Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 8586
Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, disposa, en l’article 81.3 b, que cada comunitat autònoma ha de fixar, dins els límits que estableixi la Conferència General de Política Universitària, els preus públics per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials, que han d’estar relacionats amb els costs de prestació del servei, mentre que el consell social de la universitat ha de fixar els preus corresponents a la resta d’ensenyaments.

La disposició addicional tercera de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que els preus públics que s’han de satisfer per la prestació dels serveis acadèmics s’han de fixar i regular d’acord amb el que disposa la Llei orgànica d’universitats.

El Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública dins l’àmbit educatiu, va adequar el règim econòmic i financer de les universitats públiques al principi d’estabilitat pressupostària i va fixar llindars als preus públics per aproximar gradualment la quantia d’aquests als costs de prestació del servei, prenent en consideració l’esforç acadèmic.

D’acord amb l’article 36.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, és procedent aprovar, abans de l’inici del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic 2016-2017, els preus que els alumnes universitaris han de satisfer per la prestació del servei públic d’educació superior a la Universitat de les Illes Balears.

D’altra banda, d’acord amb la proposta del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, els preus que conté aquest Decret no experimenten cap variació percentual respecte del Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears. A més, per a l’expedició de títols i per la prestació de serveis administratius es continuarà aplicant el Decret 65/2015, sens perjudici del que es pugui determinar per a aquesta prestació patrimonial en la llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2017, atenent la naturalesa de l’activitat i del servei prestat.

Per tot això, d’acord amb la Universitat de les Illes Balears i amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 22 de juliol de 2016,

 

DECRET

Article 1

Objecte

1. Aquest Decret té per objecte aprovar els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials de la Universitat de les Illes Balears.

2. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears ha de fixar els preus per la prestació de serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments que no condueixen a una titulació oficial vàlida a tot el territori nacional.

Article 2

Centres adscrits

Els centres i instituts universitaris adscrits han d’abonar a la Universitat de les Illes Balears el 25 % de la quantia total ingressada pels seus alumnes per la prestació de serveis acadèmics i administratius, d’acord amb els preus dels annexos 1, 2, 3 i 4 d’aquest Decret, sens perjudici del que s’hagi acordat en els convenis d’adscripció corresponents.

Article 3

Preus públics per la prestació de serveis acadèmics

1. El preu pels serveis acadèmics de cada matèria, assignatura, disciplina o activitat s’ha de calcular de conformitat amb el nombre de crèdits assignats a aquestes en els plans d’estudis de la Universitat de les Illes Balears i amb el nivell d’experimentalitat dels ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretén obtenir, i tenint en compte si es tracta de la primera matrícula, de la segona o de les successives, d’acord amb els preus dels annexos 1, 2, 3 i 4 i les altres normes contingudes en aquest Decret.

2. No obstant l’apartat anterior, el preu pels serveis acadèmics de les assignatures d’elecció lliure (optatives, de lliure configuració, matrícula extraordinària i casos semblants) s’ha de calcular d’acord amb el preu establert per als ensenyaments als quals pertany cada una de les assignatures triades, amb independència del títol oficial que es pretén obtenir. En el cas que s’opti per assignatures incloses en plans d’estudis que condueixen a l’obtenció de títols propis, el preu és el fixat pel Consell Social per als ensenyaments de caràcter propi de la Universitat. Si s’opta per assignatures o activitats que no pertanyen a cap pla d’estudis concret, s’han d’aplicar els preus corresponents al nivell d’experimentalitat 3.

3. En el cas de la matrícula d’assignatures declarades sense docència a causa de l’extinció del pla d’estudis o per qualsevol altre motiu, si s’ofereixen exclusivament els exàmens finals i les tutories voluntàries, s’ha d’abonar només el 30 % del preu ordinari. En el cas que s’ofereixi un sistema de tutories programades o de docència alternativa, els alumnes han d’abonar l’import íntegre pels serveis acadèmics.

4. Els estudiants estrangers majors de 18 anys que no tenguin la condició de residents, excepte els nacionals d’estats membres de la Unió Europea i aquells als quals sigui aplicable el règim comunitari, sens perjudici del principi de reciprocitat, han d’abonar els preus públics pels serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de grau i de màster establerts en els annexos 2, 3 i 4 incrementats un 30 %. S’autoritza la Universitat de les Illes Balears a establir convenis amb institucions estrangeres per modificar aquest increment.

L’aplicació de preus diferenciats en cap cas no pot suposar el pagament d’una quantitat superior al 100 % del cost dels estudis.

5. A les activitats de formació dels programes de doctorat que no pertanyin a cap pla d’estudis concret, s’hi han d’aplicar els preus corresponents al nivell d’experimentalitat 3 de l’annex 3.

6. Si, com a resultat d’una sol·licitud d’anul·lació de matrícula, s’han de tornar els imports dels serveis acadèmics d’acord amb els supòsits que preveu el Reglament acadèmic, se n’ha de retenir el 25 % en concepte de despeses de gestió.

Article 4

Nombre mínim de crèdits matriculats a l’inici dels estudis

1. Els alumnes que iniciïn ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials de grau s’han de matricular, com a mínim, de 48 crèdits de les assignatures del primer curs, d’acord amb l’estructuració del pla d’estudis corresponent. En el cas d’alumnes a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 24 crèdits.

2. Els alumnes que iniciïn ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials de màster universitari s’han de matricular, com a mínim, de 30 crèdits. En el cas d’alumnes a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 24 crèdits en els ensenyaments amb limitació de places i a 12 crèdits en els estudis sense limitació de places.

3. Els alumnes que iniciïn uns ensenyaments de caràcter oficial amb estudis parcialment adaptats, convalidats o reconeguts han de complir els requisits exposats en els apartats 1 i 2 sumant els crèdits adaptats, convalidats o reconeguts i els crèdits de què es matriculin efectivament.

4. Els alumnes que tenguin la consideració d’esportistes d’alt nivell en el moment d’iniciar els ensenyaments universitaris, amb el reconeixement explícit del Consell Superior d’Esports o de la conselleria competent en matèria d’esports del Govern de les Illes Balears, poden matricular-se del 50 % dels crèdits prevists en els apartats 1 i 2 anteriors.

5. Els alumnes amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % en el moment d’iniciar els ensenyaments universitaris i els alumnes amb necessitats especials que puguin requerir adaptacions acadèmiques no s’han d’atenir al que indiquen els apartats 1 i 2 d’aquest article, si així ho recomana l’informe psicopedagògic elaborat per l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears.

Article 5

Tutela acadèmica

1. Els alumnes de doctorat han de formalitzar una matrícula cada any acadèmic en concepte de tutela acadèmica durant el període d’elaboració de la tesi doctoral, d’acord amb el preu que s’estableix en l’annex 4. En el cas d’impagament, la quantia corresponent romandrà pendent a l’efecte previst en l’article 20 d’aquest Decret.

2. El preu establert en l’annex 4 i el que es preveu en l’article 20 també s’han d’aplicar a la tutela acadèmica dels alumnes durant el període d’elaboració del treball de fi de màster, del treball de fi de grau o del projecte de fi de carrera, així com a la realització de les pràctiques externes, en el cas que els treballs o les pràctiques no es puguin finalitzar el mateix any acadèmic en què s’hagin iniciat.

Article 6

Matrícula extraordinària i alumnes de mobilitat

1. Els alumnes que es matriculin per la via de la matrícula extraordinària, regulada en el Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears, han d’abonar els preus per la prestació de serveis acadèmics segons el que estableix l’apartat segon de l’article 3 d’aquest Decret.

2. Els alumnes visitants han d’abonar els preus assenyalats en els annexos d’aquest Decret, amb l’excepció del preu dels crèdits de grau, de primer i segon cicle i de màster, que és de 50 euros per crèdit.

3. Els alumnes d’intercanvi rebuts a la Universitat de les Illes Balears en el marc dels programes d’intercanvi han d’abonar els preus establerts en els convenis corresponents o, si no n’hi ha, els establerts pel Consell Social de la Universitat.

4. Els alumnes que es matriculin d’un curs tutelat, de pràctiques o de treballs com a requisits formatius complementaris per homologar un títol estranger han d’abonar els preus de la matrícula extraordinària, d’acord amb el que estableix l’article 3 d’aquest Decret.

Article 7

Adaptació, convalidació, transferència, reconeixement i correspondència de crèdits o assignatures

1. Per a la convalidació de crèdits de lliure configuració per haver assistit a cursos, seminaris o activitats desenvolupats al marge de l’activitat acadèmica reglada i per al reconeixement de crèdits en els ensenyaments oficials de grau per haver participat en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, per cada crèdit s’ha d’abonar el 25 % del preu de la primera matrícula establert per al nivell d’experimentalitat 3.

2. En el moment de sol·licitar l’adaptació, la convalidació, la transferència o el reconeixement de crèdits o assignatures d’altres estudis universitaris o d’estudis equivalents, o per correspondència amb cicles formatius de grau superior o per l’acreditació d’experiència laboral o professional, s’ha d’abonar el preu corresponent establert en l’annex 5 del Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears. Aquest preu no s’ha d’aplicar en els supòsits següents:

a) Quan només es tracti d’incorporar al nou expedient assignatures superades a la Universitat de les Illes Balears la denominació, el nombre de crèdits i el codi de les quals es mantinguin.

b) Quan es tracti d’una adaptació entre plans d’estudis del mateix centre.

3. Els alumnes que hagin obtingut l’adaptació, la convalidació, el reconeixement o la transferència d’assignatures o crèdits d’altres estudis universitaris o d’estudis equivalents han d’abonar per cada crèdit el 10 % del preu de la primera matrícula que s’estableix en els annexos 1, 2 i 3 per als ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretén obtenir aquell any acadèmic. Aquest preu no s’ha d’aplicar en els dos supòsits del punt anterior. En el cas d’impagament, la quantia corresponent romandrà pendent a l’efecte previst en l’article 20 d’aquest Decret.

4. Els alumnes que hagin obtingut el reconeixement d’assignatures o crèdits d’ensenyaments universitaris de caràcter oficial per correspondència amb cicles formatius de grau superior de formació professional han d’abonar el preu establert en l’annex 5 del Decret 65/2015.

5. Els alumnes que hagin obtingut el reconeixement d’assignatures o crèdits d’ensenyaments universitaris oficials per l’acreditació d’experiència laboral o professional relacionada amb aquests ensenyaments han d’abonar el preu establert en l’annex 5 del Decret 65/2015.

Article 8

Incompatibilitats acadèmiques

1. L’exercici del dret de matrícula no obliga en cap cas a modificar els horaris i els calendaris docents establerts per la Universitat.

2. En el cas dels ensenyaments adaptats a les directrius de l’espai europeu d’educació superior, l’abonament dels preus per la prestació de serveis acadèmics dóna dret als alumnes a una única qualificació final durant l’any acadèmic per a cada una de les matèries, assignatures, disciplines o activitats reglades de què es matriculin, d’acord amb les condicions d’avaluació publicades per la Universitat.

En el cas dels plans d’estudis regulats per ordenacions anteriors, l’abonament dels preus per la prestació de serveis acadèmics dóna dret als alumnes a un màxim de dues convocatòries de qualificació final durant l’any acadèmic per a cada una de les matèries, assignatures, disciplines o activitats reglades de què es matriculin, d’acord amb les condicions d’avaluació publicades per la Universitat.

3. No obstant l’apartat anterior, el dret a la qualificació final queda limitat per les incompatibilitats acadèmiques derivades dels plans d’estudis. La Universitat, mitjançant el procediment que determini el Consell de Govern, pot fixar un règim d’incompatibilitat acadèmica per als plans d’estudis que no en tenguin un d’establert.

4. Per motius excepcionals degudament justificats, el vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica pot autoritzar una acta especial de qualificació final, addicional a les esmentades en l’apartat segon. En aquest cas, s’ha d’abonar el preu corresponent establert en l’annex 6 del Decret 65/2015.

Article 9

Pagament dels preus pels serveis acadèmics i administratius

1. Els alumnes poden fer efectiu el pagament de la matrícula en un únic termini de quinze dies comptadors a partir de la data d’emissió del rebut de la matrícula. El pagament dels preus dels serveis acadèmics es pot fraccionar de la manera següent:

a) Nombre de terminis de pagament:

Els alumnes que es matriculin fins al 30 de setembre poden fraccionar el pagament en dos o tres terminis.

Els alumnes que es matriculin entre l’1 i el 31 d’octubre poden fraccionar el pagament en dos terminis.

Els alumnes que es matriculin a partir de l’1 de novembre no poden fraccionar el pagament.

b) Dates de pagament:

Els pagaments fraccionats es cobraran entre els dies 1 i 5 dels mesos d’agost, octubre, novembre i desembre, segons escaigui.

El primer pagament sempre es cobrarà el mes posterior més proper a la data de matrícula.

El segon pagament, en el cas de fraccionament en tres terminis, es cobrarà el mes de novembre.

El darrer pagament es cobrarà el mes de desembre.

2. Els preus pels serveis administratius sempre s’han d’abonar totalment en el primer pagament. Els preus pels serveis acadèmics s’han d’abonar d’acord amb el fraccionament següent:

a) En el cas de pagaments fraccionats en dos terminis, en cada termini s’ha d’abonar el 50 % del preu pels serveis acadèmics.

b) En el cas de pagaments fraccionats en tres terminis, en el primer termini s’ha d’abonar el 35 % del preu pels serveis acadèmics; en el segon, el 30 %, i en el tercer, el 35 % restant.

 

Article 10

Falta de pagament dels preus pels serveis acadèmics o administratius

1. L’impagament total o parcial de la matrícula en el venciment del rebut suposa el cobrament d’un recàrrec del 5 % de la quantitat impagada. En aquest cas, s’ha d’obrir un nou termini de quinze dies naturals per abonar la quantitat total pendent.

2. L’impagament total o parcial de la matrícula després del termini previst en l’apartat anterior pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant i, si escau, a l’anul·lació dels efectes acadèmics que s’hagin produït, sense dret a cap reintegrament. A més, l’import impagat romandrà com a pendent a l’efecte previst en l’article 20 d’aquest Decret.

3. En el cas de devolució d’un rebut amb domiciliació bancària, l’alumne ha de pagar el rebut retornat en un termini màxim de quinze dies naturals comptadors des de la data de notificació de la devolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi pagat el rebut, s’aplicarà el recàrrec previst en el punt 1 d’aquest article.

Article 11

Beques

1. Els alumnes beneficiaris d’una beca amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat no estan obligats a abonar els preus establerts en els annexos 1, 2 i 3 quan aquesta beca tengui un component per a matrícula, d’acord amb el que disposa l’article 9 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

L’exempció del pagament també s’ha d’aplicar als alumnes beneficiaris de qualsevol beca pel que fa a tots els conceptes que l’entitat convocant hagi previst compensar a la Universitat, d’acord amb les bases publicades en cada convocatòria.

2. Les persones que en el moment de formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció de pagament perquè han sol·licitat una de les beques previstes en l’apartat anterior i, posteriorment, no obtenguin la beca amb dret a exempció o se’ls revoqui la beca concedida estan obligades a abonar l’import total corresponent a la matrícula dins un termini de trenta dies naturals des de la notificació personal de la denegació o la publicació de la resolució definitiva de concessió i denegació de les beques.

3. Passats els trenta dies naturals prevists en l’apartat anterior, l’impagament total o parcial de la matrícula suposa el cobrament d’un recàrrec del 5 % de la quantitat impagada. En aquest cas, s’ha d’obrir un nou termini de quinze dies naturals per abonar la quantitat total pendent.

4. L’impagament total o parcial de la matrícula després del termini previst en l’apartat anterior pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant i, si escau, a l’anul·lació dels efectes acadèmics que s’hagin produït, sense dret a cap reintegrament. A més, l’import impagat romandrà com a pendent a l’efecte previst en l’article 20 d’aquest Decret.

Article 12

Matrícules d’honor i premis extraordinaris

1. L’obtenció de la menció de matrícula d’honor en una o més assignatures cursades a la Universitat de les Illes Balears permet, en formalitzar les matrícules següents d’ensenyaments oficials a la mateixa Universitat, acollir-se per una sola vegada a l’exempció dels preus de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que s’hagi superat amb aquesta menció. La bonificació corresponent s’ha d’aplicar una vegada calculat l’import total de la matrícula i no en pot resultar en cap cas un import final negatiu.

2. Els alumnes amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari al batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, poden acollir-se a l’exempció total dels preus de la matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculin per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears.

3. Els alumnes amb premi d’exempció de matrícula concedit pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears o obtingut a les olimpíades o a altres competicions que organitza la Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears poden acollir-se a l’exempció total dels preus de la matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculin per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears.

4. Els alumnes amb premi extraordinari d’ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears poden acollir-se a l’exempció total del preu per l’expedició del títol corresponent o, si escau, a la devolució de l’import d’aquest.

Article 13

Famílies nombroses

Les persones que acreditin ser membres de famílies nombroses en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant un títol o un certificat expedit per l’organisme competent es poden acollir a les exempcions i bonificacions que preveu l’article 12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

Article 14

Discapacitat

1. En compliment de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, els alumnes amb una discapacitat del 33 % o superior tenen dret a l’exempció total de taxes i preus públics dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció d’un títol universitari.

2. Per poder acollir-se a aquesta exempció, les persones interessades han d’acreditar, l’any en el qual es formalitza la matrícula, el grau de discapacitat que tenen mitjançant una resolució o un certificat del Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes que preveu el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Article 15

Víctimes d’actes terroristes

1. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats per aquest Decret.

2. Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

Article 16

Víctimes de violència de gènere

1. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats per aquest Decret.

2. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels mitjans de prova admesos en dret. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

Article 17

Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació

1. Els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, així com els joves en procés d’autonomia personal en el marc de la Llei 7/2015, de 10 d’abril, per la qual s’estableix el marc regulador dels processos d’autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma, tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats per aquest Decret.

2. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant el certificat acreditatiu corresponent emès per l’administració competent.

Article 18

Preus públics per la prestació de serveis administratius i altres preus

1. Pel que fa als preus públics per la prestació de serveis administratius i altres serveis als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials, s’han de tenir en compte els annexos 5 i 6 del Decret 65/2015.

2. Els alumnes més grans de 28 anys, que no estan coberts per l’assegurança escolar, han de pagar el preu previst en el punt 8 de l’annex 5 de l’esmentat Decret 65/2015 en concepte d’assistència mèdica en cas d’accident escolar.

Article 19

Abast de les exempcions i les bonificacions

Les condicions que donen dret a les exempcions i bonificacions en els preus de la matrícula s’han de complir en el moment de formalitzar-la, llevat del cas de discapacitat, en què la condició s’ha de complir l’any de la matrícula. Pel que fa als preus dels altres serveis regulats en aquest Decret, les condicions que donen dret a les exempcions i bonificacions s’han de complir en el moment de sol·licitar la prestació del servei.

Article 20

Reclamació de quantitats impagades

La Universitat de les Illes Balears ha d’exigir als alumnes, com a condició prèvia per formalitzar la matrícula, per traslladar l’expedient, per expedir títols o certificats o per prestar qualsevol altre servei, el pagament de les quantitats pendents per serveis acadèmics o administratius del mateix any acadèmic o d’anys acadèmics anteriors.

Disposició addicional primera

Actualització dels preus

D’acord amb el que estableix l’article 81.3 b de la Llei orgànica 6/2001, s’autoritza el conseller d’Educació i Universitat perquè, mitjançant una resolució, actualitzi els preus establerts en els annexos d’aquest Decret dins els límits que anualment fixi la Conferència General de Política Universitària.

Disposició addicional segona

Establiment del grau d’experimentalitat de nous estudis

S’habilita el conseller d’Educació i Universitat perquè, mitjançant una resolució, estableixi el grau d’experimentalitat dels estudis la impartició dels quals s’autoritzi dins el termini de vigència d’aquest Decret a l’efecte d’establir els preus públics que s’han de fer efectius en abonar-ne la matrícula.

Disposició derogatòria única

Queda derogat el Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears. Això no obstant, els preus establerts en l’apartat I de l’annex 6 del Decret 65/2015 s’han d’aplicar fins a l’11 de setembre de 2016 i els preus establerts en l’annex 5 i en l’apartat II de l’annex 6 s’han d’aplicar fins que s’aprovi la norma que els ha de substituir.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i desplega els seus efectes des del dia 11 de juliol de 2016, excepte els preus establerts en l’annex 6, la data d’entrada en vigor dels quals és el dia 12 de setembre de 2016.

Palma, 22 de juliol de 2016

La presidenta

El conseller d’Educació i Universitat

Francesca Lluch Armengol i Socias

Martí X. March Cerdà

ANNEX 1

Preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura o enginyeria que encara no s’han extingit:

1. Ensenyaments amb nivell d’experimentalitat 3 (únicament per al reconeixement de crèdits de lliure configuració).

Preu per crèdit de primera matrícula: 16,20 euros.

2. Ensenyaments amb nivell d’experimentalitat 4: Enginyeria Informàtica.

Preu per crèdit de primera matrícula: 18,36 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 36,73 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 79,52 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 110,19 euros.

ANNEX 2

Preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials de grau:

1. Graus amb nivell d’experimentalitat 1: Dret, Filosofia, Història, Llengua i Literatura Catalanes, i Llengua i Literatura Espanyoles.

Preu per crèdit de primera matrícula: 12,88 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 25,77 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 55,79 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 77,30 euros.

2. Graus amb nivell d’experimentalitat 2: Administració d’Empreses, Comunicació Audiovisual, Economia, Estudis Anglesos, Història de l’Art, Matemàtiques, Periodisme, Protocol i Organització d’Esdeveniments, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Turisme, doble titulació en Administració d’Empreses i Dret, doble titulació en Administració d’Empreses i Turisme, doble titulació en Economia i Turisme, doble titulació en Periodisme i Comunicació Audiovisual i doble titulació en Turisme i Protocol i Organització d’Esdeveniments.

Preu per crèdit de primera matrícula: 15,03 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 30,05 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 65,06 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 90,15 euros.

3. Graus amb nivell d’experimentalitat 3: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Física, Geografia, Pedagogia i Treball Social.

Preu per crèdit de primera matrícula: 18,01 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 36,02 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 77,97 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 108,05 euros.

4. Graus amb nivell d’experimentalitat 4: Biologia, Bioquímica, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Telemàtica, Informàtica, Psicologia, Química i doble titulació en Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica.

Preu per crèdit de primera matrícula: 20,56 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 41,12 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 89,02 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 123,35 euros.

5. Graus amb nivell d’experimentalitat 5: Edificació, Fisioteràpia, Infermeria i Medicina.

Preu per crèdit de primera matrícula: 23,13 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 46,26 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 100,16 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 138,79 euros.

ANNEX 3

Preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l’obtenció de títols oficials de màster universitari o que constitueixen el període formatiu d’un programa de doctorat regulat pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, la superació del qual dóna accés al període investigador del programa de doctorat, a l’empara de l’article 19.2 a d’aquest Reial decret:

1. Màsters que habiliten o que són una condició necessària per exercir activitats professionals regulades a Espanya, màsters que disposen de recomanacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per elaborar les memòries de sol·licitud dels títols oficials i similars:

1.1.   Màster en Formació del Professorat.

Preu per crèdit de primera matrícula: 27,10 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 40,66 euros.

1.2.   Màster en Psicologia General Sanitària, Màster en Enginyeria de Telecomunicació, Màster en Enginyeria Agronòmica, Màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Industrial.

Preu per crèdit de primera matrícula: 29,45 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 44,18 euros.

1.3.   Màster en Advocacia.

Preu per crèdit de primera matrícula: 31,61 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 51,36 euros.

2. Resta de màsters:

2.1. Màsters amb nivell d’experimentalitat 1: Cognició i Evolució Humana; Filosofia; Llengua i Literatures Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial, i Llengües i Literatures Modernes.

Preu per crèdit de primera matrícula: 26,54 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 43,13 euros.

2.2. Màsters amb nivell d’experimentalitat 2: Comptabilitat i Auditoria; Economia del Turisme i Medi Ambient; Gestió, Organització i Economia de l’Empresa; Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació; Direcció i Planificació del Turisme, i Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.

Preu per crèdit de primera matrícula: 29,09 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 47,26 euros.

2.3. Màsters amb nivell d’experimentalitat 3: Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals; Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa; Educació Inclusiva; Física de Sistemes Complexos; Física Avançada i Matemàtica Aplicada; Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família; Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere; Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció, i Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement.

Preu per crèdit de primera matrícula: 31,61 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 51,36 euros.

2.4. Màsters amb nivell d’experimentalitat 4: Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies; Ciència i Tecnologia Química; Ecologia Marina; Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica; Microbiologia Avançada; Química Teòrica i Modelització Computacional, i Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals).

Preu per crèdit de primera matrícula: 32,47 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 52,75 euros.

2.5. Màsters amb nivell d’experimentalitat 5: Biotecnologia Aplicada; Neurociències; Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments; Nutrició i Alimentació Humana; Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, i Investigació en Salut i Qualitat de Vida.

Preu per crèdit de primera matrícula: 33,34 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 54,17 euros.

2.6. En el cas dels crèdits corresponents al període formatiu d’un programa de doctorat regulat pel Reial decret 1393/2007, el preu que s’ha d’abonar és el que correspon al màster al qual pertanyen aquests crèdits.

ANNEX 4

Altres preus públics per la prestació de serveis acadèmics a la Universitat de les Illes Balears:

Preus públics per la tutela acadèmica establerta en l’article 5:

a) Per als ensenyaments de doctorat: 210,00 euros per any acadèmic.

b) Per a la resta dels ensenyaments de caràcter oficial: 65,27 euros per any acadèmic.

ANNEX 5

Preus públics per la prestació de serveis acadèmics a la Universitat de les Illes Balears:

1. Preus per fer les proves d’accés o admissió a la Universitat:

a) Fase general de la prova per a persones amb el títol de batxillerat o amb un títol equivalent: 69,21 euros.

b) Fase específica de la prova per a persones amb el títol de batxillerat o amb un títol equivalent: 13,85 euros per exercici.

c)  Fase general de la prova per a persones més grans de 25 anys: 55,36 euros.

d) Fase específica de la prova per a persones més grans de 25 anys: 27,68 euros.

e)  Prova per a persones més grans de 45 anys: 41,53 euros.

f)  Valoració de l’experiència laboral o professional per a l’admissió de persones més grans de 40 anys: 46,11 euros.

g)  Entrevista personal per a l’admissió de persones més grans de 40 o de 45 anys: 46,11 euros.

2. Preu per fer la prova per obtenir el certificat de suficiència investigadora o el diploma d’estudis avançats: 58,45 euros.

3. Preu per fer l’examen de defensa de la tesi doctoral: 152,67 euros.

4. Preu per fer la prova de conjunt o prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior: 152,67 euros.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma