives d'estiu que es realitzaran a Inca en el 2016.

La convocatòria vindrà regulada per aquestes bases, les quals tenen per objecte establir els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions municipals segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’art.17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

2. Modalitat de la subvenció:

S'atorgaran en règim de publicitat i concurrència (participació) competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïts en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.

3. Destinataris:

Nins i nines que, a més d'estar empadronats a Inca, estiguin dintre d'algun dels supòsits següents:

a) Ser, almanco, dos germans inscrits a l'activitat d'estiu.

b) Ser membre de família nombrosa.

c) Tenir algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial.

d) Família monoparental.

4. Import pressupostari destinat a aquesta convocatòria:

L'import  concret dels ajuts serà estipulat en cada convocatòria, així com la partida a la que anirà a càrrec que en el 2016 serà de 7.000.-€ i la partida 339-48913. En el cas de que la quantia sigui insuficient, a causa de l'elevat nombre de peticions, es disminuirà entre les sol•licituds presentades la quantia individualitzada de manera proporcional.

La dotació serà en funció de l'import pagat pel nin/a per setmana (juliol i agost) i el període de juny a setembre:

IMPORT

SUBVENCIÓ

De 22,00 € a 26,00 €

8,50 €

De 26,01 € a 31,00 €

9,00 €

De 31,01 € a 35,00 €

 9,50 €

A partir de 35,01 €

10,00 €

No serà acumulable, per tant, si està dintre de més d'un dels supòsits contemplats a l'apartat número 2.

5. Altres condicions:

• S'entendran exclosos els nins i nines que hagin rebut algun ajut per assistir a les escoles d'estiu 2016 d'Inca procedents d'altres àrees de l'Ajuntament o d'altres entitats.

• L'Ajuntament acreditarà que s'ha realitzat l'abonament pertinent, per part del beneficiari/ària, del cost total de l'activitat al compte que es va donar per a aquest objecte.

6. Documentació a presentar:

• Sol·licitud degudament emplenada (se n'adjunta model).

• Certificat d'empadronament i convivència del nin/a que assistirà a l'escola d'estiu.

• Carnet de família nombrosa, llibre de família o certificat de minusvalidesa, segons la situació al•legada.

• Fotocòpia de la llibreta on aparegui el número de compte corrent per efectuar l'ingrés en cas d'aprovació de la subvenció.

• Fotocòpia del rebut de pagament al qual s’especifiqui el període d’assistència a l’activitat.

D'acord amb el que disposa l'article 71,1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener), si la sol•licitud i/o la documentació es incompleta o presenta algun defecte, es requerirà a l’interessat per que l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies indicant-li que si no ho fes així, es considerarà desistida la seva petició.

Les subvencions atorgades es penjaran al tauler d'anuncis del Casal de Joves, Sa Fàbrica i de l'Ajuntament d'Inca.

7. Lliurament i termini de formalització de les instàncies:

• El lliurament de les instàncies es durà a terme a l'Àrea de Joventut ubicada al Casal de Joves, Sa Fàbrica o a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca, a l'Àrea de Joventut.

• El termini d'entrega de les instàncies emplenades (que es lliuraran al Casal de Joves, avinguda de Lluc, 299, amb el telèfon núm. 971.50.71.23 en horari de 9 a 14 hores) serà des del dia 15  fins al dia  30  de setembre de 2016 ambdós inclosos.

SETEMBRE 2016

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

.

.

.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

• S'haurà d'acreditar el dret a la subvenció (fotocòpia i original), amb l’aportació de la documentació següent:

- Carnet de família nombrosa.

- Llibre de família.

- Certificat de minusvalidesa.

• S'entendran desestimades totes aquelles sol·licituds que es realitzin fora d'aquest termini.

8. Òrgan competent per iniciar, instruir i resoldre el procediment.

L’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, mitjançant l'aprovació per Ple de les Bases que regulen la convocatòria. Una vegada aprovades les Bases reguladores, aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauló d'anuncis de l'Ajuntament  i del Casal de Joves, Sa Fàbrica i a la pàgina web incaciutat.com.

L’òrgan instructor per la competència per a la convocatòria, gestió, seguiment, resolució, pagament i, si escau, l'inici del procediment de reintegrament conforme a l'article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, i els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions serà el Regidor/a de la Regidoria de Joventut

Per estudiar i avaluar les sol•licituds, es constitueix una Comissió avaluadora, que és l'encarregada de la instrucció del procediment i que la integren les persones relacionades tot seguit:

• El regidor delegat de Personal i Joventut, el Sr. Sebastià Oriol

• La tècnica de personal Mª Antònia Ros,

• El tècnic d'administració especial Joan Gelabert

• Secretari l'auxiliar administratiu del serveis de Joventut i Participació Ciutadana i Festes patronals Antònia Coll (amb veu però sense vot)

A la Comissió avaluadora li correspon examinar les sol•licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part del Regidor de l'àrea de Joventut, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.

En qualsevol cas, la Comissió avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació,  coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol•licitar tots els informes i la  documentació que consideri pertinents per resoldre.

D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment  administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si la instància o la documentació són incorrectes o incompletes, l’òrgan  competent (Comissió d’avaluadora) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar deficiències. Si durant aquest termini, la  entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Inca després d’haver-ne pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.

El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds.  Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició.  Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada  en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós  Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des que s’ha notificat.

9. Notificació de la resolució i publicitat de les subvencions:

Les notificacions a les persones interessades es duran a terme expressament a l'adreça electrònica assenyalada en el document de la sol·licitud.

10. Procediment d'aprovació de la despesa i pagament de la subvenció:

• El pagament de la subvenció es realitzarà, mitjançant transferència bancaria.

• La no-justificació o justificació insuficient serà causa de pèrdua de cobrament de la subvenció.

• Quan el beneficiari sigui deutora de l'Ajuntament d'Inca, com a conseqüència d'un deute vençut, liquidat i exigible, es pot acordar la compensació.

La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la presentació de tota la documentació requerida. Es realitzarà per transferència bancària una vegada  fiscalitzades favorablement per la intervenció de fons.

   

 

SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ALUMNES DE LES ESCOLES D'ESTIU A INCA 2016

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE VERANO EN INCA 2016

Nom i llinatges del NIN/A. Nombre y apellidos del NIÑO/A

_______________________________________________________________________________________  

Domicili. Domicili                                       Població. Población             C. postal              D. de naixement. F. de nacimiento

______________________________   ____________________    _________        ________________________  

Nom i llinatges del PARE, MARE O TUTOR LEGAL. Nombre y apellidos del PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

_________________________________________________________________________________________

DNI                            Tel. particular                            Tel. mòbil.                       Tel. Móvil                                 E-mail

_____________   ______________________  _________________  ___________________ _____________________

DADES DE LA SUBVENCIÓ.

DATOS DE LA SUBVENCIÓN

Marca amb una X el que calgui. Marca con una X lo que corresponda

1 ( )   Família nombrosa. Familia numerosa.

2 ( )   Dos germans inscrits. Dos hermanos incritos.

3 ( )   Discapacitat/ada. Discapacitado/a.

4 ( )   Família monoparental. Familia monoparental.

COMPTE BANCARI A ON EFECTUAR L'INGRÉS.

CUENTA BANCARIA DONDE EFECTUAR EL INGRESO

IBAN                       Entitat. Entidad                          Oficina                   DC                       Compte. Cuenta   

__________   ___________________________  __________   ______________  _______________________      

DADES DE L'ESCOLA D'ESTIU.

DATOS DE LA ESCUELA DE VERANO

Marca amb una X el que calgui. Marca con una X lo que corresponda

Col·legi o lloc al qual assistirà aquest estiu. Colegio o lugar al que asistirá este verano

( ) CEIP PONENT                                                         ( )  IES BERENGUER D'ANOIA

( ) CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA                     ( )  IMAF ESPORTIUEIG

Setmanes en què assistirà a l'escola d'estiu. Semana en las que asistirá a la escuela de verano   

( )     Període de juny. Periodo de junio

( )    1a setmana de juliol. 1.ª semana de julio              ( )   1a setmana d'agost. 1.ª semana de agosto

( )     2a setmana de juliol. 2.ª semana de julio              ( )   2a setmana d'agost. 2.ª semana de agosto

( )     3a setmana de juliol. 3.ª semana de julio              ( )   3a setmana d'agost. 3.ª semana de agosto

( )     4a setmana de juliol. 4.ª semana de julio             ( )   4a setmana d'agost. 4.ª semana de agosto

( )     5a setmana de juliol. 5.ª semana de julio

( )     Període de setembre. Periodo de setiembre

Inca,     de              de 2016

Signatura del pare, mare o tutor/ora legal. Firma del padre, madre o tutor/a legal

DECLARACIÓ JURADA. DECLARACIÓN JURADA

Nom i llinatges del/la sol·licitant. Nombre y apellidos del / de la solicitante

___________________________________________________________________________________________                                                       

Domicili. Domicilio                     Població. Población        C. postal           D.denaixement.F de  nacimiento

________________________   _________________  _________   _______________________________________

DNI                                               Tel. fix. Tel. fijo                             Tel. mòbil. Tel. móvil

____________________     ______________________               ________________________

DECLARA:

11. No haver desfigurat la veritat ni ocultat informació pel que fa a les dades que consten a la present sol•licitud.

12. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

13. Que no ha sol•licitat cap altra subvenció o ajut a cap altre organisme o entitat, per finançar les activitats per a les quals sol·licita la subvenció.

14. Que les despeses que es presenten per justificar la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Inca no han estat emprades per justificar cap altra subvenció.

Inca,          de              de 2016

Signatura del pare, mare o tutor/ora legal. Firma del padre, madre o tutor/a legal

Documentació a presentar (fotocòpia i original). Documentación a presentar (fotocopia y original)

•  Sol·licitud emplenada (se n'adjunta model). Solicitud cumplimentada (se adjunta modelo).

•  Certificat d'empadronament de convivència del nin/a inscrit a Inca. Certificado de empadronamiento de convivencia del niño/a inscrito en Inca.

• Carnet de família nombrosa, llibre de família o certificat de minusvalidesa, segons la situació al•legada. Carné de familia numerosa, libro de familia o certificado de minusvalía, según la situación alegada.

•  Fotocòpia de la llibreta on aparegui el número de compte corrent per efectuar l'ingrés en cas d'aprovació de la subvenció. Fotocopia de la libreta en la cual aparezca el número de cuenta corriente para efectuar el ingreso en caso de aprobación de la subvención.

•  Fotocòpia del rebut de pagament al qual s’especifiqui el període d’assistència a l’activitat. Fotocopia del recibo de pago en el que se especifique el periodo de asistencia a la actividad.

 Informació addicional. Información adicional

•  S'entendran exclosos els infants que hagin rebut algun ajut per assistir a les escoles d'estiu 2016 d'Inca procedents d'altres àrees de l'Ajuntament o d'altres entitats. Se entenderán excluidos los niños que reciban ayudas para asistir a la escuela de verano 2016 procedentes de otras áreas del Ayuntamiento u otras entidades.  

•  La dotació màxima de subvenció és de 10 € per setmana i nin/a. La dotación máxima de subvención es de 10 € por semana y niño/a.

• En el cas que el nombre de sol•licituds de subvencions que compleixin amb els requisits superi la quantitat de 7.000 €, es reduiran proporcionalment les subvencions individuals a atorgar. En el caso de que las solicitudes de subvenciones que cumplan con los requisitos supere la cantidad de 7.000 euros, se reducirán proporcionalmente las subvenciones individuales a otorgar.

• El termini de presentació de les sol•licituds serà des del 15 fins al 30 de setembre a l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Inca. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15  hasta el 30 de septiembre en el Área de Juventud del Ayuntamiento de Inca.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma