Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9132
Bases de la convocatòria de subvencions per a les activitats de temps lliure organitzades per les entitats i les associacions locals a Inca 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada dia 30 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a les activitats de temps lliure organitzades per les entitats i les associacions locals a Inca 2016, seran destinades a la realització d’activitats d’oci i temps lliure per a nins i joves, dedicades al foment de la música, dansa, teatre, arts gràfiques, esports i altres activitats relacionades amb la promoció o difusió de l’oci, l’esport i el temps lliure, per a l’exercici 2016.

D’acord amb l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per mitjà del present edicte se publiquen les referides bases.

 

Inca, 27 de juliol de 2016

 

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE 2016 ORGANITZADES PER LES ENTITATS I LES ASSOCIACIONS LOCALS

1. FINALITAT

Es convoca la concessió de subvencions per a la promoció d’activitats d’oci i ocupació del temps lliure per a nins i joves realitzades entre l'1 de gener del 2016 al 31 d'octubre de 2016.

Les subvencions seran destinades a la realització d’activitats d’oci i temps lliure per a nins i joves, dedicades al foment de la música, dansa, teatre, arts gràfiques, esports i altres activitats relacionades amb la promoció o difusió de l’oci, l’esport i el temps lliure.

2.OBJECTE

Les presents bases tenen per objecte establir els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions municipals segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’art.17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

3. ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris les entitats o associacions locals sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents:

•    Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, tenir presència i base social a la ciutat d'Inca i fer activitats que demostrin el seu funcionament.

•    Estar inscrita al Registre que correspongui .

•    Tenir personalitat Jurídica i Capacitat d'obrar

•    Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la subvenció.

•    Estar al corrent de les obligacions Tributaries i amb la Seguretat Social i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvenció

•    Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

•    Que contemplin en els seus Estatuts la pràctica d’activitats de temps lliure per a nins i joves

•    Comptar, com a mínim, amb un 50 % dels monitors i responsables de l’entitat titulats.

•    No incórrer en els supòsits contemplats a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

4. NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables,són revocables i reintegrables en qualsevol  moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no  es poden al·legar com a precedent.

Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total  de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del projecte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost,  l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 12a  (Justificació i pagament de la subvenció).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment.

5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

 En el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2016, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria a la partida 339.48914 ascendeix a la quantitat de sis mil euros (6.000 €). En el cas que la quantia sigui insuficient, a causa de l'elevat nombre de peticions, es disminuirà entre les sol·licituds presentades la quantia individualitzada de manera proporcional.

Les subvencions que atorgui l’Ajuntament d'Inca en règim de concurrència competitiva no podran superar el 100% del cost de l’actuació subvenciona.

En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

6. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I INICI DEL PROCEDIMENT

La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El Ple de l’Ajuntament serà  òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, al tauló  d’anuncis de l’Ajuntament i del Casal de Joves, Sa Fàbrica  i a la pàgina web incaciutat.com, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a la Base Novena.

7. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les entitats o associacions  interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases, han de presentar una sol·licitud d'acord amb el model facilitat per la regidoria de Joventut, i acompanyar-la de la documentació indicada.  

Documentació indicada en el document de sol·licitud:

•    Les sol·licituds aniran signades pel representant legal de l’entitat i contindran la documentació següent:

•    Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant i documentació que acrediti la identitat jurídica de l’entitat, escriptura de constitució de l’entitat i dels seus estatuts, NIF de l’entitat i escriptura de poders del representant i el seu DNI.

•    Memòria explicativa i detallada de l’activitat que s'ha duit a terme durant el període de l'1 de gener del 2016 al 31 d'octubre del 2016 (detallant la màxima informació possible respecte els seus objectius, calendari, accions i destinataris), l’import de la subvenció que es demana. Tots els documents han d'anar signats

•    L’import de la subvenció concedida haurà de destinar-la al finançament de l’actuació per a què ha estat sol·licitada, quedant facultat l’Ajuntament d'Inca per establir el sistema de vigilància i control que estimi oportú.

•    Declaració de les subvencions i ajudes destinades a la mateixa finalitat per a la qual se sol·licita, amb indicació de les efectivament concedides i la seva quantia; en cas contrari, declaració negativa.

•    Full de sol·licitud de transferència bancària degudament emplenat.

•    Declaració de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents certificats emesos per l'Agència Tributària de l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el moment de la sol·licitud es preveu la possibilitat de substituir aquests certificats per una declaració responsable firmada pel representant de l’entitat.

•    Declaració jurada que no es troba sotmesa a cap procés de reintegrament de les subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

•    Declaració jurada que no està sotmesa a cap de les prohibicions que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•    Certificat, expedit pel secretari/a de l'entitat o associació indicant el nombre de inscrits a l'activitat,  i quotes que paguen.

•    Còpia de les titulacions de tots els monitors i dels corresponents responsables.

•    Certificat del secretari de l’entitat del nombre de monitors (titulats, en pràctiques no titulats).

•    Tota la documentació que l’entitat consideri oportuna.

Si la documentació presentada de la subvenció no compleix els requisits que abans s'indiquen es requerirà a l'entitat, dins el termini de 10 dies hàbils, que esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que si no ho fa desisteix de la subvenció.

8. VALORACIÓ DELS PROJECTES I CRITERIS DE LA'TORGAMENT DELS AJUTS

Es valorarà positivament, i d'una manera general:

•    La incidència de les activitats en el teixit social de la ciutat.

•    La prevenció de conflictes i el foment de la cultura de la pau

•    La defensa de l'equitat entre homes i dones.

•    El foment d'una ciutat sostenible amb la realització d'activitats de desenvolupament sostenible entorn el medi ambient i els recursos naturals.

•    Que les activitats lúdiques s'organitzin potenciant clarament el civisme entre el veïnat i la ciutadania en general.

•    La promoció de la interculturalitat

Els criteris objectius en base als quals s'atorgaran els ajuts de les convocatòries que depengin d'aquestes bases, són:

•    Pel tipus d'activitat realitzat, la seua complexitat

•    Pel nombre de participants

•    Per participació i col·laboració en activitats de caràcter general organitzades des de l'Ajuntament.

•    Per la diversificació de les activitats de la programació presentada.

•    Per altres circumstàncies de caràcter tècnic i/o cultural acreditades per les entitats sol·licitants, no incloses als apartats anteriors, que puguin ser considerades motivadament per la comissió avaluadora.

Cadascun dels apartats anteriors podrà valorar, a criteri de la Comissió d'Avaluació, fins amb 10 punts, aconseguint la valoració global un total de 50 punts

Les puntuacions s'adapten al concepte de proporcionalitat del nombre de punts concedits (sobre el màxim de 50) amb la quantitat econòmica sol·licitada

En cap cas la suma total podrà  excedir els 2.500.-€ per Associació

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l'Ajuntament d'Inca, com a conseqüència d'un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

9. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOl·lICITUDS

1. Les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, es presentaran en el Registre d’entrades de l’Ajuntament d'Inca (Regidoria de Joventut) Casal de Joves Sa Fàbrica o a qualsevol dels llocs previst a l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre(en aquest cas s'ha de notificar per correu electrònic la seva presentació, al e-mail: infojove@incaciutat.com)

2. El termini per a la presentació de les sol·licituds és del 16 al 31 d'agost ambos inclusives. Les sol·licituds presentades posteriorment a aquestes dates no seran preses en consideració.

10. PROCEDIMENT. ÒRGANS COMPETENT PER INICIAR, INSTRUIR I RESOLDRE EL PROCEDIMENT.

L’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, mitjançant l'aprovació per Ple de les Bases que regulen la convocatòria. Una vegada aprovades les Bases reguladores, aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauló d'anuncis de l'Ajuntament  i del Casal de Joves, Sa Fàbrica i a la pàgina web incaciutat.com.

L’òrgan instructor per la competència per a la convocatòria, gestió, seguiment, resolució, pagament i, si escau, l'inici del procediment de reintegrament conforme a l'article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, i els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions serà el Regidor/a de la Regidoria de Participació Ciutadana.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió avaluadora, que és l'encarregada de la instrucció del procediment i que la integren les persones relacionades tot seguit:

•    El regidor delegat de Personal i Joventut, el Sr. Sebastià Oriol

•    La tècnica de personal Mª Antònia Ros,

•    El tècnic d'administració especial Joan Gelabert

•    Secretari l'auxiliar administratiu del serveis de Joventut i Participació Ciutadana i Festes patronals Antònia Coll (amb veu però sense vot)

A la Comissió avaluadora li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part del Regidor de l'àrea de Joventut, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.

En qualsevol cas, la Comissió avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació,  coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la  documentació que consideri pertinents per resoldre.

D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment  administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si la instància o la documentació són incorrectes o incompletes, l’òrgan  competent (Comissió d’avaluadora) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar deficiències. Si durant aquest termini, la  entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Inca després d’haver-ne pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.

El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.  Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició.  Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada  en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós  Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des que s’ha notificat.

11. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions:

•    Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

•    Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudiment de la subvenció.

•    Justificar davant l'òrgan concedent  la despesa realitzada imputable a la subvenció, d'acord amb la normativa reguladora.

•    Permetre a l'àrea de Joventut el segellament de les factures i d'altres documents de valors probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, tots ells originals, inclosos en la relació classificada de les despeses u que es presenten com a justificants de la subvenció.

•    Assumir totes les responsabilitats legals i despeses de les activitat que es realitzen.

•    Donar l'adequada publicitat del caràcter públic i social del finançament objecte de la subvenció.

•    Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat.

•    Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'òrgan concedent així com també aportar la documentació que li sigui requerida.

•    Acreditar que no està sotmès a cap de les prohibicions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12. PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT.

El període de justificació serà del 2 al 16 de novembre ambos inclusives.

El termini de justificació de la subvenció finalitza dia 31 d'octubre (inclòs) i l'entitat o associació beneficiària haurà d'aportar la següent documentació:

•    Presentar correctament emplenat l'imprès de sol·licituds de justificació

•    Presentació del compte justificatiu de la despesa subvencionada i de la relació classificada de despeses (d'acord amb el model). Es consideren despeses subvencionables aquelles que sens dubte responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada.

•    Aportació de factures, fotocòpies compulsades o d'altres documents de valors probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, tots ells originals, inclosos en la relació classificada de les despesa. Caldrà també acreditar documentalment el seu pagament.

•    Acreditació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents certificats emesos per l'Agència Tributària de l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el moment de la sol·licitud es preveu la possibilitat de substituir aquests certificats per una declaració responsable firmada pel representant de l’entitat.

•    Quan l'entitat beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es pot acordar la compensació.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s'indiquen es requerirà a l'entitat, dins el termini de 10 dies hàbils, que esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que si no ho fa desisteix de la subvenció.

La resolució de pagament se efectuarà per l'òrgan competent i se notificarà a l'entitat o associació a l'adreça electrònica assenyalada en el document de la sol·licitud.

El pagament de la subvenció es realitzarà, mitjançant transferència bancaria, contra presentació de la justificació de l'actuació.

La no-justificació o justificació insuficient serà causa de pèrdua de cobrament de la subvenció.

La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la presentació de tota la documentació requerida. Es realitzarà per transferència bancària una vegada  fiscalitzades favorablement per la intervenció de fons.

13. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

L’incompliment per part del beneficiari de les obligacions contemplades en aquestes bases o incórrer en alguna de les causes establertes en  l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la  subvenció amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el procediment de constrenyiment i  inhabilitant l’entitat beneficiària per rebre noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats  que hi pogués haver d’ordre penal, civil o administratiu.

De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin estat comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la  seva part, de les condicions o dels aspectes rellevants del projecte educatiu/cultural, que s’haguessin tingut en compte per concedir la  subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és el cas, amb el reintegrament de la  subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes esmentats en el paràgraf anterior.

No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada  es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament la subvenció.

14. RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el  Reglament General de Subvenció 887/2006 aprovat el 21 de juliol, la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Reial Decret Legislatiu  2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost Municipal per a  2016 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

15. RECURSOS

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o  bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució.

No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de  juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 30/1992 del 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.

   

ANNEX 0
DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT:

(   ) Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.

(   ) Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

(   ) Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

(   ) Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.

(   ) Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que està legalment constituïda i registrada.

(   ) Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

(   ) Certificat de l’any 2015 o posterior, emès per l’òrgan competent, en què s’acrediti la inscripció de l’entitat en el Registre d'Associacions de les Illes Balears, segons correspongui.

(   ) Annex 3 – Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant.

(   ) Annex 4 – Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.

(   ) Annex 5 – Projecte de l’acció a subvencionar.

(   ) Annex 6 – Pressupost de l’acció.

(   ) Annex 7 – Declaració jurada de la persona responsable de l’entitat en la qual es manifestin els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades.

(   ) Annex 8 – Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(   ) Annex 9 – Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (cal presentar-la només en cas de no comptar amb personal).

Nom i cognoms_____________________________________________

DNI _______________                

Inca,      de          de 2016

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

 

ANNEX 1
SOl·lICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________(nom i llinatges / raó social), representat per ___________________________________________________, amb domicili al carrer/plaça ____________________número________________, pis_____ (població) de/d'________________________, telèfon___________________________ i amb DNI número ______________________,  

EXPÒS:          Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva d’entitats socials de l’Ajuntament d’Inca a favor d’entitats socials sense finalitat de lucre, l’entitat que represent reuneix les condicions per prendre-hi part.

Per això,

SOl·lICIT: L’atorgament de la subvenció per import de ……………………€ per al desenvolupament del projecte d’activitats denominat ………………………………………………………………………………., que es descriu a l’annex 5, amb un cost total de ………………………….€, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la base 6 de la convocatòria de subvencions per a entitats socials sense finalitat de lucre d’aquest ajuntament.

Inca,      de          de 2016

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

 

 

ANNEX 3
DADES DE L’ENTITAT, BANCÀRIES I DE LA PERSONA REPRESENTANT

DADES DE L’ENTITAT:

Nom de l’entitat:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Núm. d’inscripció en el Registre d'associació de les Illes Balears :

Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:        

Núm. de compte (20 dígits):

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT:

Nom i llinatges:

DNI:           

Domicili:  

Codi postal:

Localitat:

Telèfons:

Adreça electrònica:

Inca,             de            de 2016

(Signatura)

 

ANNEX 4
DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS

Sr./Sra.            ................................................................

Amb DNI            ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat           ................................................................

Domiciliada a         ................................................................

Amb CIF              ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que vénguin imposades per la normativa vigent, i que no es troba sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.  

Inca,             de            de 2016

(Signatura)

 

ANNEX 5
PROJECTE  DE L’ACCIÓ  

El projecte de l’acció presentada per la persona sol·licitant haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

1.    Dades de l’entitat sol·licitant.

2.    Títol del projecte d’activitats.

3.    Breu descripció del projecte d’activitats.

4.    Justificació de la necessitat social del projecte.

5.    Població destinatària amb la previsió del nombre de ciutadans residents a Inca participants en el projecte.

6.    Objectiu general.

7.    Objectius específics.

8.    Activitats amb la seva temporalització o calendari d’execució (preferentment mitjançant cronograma).

9.    Recursos humans adscrits al projecte, fent constar lloc de treball, si és personal contractat o voluntari, funcions, tipus de contracte, nombre de persones i percentatge de dedicació setmanal al projecte.

10.    Recursos materials.

11.    Altres aspectes del projecte a destacar.

12.    Relacions i participació amb altres entitats.

13.    Avaluació.

 

ANNEX 6
PRESSUPOST DE L’ACCIÓ DENOMINADA:

ENTITAT SOL·LICITANT:

CIF DE L'ENTITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

Subvenció sol·licitada a l'Ajuntament d'Inca

Subvencions d'altres administracions (cal especificar l'administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL INGRESSOS EN EUROS

Ajudes obtingudes i la seva quantia: en cas de desconèixer-se, si la subvenció sol·licitada està concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en tramitació".

Inca,       de              de 2016

(Signatura)

    

ANNEX 7

DECLARACIÓ JURADA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L’ENTITAT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS DE LES AJUDES SOl·lICITADES PER A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT TANT A INSTITUCIONS PÚBLIQUES COM PRIVADES

Sr./Sra.            ................................................................

Amb DNI            ................................................................

En qualitat de representant     

legal de l’entitat         ................................................................

Domiciliada a         ................................................................

Amb CIF              ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

- Pel que fa a la present sol·licitud:

(  ) Que l’entitat NO ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats i per les mateixes persones, per a les quals formul petició d’ajuda.

(  ) Que l’entitat ha demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut:_________________________

Concepte:_______________________________

Em compromet a comunicar a la Batlia de l’Ajuntament d’Inca, immediatament després d’haver-se'm atorgat, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció.

Inca,       de              de 2016

(Signatura)

 

ANNEX 8

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

Sr./Sra.            ................................................................

Amb DNI            ................................................................

Amb domicili a        ................................................................

Núm. de telèfon        ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat         ................................................................

Domiciliada a         ................................................................

Amb CIF              ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Davant l’òrgan instructor de la subvenció per concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció, que l’entitat que representa no es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca, dia    de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

    

ANNEX 9
DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB PERSONAL ASSALARIAT

Sr./Sra.            ................................................................

Amb DNI            ................................................................

Amb domicili en el carrer    ................................................................

Núm. de telèfon        ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat         ................................................................

Domiciliada a         ................................................................

Amb CIF              ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Per a la subvenció concurrència competitiva objecte d’aquesta sol·licitud i per a l’acció denominada …………………………….........................................................…, que l’entitat a la qual represent no compta amb personal assalariat al seu càrrec.

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

      

ANNEX 10
CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.            ...............................................................

Amb DNI            ................................................................

Amb domicili a         ................................................................

Núm. de telèfon        ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat         ................................................................

Domiciliada a         ................................................................

Amb CIF              ................................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció  o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

                        

ANNEX 11
COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada        ................................................................

Entitat                                               ................................................................

CIF                                         .............................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l'Ajuntament d'Inca

Subvencions d'altres administracions (cal especificar l'Adminstració, l'import i lestat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL INGRESOS EN EUROS

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals) 

 

ANNEX 12
DECLARACIÓ JURADA DEL PRESIDENT/A O RESPONSABLE DE L’ENTITAT

Només en el cas de comptar amb personal assalariat al seu càrrec

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.                ................................................................

Amb DNI                ................................................................

En qualitat de representant legal de l’entitat            ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que la imputació de la despesa de personal contractat a l’acció subvencionada és:

Temps estimat de treball dedicat: .......................................................... hores i una quantia econòmica de .............................................. €, i que es generaren com a conseqüència  de l’execució de l’acció denominada: .......................................................................................................

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

(Cal aportar nòmina i TC1/TC2 de seguretat social a càrrec de l’entitat.)

Sr./Sra. ..................................................…, segell de la societat  

Signat: ..........................................

   

ANNEX 13
DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB MÉS INGRESSOS QUE ELS COMPUTATS AL COMPTE JUSTIFICATIU

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.            ................................................................

Amb DNI            ................................................................

Amb domicili a        ................................................................

Núm. de telèfon        ................................................................

En qualitat de representant legal de l’entitat         ................................................................

Domiciliada a         ................................................................

Amb CIF              ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que amb motiu de la subvenció per concurrència competitiva objecte d’aquesta justificació per a l’acció  denominada  ....................................................................................  l’entitat a la qual representa no compta amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu.

Inca,       de            de 2016

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

   

 

ANNEX 14
RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:.....................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Núm. factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data pagament

% imputació al projecte

Import justificatiu

TOTAL

Inca,       de               de 2016

Nom i llinatges

(signatura i segell)

ANNEX 15
RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:.....................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca,       de               de 2016

Nom i llinatges

(signatura i segell)

 

   ANNEX 16
MEMÒRIA DEL PROJECTE  DE L’ACCIÓ  

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

La memòria del projecte de l’acció realitzada haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

1.  Dades de l’entitat sol·licitant.

2.  Títol del projecte d’activitats.

3.  Breu descripció del projecte d’activitats realitzat.

4.  Població beneficiària, amb nombre real de ciutadans residents a Inca participants al projecte.

5.  Objectiu general aconseguit  i/o no aconseguit.

6.  Objectius específics aconseguits i/o no aconseguits.

7.  Activitats realitzades amb el calendari d’execució real.

8.  Recursos humans finals adscrits al projecte, fent constar lloc de treball, si és personal contractat o voluntari, funcions, tipus de contracte, durada, nombre de persones i percentatge de dedicació setmanal al projecte.

9.  Recursos materials utilitzats.

10. Mitjans de difusió utilitzats.

11. Altres aspectes del projecte a destacar.

12. Relacions i participació mantingudes o no amb altres entitats.

13. Avaluació del projecte amb els resultats obtinguts.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma