Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 8256
Decret 42/2016, de 15 de juliol, pel qual es crea l’ajut econòmic de caràcter social, complementari de les pensions no contributives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva, entre d’altres, en l’acció i el benestar social, els complements de la seguretat social no contributiva i les polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social, d’acord amb l’article 30.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i en relació amb l’article 148.1.20 de la Constitució espanyola, que atribueix a les comunitats autònomes la possibilitat d’assumir competències en matèria d’assistència social. Per altra banda, l’article 70.4 de l’Estatut atribueix als consells insulars competències igualment en complements de la Seguretat Social no contributiva, que encara no s’han fet efectives, d’acord amb l’article 12.4 de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i Seguretat Social.

Entre els objectius de les polítiques de serveis socials que estableix l’article 3 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, en l’apartat k s’inclou el de detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups i la comunitat en general.

Per això, l’any 2014 s’aprovà el Decret 22/2014, de 16 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i la concessió de la prestació per adquirir productes de primera necessitat, amb caràcter complementari a les pensions no contributives. Aquesta prestació rebia el nom de targeta bàsica, atès que es gestionava mitjançant una targeta de crèdit limitat per adquirir productes de primera necessitat en una sèrie d’establiments comercials, i requeria la participació d’una entitat financera, que l’havia d’emetre i gestionar i que desenvolupava tasques d’entitat col·laboradora.

L’aplicació del Decret 22/2014 ha tingut un impacte positiu en les persones perceptores de prestacions no contributives per vellesa o discapacitat, com també en les persones que, malgrat que no compleixen tots els requisits necessaris per obtenir una pensió no contributiva, es troben en una situació sociofamiliar que requereix un ajut econòmic puntual per cobrir les seves necessitats bàsiques.

No obstant això, l’establiment d’aquesta targeta bàsica ha tingut igualment efectes negatius. D’una banda, en moltes ocasions ha provocat quasi més dificultats que beneficis per a les persones destinatàries, com ara en cas de pèrdua de la targeta, restricció en la compra de determinats articles, dificultat d’ajuts entre el crèdit disponible i l’exhauriment —cosa que genera romanents de crèdit—, entre d’altres. D’altra banda, les despeses aplicades per les entitats financeres per comissions d’emissió de la targeta, de recàrrega, de pèrdua, etc., s’han incrementat progressivament des de l’aprovació del Decret 22/2014.

Per als ciutadans, la fórmula de gestió establerta en el Decret 22/2014 restringia la forma d’ús de la prestació, quan el que es pretén és que sigui un complement de rendes dirigit a atendre les despeses que consideri cada receptor segons les seves necessitats.

Aquestes dificultats, així com l’obligació de disposar d’una entitat financera col·laboradora amb oficines a totes les poblacions de les Illes Balears, fan recomanable establir procediments més àgils i avantatjosos, tant per a l’Administració autonòmica com per als ciutadans, per gestionar aquesta prestació. Per això, convé modificar la mecànica de la prestació, amb la finalitat, d’una banda, de facilitar a les persones beneficiàries l’accés a l’ajut i, de l’altra, de simplificar els procediments administratius i les intermediacions de les entitats financeres.

Així, l’objecte d’aquest Decret és establir una prestació econòmica adreçada a persones perceptores de pensions no contributives i altres col·lectius més grans de 65 anys o persones amb discapacitat, amb baixos recursos econòmics, amb la denominació d’ajut econòmic de caràcter social. Aquesta prestació deriva de la creada pel Decret 22/2014 —el qual es deroga—, encara que amb unes modificacions substancials que n’afecten la naturalesa i la denominació i que fan recomanable regular-la mitjançant aquest Decret.

D’acord amb l’article 20 de la Llei 4/2009, són prestacions del sistema públic de serveis socials, entre d’altres, les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats que estableix l’article 3 d’aquesta Llei. En aquest sentit, l’article 22.1 aclareix que són prestacions econòmiques les aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-ne o rebre’n d’altres fonts.

Aquesta prestació no té la consideració de subvenció, atès que es configura com una prestació autonòmica complementària de les prestacions que preveu l’article 2.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als efectes que disposa la lletra a de l’article 2.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Així mateix, la disposició final primera d’aquest Decret modifica el Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014 (BOIB núm. 79, de 31 de maig), per incloure-hi la prestació que es regula.

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), atribueix a la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació les competències en matèria d’atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc. D’altra banda, correspon a la Direcció General de Planificació i Serveis Socials, dins la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, la competència en matèria d’elaboració normativa en matèria de serveis socials.

Per tot això, a proposta de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 15 de juliol de 2016,

 

DECRET

Capítol I

Principis generals

        

Article 1

Objecte i naturalesa

1. L’objecte d’aquest Decret és desenvolupar i regular una prestació econòmica de caràcter social, complementària de la pensió no contributiva, destinada a les persones residents a les Illes Balears que compleixin els requisits que estableix l’article 4.

2. La prestació regulada en aquest Decret té la consideració de prestació autonòmica complementària de les prestacions que preveu l’article 2.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als efectes que disposa la lletra a de l’article 2.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

     

Article 2

Àmbit d’aplicació

1. La finalitat de la prestació és atendre les mancances econòmiques pròpies del col·lectiu al qual s’adreça per alleugerir la seva situació amb l’augment del benestar social. Aquesta prestació es percep una sola vegada durant cada any natural.

2. La prestació directa de serveis i prestacions a aquest col·lectiu es regeix per la normativa específica i, en concret, pels articles 20 i 22 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

      

Article 3

Persones beneficiàries

Són beneficiàries de la prestació les persones de més de 65 anys i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % reconegut per un centre oficial competent, residents a les Illes Balears i que compleixin els requisits que especifica l’article 4. A l’efecte d’aquest Decret, cal distingir dues situacions:

a) Les persones que ja són beneficiàries d’alguna prestació econòmica periòdica de les que únicament gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que han de percebre aquesta prestació anualment de manera automàtica.

b) Les persones sol·licitants que no són beneficiàries de cap prestació econòmica periòdica de les que únicament gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i que compleixen els requisits que estableix l’article 4.2.

         

Article 4

Requisits

1. Poden rebre la prestació que regula aquest Decret les persones residents a les Illes Balears que en tenguin reconegut el dret i que constin en la nòmina generada el mes de gener de l’any en curs, i que, per tant, no tenguin suspès el dret ni el pagament de les prestacions periòdiques següents:

a) Pensions no contributives de la Seguretat Social a les Illes Balears.

b) Subsidis derivats del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

c) Ajuts assistencials per malaltia i vellesa del fons d’assistència social (FAS).

2. També poden sol·licitar la prestació les persones residents a les Illes Balears que no tenguin cap prestació de les esmentades en l’apartat anterior i que es trobin en un dels supòsits següents:

a) Tenir 65 anys complerts.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65 % per un centre oficial competent.

A més, les persones que es trobin en qualsevol dels supòsits anteriors han d’acreditar que tenen uns ingressos anuals, per qualsevol concepte, inferiors als que estableix anualment la Llei de pressuposts generals de l’Estat, o la norma complementària que reguli la matèria, respecte a les pensions no contributives, tenint en compte el límit econòmic individual de les persones sol·licitants i els límits segons el grau de parentiu de la unitat econòmica de convivència. D’altra banda, s’ha d’acreditar la residència legal i continuada a les Illes Balears amb una antiguitat d’almenys els dos anys anteriors a la data de la sol·licitud. Pel que fa a la residència legal, s’han de tenir en compte els criteris aplicables a les pensions no contributives que estableix l’article 10 del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desplega en matèria de pensions no contributives la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives.

 

Article 5

Finançament de la prestació

La prestació s’ha de finançar amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Article 6

Quantia de la prestació

1. L’import de la prestació individual és de 175 euros (cent setanta-cinc euros).

2. Tenint en compte la disponibilitat pressupostària, l’import previst en el punt anterior es podrà incrementar anualment mitjançant una resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació que es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Capítol II

Sol·licitud i documentació, procediment, valoració i resolució

Article 7

Sol·licitud

1. Les persones que descriu l’apartat a de l’article 3 no han de presentar cap sol·licitud. Les persones que descriu l’apartat b de l’article 3 han de presentar les sol·licituds de la prestació segons el model normalitzat, que tindran a la seva disposició a les dependències i a la pàgina web de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o mitjançant qualsevol altra de les formes establertes en l’article 37.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 

Article 8

Documents que s’han de presentar

1. A la sol·licitud de la prestació s’han d’adjuntar els documents que s’indiquen a continuació, si no estan en poder de l’Administració ni se’n pot comprovar la informació per tècniques telemàtiques mitjançant consultes a les quals tengui accés la Direcció General de Dependència, sempre que la persona sol·licitant hi hagi donat el seu consentiment o hagi autoritzat la Direcció General, si cal, per consultar aquestes dades o qualssevol altres, d’acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius. Els documents que s’han de presentar són:

a) Una fotocòpia compulsada del DNI o NIE del cònjuge i de cada un dels components de la unitat econòmica familiar, excepte en el cas dels menors d’edat, i, en tots els casos, una fotocòpia compulsada del llibre de família.

b) Un certificat d’empadronament i convivència. En el cas de persones residents a Palma, només és necessari si les circumstàncies reals del domicili i la convivència són diferents de les que consten en el padró de Palma.

c) Si s’ha canviat de residència en els dos anys anteriors a la data de la sol·licitud, un certificat (o certificats) de l’ajuntament corresponent que acrediti aquest període de temps de residència a les Illes Balears.

d) Si signa la sol·licitud la persona representant, una fotocòpia compulsada del document que acredita la representació legal en qualsevol forma admesa en dret; una declaració, en el cas d’actuar com a persona guardadora de fet, o una fotocòpia compulsada del llibre de família, segons cada cas, i una fotocòpia del DNI o NIE. No obstant això, l’acreditació de la representació ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

e) Una fotocòpia compulsada de la declaració de la renda de l’any anterior a la presentació de la sol·licitud o, en el cas que no s’hagi fet la declaració, una fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la renda per capita de tots els membres de la unitat econòmica de convivència (certificats d’empresa, nòmines, certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal —SEPE—, contractes de treball, etc.).

f) Una declaració responsable de les prestacions o els ajuts percebuts per al mateix concepte d’altres institucions públiques o privades.

g) Una declaració de veracitat de les dades bancàries.

h) En el cas de persones estrangeres naturals d’un país que no pertany a la Unió Europea, una fotocòpia compulsada del document acreditatiu d’haver obtingut la residència legal. En el cas de persones estrangeres naturals d’un estat membre de la Unió Europea o d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, una fotocòpia compulsada del certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers.

2. Els serveis de la Direcció General de Dependència poden sol·licitar, a més, tots els documents complementaris que considerin necessaris per esmenar o millorar la sol·licitud.

3. Les persones estrangeres poden presentar la documentació esmentada equivalent del país d’origen, traduïda oficialment a qualsevol de les llengües oficials de les Illes Balears.

 

Article 9

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 31 de març de cada any, ambdós inclosos, per a les persones que esmenta l’article 3 b.

 

Article 10

Procediment

Una vegada comprovat que la persona beneficiària compleix els requisits que estableix aquest Decret, es fixen dos tipus de procediments per concedir la prestació d’acord amb la situació de les persones beneficiàries que descriu l’article 4:

a) A les persones que s’inclouen en el supòsit a de l’article 3, atès que en l’expedient corresponent tenen justificat el compliment dels requisits esmentats en l’article 4, se’ls ha de comunicar la concessió de la prestació.

b) A les persones que s’inclouen en el supòsit b de l’article 3, una vegada presentada la sol·licitud d’acord amb els articles 7, 8 i 9 d’aquest Decret, examinats els documents i després d’haver comprovat que compleixen tots els requisits, se’ls notificarà la resolució corresponent.

 

 

Article 11

Òrgans de gestió

La gestió d’aquestes prestacions públiques correspon a la Direcció General de Dependència, que actuarà mitjançant el Servei de Prestacions Socials i ha d’avaluar les sol·licituds presentades d’acord amb aquest Decret, i formular, si escau, la proposta de resolució.

 

Article 12

Examen de la documentació

1. Els serveis tècnics de la Direcció General de Dependència han d’examinar les sol·licituds i els documents adjunts per determinar si la prestació s’adequa a l’objecte d’aquest Decret.

2. Si la sol·licitud o la documentació aportada és defectuosa, incompleta o, d’acord amb l’article 8.2, es demanen a la persona sol·licitant documents complementaris, els serveis tècnics de la Direcció General de Dependència han de requerir la persona sol·licitant perquè presenti la documentació o esmeni els defectes en el termini de deu dies, i han de fer constar que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició i es dictarà la resolució que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992.

 

Article 13

Resolució i notificació

1. L’òrgan competent per resoldre és la consellera de Serveis Socials i Cooperació, que pot delegar aquesta competència en el director general de Dependència.

2. En tot cas, les prestacions sol·licitades d’acord amb l’apartat b de l’article 10 s’han d’examinar i, quan pertoqui, s’han de concedir per ordre de data d’entrada de les sol·licituds. Si la sol·licitud té algun defecte, es presenten justificants d’haver sol·licitat documents o no s’hi adjunten tots els indicats, la data vàlida per establir l’ordre cronològic d’entrada de la sol·licitud és la data en què tengui entrada l’esmena o en què s’aportin els documents que hi manquen. Tenint en compte això i els apartats següents, la resolució de les sol·licituds s’ha de dictar una vegada que s’hagin comprovat els documents adjunts, malgrat que encara no hagi acabat el termini per sol·licitar la prestació.

3. El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la s’estableix de la manera següent:

a) Per a les persones que s’inclouen en el supòsit a de l’article 3, s’ha de procedir de la manera que disposa l’apartat a de l’article 10.

b) Per a les persones que s’inclouen en el supòsit b de l’article 3, el termini per resoldre el procediment és de dos mesos comptadors des de la data d’entrada de la sol·licitud de la prestació en el registre de l’òrgan competent.

4. El transcurs del termini per resoldre el procediment es pot suspendre en els casos que preveu l’article 42.5 de la Llei 30/1992.

5. S’han de considerar desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini establert, tenint en compte la suspensió esmentada en l’apartat anterior.

Capítol III

Pagament i reintegrament

 

Article 14

Pagament de la prestació

El pagament de la prestació s’ha de fer efectiu pel 100 % de la quantia concedida mitjançant un ingrés bancari en el compte corrent en què la persona beneficiària cobri la prestació que té reconeguda o en el compte corrent indicat en la sol·licitud.

 

Article 15

Revocació i reintegrament de les prestacions concedides

1. Les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques que estableix aquest Decret que percebin quanties que no els corresponen estan obligades a reintegrar-les després de la revocació de la prestació.

2. El procediment de reintegrament es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, així com per les normes aplicables del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

3. Les quanties reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

 

Article 16

Revisió d’ofici de la prestació concedida

1. Pertoca revisar d’ofici la prestació concedida quan no s’hagi concedit conforme a dret per haver incorregut en algun dels supòsits de nul·litat de ple dret que preveu l’article 62.1 de la Llei 30/1992.

2. El procediment de revisió d’ofici es regeix per l’article 102 de la Llei 30/1992 i l’article 54 de la Llei 3/2003.

 

Disposició addicional única

Exclusió del complement en el còmput d’ingressos per sol·licitar o mantenir el dret a la pensió no contributiva de la Seguretat Social

1. La quantia del complement de la pensió reconeguda als perceptors de la pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, està exclosa del còmput de rendes o ingressos a l’efecte de determinar el manteniment del dret a aquesta pensió.

2. Aquesta disposició és igualment aplicable a les persones beneficiàries del supòsit b de l’article 3.

 

Disposició transitòria única

Termini de presentació de sol·licituds per a l’any 2016

1. Per a l’any 2016, en el cas de les persones incloses en el supòsit a de l’article 3, tenen dret a la prestació les que tenguin reconegut el dret a qualsevol de les prestacions econòmiques periòdiques esmentades en l’article 4.1 i que constin en la nòmina generada el mes d’agost de 2016, i que, per tant, no tenguin suspès el dret ni el pagament de la pensió o prestació.

2. Per a l’any 2016, en el cas de les persones incloses en el supòsit b de l’article 3, s’acceptarà com a document vàlid per sol·licitar l’ajut regulat en aquest Decret la sol·licitud presentada d’acord amb el Decret 22/2014, de 16 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i la concessió de la prestació per adquirir productes de primera necessitat, sol·licitud que s’ha de presentar en el termini comprès entre l’1 i el 31 de març, ambdós inclosos.

 

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret, i concretament el Decret 22/2014, de 16 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i la concessió de la prestació per adquirir productes de primera necessitat.

 

Disposició final primera

Modificació del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014

Es modifica l’apartat 3.4 de l’annex del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014 (BOIB núm. 79, de 31 de maig), que queda redactat en els termes següents:

3.4. Ajuts econòmics de caràcter social, complementaris de les pensions no contributives.

Definició: prestació de caràcter econòmic per donar suport a les necessitats de persones amb dificultats econòmiques. Es concedeix anualment.

Població destinatària: les persones beneficiàries de pensions no contributives (PNC), del fons d’assistència social (FAS) o del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i les persones de més de 65 anys o amb un grau de discapacitat superior o igual al 65 % que tenen uns ingressos anuals inferiors als que estableix anualment la Llei de pressuposts generals de l’Estat o la norma complementària que reguli la matèria.

Equipaments/equips professionals: el Servei de Prestacions Socials de la Direcció General de Dependència.

Ràtios i perfils professionals: personal de l’Administració general.

Estàndards de qualitat: el termini establert per resoldre i notificar.

Garantia de la prestació: prestació garantida.

  

Disposició final segona

Habilitació normativa

1. Es faculta la consellera de Serveis Socials i Cooperació per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

2. Així mateix, es faculta la consellera de Serveis Socials i Cooperació per modificar, mitjançant ordre, la quantia de la prestació establerta en l’article 6 d’aquest Decret, segons les circumstàncies pressupostàries, econòmiques o socials.

 

Disposició final tercera

Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de juliol de 2016

La presidenta

La consellera de Serveis Socials i Cooperació

Francesca Lluch Armengol i Socias

Fina Santiago Rodríguez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma