Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7852
Plec de bases pel procediment obert pel concurs d'idees per l'avantprojecte per a la reforma i millora de la plaça Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per la Junta de Govern Local, en sessions ordinàries de dies 15 i 27 de juny, es va aprovar el plec de bases que ha de regir, per procediment obert, el concurs d’idees a nivell d’avantprojecte per a la reforma i millora de la plaça Mallorca de la ciutat d'Inca:

PLEC DE BASES QUE HAN DE REGIR, PER PROCEDIMENT OBERT, EL CONCURS D’IDEES PER A L’AVANTPROJECTE PER A LA REFORMA I MILLORA DE LA PLAÇA DE MALLORCA

1. ORGANISME CONVOCANT

El present concurs d’avantprojecte el convoca l’Ajuntament d’Inca, amb seu a la plaça d’Espanya, 1, de la mateixa ciutat.

2. OBJECTE DEL CONCURS. BASES TÈCNIQUES I CRITERIS A SEGUIR PER A LA SELECCIÓ DELS TREBALLS

L’objecte és, en primer lloc, la realització del concurs d’idees per a l’avantprojecte per a la remodelació de la plaça de Mallorca, de conformitat amb el que disposen els articles 184 i següents de la Llei de contractes de les administracions públiques. En segon lloc, si l’Ajuntament decideix executar les obres, podrà dur a terme la posterior contractació del concursant guanyador del concurs per a la redacció del projecte tècnic (bàsic i execució) i la direcció tècnica de les obres, que serà el concursant que haurà obtingut el primer premi.

Les bases tècniques del concurs i els criteris a seguir pel jurat per a la selecció dels treballs són els que es detallen a l’annex I del present plec de condicions.

3. CARÀCTER DEL CONCURS

El concurs de treballs d’arquitectura es desenvoluparà en l'àmbit d'avantprojecte, i és obert, anònim i de fase única, i d’àmbit estatal.

4. ATRIBUCIONS, FUNCIONAMENT I COMPOSICIÓ DEL JURAT

El premi es concedirà al treball presentat que designi el jurat. El jurat adoptarà les seves decisions o dictamen amb total independència, sobre la base dels avantprojectes que li siguin presentats de forma anònima i atenent exclusivament als criteris indicats en el present plec de condicions.

El jurat estarà format pels membres següents:

President:               -    El batle d’Inca.

Vocals:   -    El regidor d’Hisenda i Infraestructures.

· Un arquitecte municipal.

· Un arquitecte tècnic municipal.

· Un arquitecte representant del COAIB.

· Un arquitecte de reconegut prestigi a nivell local i/o autonòmic, a proposta d'una llista presentada pel COAIB.

· Un arquitecte designat pel batle.

· Un representant de cada grup polític municipal.

· Un membre de les associacions de veïns designats per aquestes de mutu acord. En el cas que no sigui possible la seva designació de mutu acord, el batle designarà la persona que les representi.

· Un membre de les associacions de comerciants designats per aquestes de mutu acord. En el cas que no sigui possible la seva designació de mutu acord, el batle designarà la persona que les representi.

Secretari:            -   El cap de departament d'Urbanisme (amb veu, però sense dret a vot).

Cada membre del jurat comptarà amb un suplent. El suplent del president serà nomenat per ell mateix. Els suplents restants seran nomenats per la persona a qui correspongui nomenar el titular.

Una vegada aprovat aquest plec de condicions i convocat el concurs, es designaran els membres del jurat.

Seran funcions del jurat:

a. L'obertura dels treballs i aixecament de l’acta corresponent, en la qual es reflectiran també les propostes refusades amb raonament de les causes que originin la seva no-admissió.

b. L’admissió definitiva dels treballs.

c. La vigilància i el compliment de l’anonimat rigorós en el qual s’haurà d’examinar la documentació.

d. L'estudi dels treballs presentats, les sessions de deliberació, la resolució del concurs, l'aixecament de l’acta i el dictamen corresponent.

e. L’exclusió, prèvia a l’examen, de la documentació gràfica o escrita no sol·licitada en la convocatòria o que no reuneixi els requisits assenyalats expressament a les bases.

Si és necessària alguna actuació en el sentit de la darrera funció ressenyada, serà convenientment raonada i se n’aixecarà l’acta corresponent.

Les decisions es prendran per majoria simple dels vots i, en cas d’empat, decidirà el vot del president. Serà imprescindible la presència de com a mínim de 3/4 parts dels membres del jurat per emetre la resolució definitiva, la qual haurà d’ésser raonada.

Totes les decisions del jurat seran irrevocables, definitives i inapel·lables.

Només es podrà declarar desert el primer premi si existeix acord d'almenys 3/4 parts de membres del jurat.

La resolució del concurs es farà pública i es difondrà entre els participants en els deu dies següents a la data de la seva adopció i a través dels mitjans de difusió utilitzats per a la seva convocatòria.

5. PREMIS DEL CONCURS D’AVANTPROJECTE

El concurs que es convoca tendrà els premis següents:

- Primer premi: 8.000 euros i guanyador del concurs. Aquest import tendrà el caràcter d’honoraris a compte del corresponent projecte (bàsic i execució), en el cas que es produeixi l’encàrrec.

- Segon premi: 4.000 euros. Serà per al treball que el jurat estimi com a segon classificat.

- Tercer premi: 2.500 euros. Serà per al treball que el jurat estimi com a tercer classificat.

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DELS AVANTPROJECTES DEL CONCURS

S’estableixen els següents termes per a l’obtenció d’informació i consultes.

a. Convocatòria i publicitat: l’Ajuntament farà publicitat d’aquesta convocatòria mitjançant anunci en el BOIB i a un diari de major difusió de les Illes Balears.

b. Bases i documentació: les bases i documentació es podran obtenir a la web municipal www.incaciutat.com/plazamallorca i a les oficines de l’Ajuntament (departament d’Urbanisme).

c. Presentació dels treballs: dins els 90 dies naturals des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB. El termini acabarà a les 14 hores del darrer dia; si aquest fos dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

El lloc de presentació serà el Registre de l’Ajuntament d’Inca, situat a la plaça d’Espanya, núm. 1, 07300, Inca. També es podran presentar mitjançant correu certificat o servei de missatgeria.

No hi haurà inscripció prèvia.

Una vegada finalitzat el termini per a la presentació dels treballs, el secretari del concurs aixecarà acta de la recepció, en la qual consignarà el nombre de treballs rebuts i els seus lemes identificatius.

d. Informació i consultes: s’estableix un termini de 20 dies naturals de consulta des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Totes les consultes s’hauran de fer per escrit i es remetran per correu electrònic a l'adreça concursidees@incaciutat.com, a l'atenció dels Serveis Tècnics Municipals. Les respostes es publicaran a la web de l’Ajuntament d’Inca per al coneixement general dels licitadors.

Aquestes respostes tendran la consideració d’aclariment o d’ampliació de les bases del concurs o de la seva documentació, però en cap cas de modificació de cap d’aquestes bases.

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA APORTADA PER L’AJUNTAMENT

Plànols de situació.

Plànol topogràfic de la plaça i carrers confrontants.

Reportatge fotogràfic i informe tècnic de deficiències de la plaça.

Projecte d'activitat de l'aparcament.

Plec de condicions tècniques (s’adjunten al present document).

Plànol gràfic del PGOU relatiu a la proposta de modificació puntual per a l’ampliació de la zona verda del carrer d'Artà (no executada) que l'Ajuntament vol dur a terme, a l'efecte de la seva possible interrelació amb la proposta de reforma de la plaça objecte del concurs, atesa la seva proximitat.

8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR I NORMES DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Per concórrer al concurs les persones interessades hauran de presentar un avantprojecte, seguint els paràmetres establerts al programa i els condicionants de la normativa urbanística aplicable (PGOU Inca, aprovat de forma definitiva en data 26/10/2012; es pot consultar a la pàgina web municipal). La documentació tècnica a presentar serà:

a) Documentació gràfica:

Es presentarà amb un màxim de 2 panells en format DIN A1, en suport rígid de cartó ploma, amb un lema que els identifiqui.

Estarà formada per les plantes, els alçats, les seccions, els detalls, les perspectives, les imatges virtuals o les fotografies de la maqueta que es considerin adequats i que constitueixin l'avantprojecte.

Juntament amb els planells s'entregarà un CD-ROM que inclourà els fitxers utilitzats en format PDF i DWG.

b) Documentació escrita:

Memòria justificativa de la proposta presentada.

Memòria de qualitats.

Avanç de pressupost d'execució material de l'avantprojecte per capítols.

Document de síntesi (1 còpia en DIN A3 de la documentació presentada).

La documentació escrita haurà de presentar-se conjuntament amb la gràfica, en el mateix suport material.

No s'admetran maquetes.

Tota la documentació presentada també s'ha d'entregar en un CD-ROM en format PDF.

Els treballs es presentaran sota lema per tal de garantir l’anonimat dels concursants. El lema d’identificació es retolarà a tota la documentació aportada.

El lliurament de treballs es pot fer en mà, per altra persona distinta al concursant, o per correu; en aquest darrer cas s’evitarà que en el paquet apareguin dades que identifiquin la persona concursant.

La documentació es presentarà en dos sobres. El sobre núm. 1 contindrà l’avantprojecte amb tota la documentació gràfica i escrita. En el sobre núm. 2, els concursants hi disposaran les seves dades personals, tot acreditant la col·legiació al seu corresponent col·legi d’arquitectes així com la seva personalitat jurídica i capacitat de licitadors. En el cas de persones jurídiques, s’haurà d’aportar la corresponent escriptura que acrediti aquesta condició. 

En el seu exterior els sobres no presentaran cap altra escriptura que no sigui el lema d’identificació escollit pel concursant i la denominació del concurs.

Una vegada resolt el concurs es durà a terme l’obertura del sobre núm. 2 per a la identificació dels treballs. Els concursants tendran dret, si així ho manifesten, a mantenir l’anonimat una vegada produïda la resolució si no resultassin premiats; en aquest cas així ho hauran de fer constar a la documentació escrita que s’ha de presentar en el sobre núm. 1.

9. ELS CONCURSANTS. INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT

Podran participar en el concurs arquitectes, com també equips pluridisciplinars encapçalats per un arquitecte, que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, i que estiguin col·legiats a Espanya en el moment de la presentació de la proposta. No hi podrà participar cap membre del jurat, ni tampoc cap dels seus socis o col·laboradors habituals, treballadors, familiars i, en general, aquelles persones que estiguin compreses a qualsevol dels casos d’incompatibilitat assenyalats a la Llei de contractes del sector públic. Els membres del jurat no podran establir contacte professional amb cap participant durant el període del concurs.

10. RESOLUCIÓ DEL CONCURS

1. Constitució del jurat

El jurat es constituirà amb convocatòria prèvia del batle dins dels seixanta dies següents al de l’acabament del termini de presentació dels treballs.

El jurat aixecarà acta constituent en la qual s’haurà de fer constar, sota declaració jurada, que cap dels seus membres, associats o treballadors participa, directament o indirectament, en el concurs, que desconeixen la identitat dels treballs presentats i que no han mantingut cap contacte durant el període del concurs amb les persones aspirants.

2. Admissió definitiva dels treballs i exclusions del concurs

Una vegada constituït el jurat i el mateix dia en què s’hagi constituït, es resoldrà l’admissió o l’exclusió dels treballs presentats.

La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les bases; per tant, en seran exclosos els treballs que es trametin fora del termini, no respectin allò disposat quant a l’anonimat del concursant o no s’ajustin a les normes de presentació detallades a les bases.

A aquests efectes el jurat comprovarà la data de presentació del treball, obrirà el sobre núm. 1, que conté els treballs, i comprovarà si s’ha presentat la documentació de conformitat amb el que disposen aquestes bases. Així mateix, el jurat examinarà, sense obrir-lo, l’exterior del sobre núm. 2 per tal de comprovar que no hi ha cap senya o marca que pugui servir per identificar el concursant que no sigui el lema escollit per ell.

El jurat aixecarà acta d’aquesta admissió definitiva, que contindrà relació de totes les propostes no admeses i les raons que hagin determinat la seva no-admissió.

3. Resolució del jurat i exposició dels treballs

El mateix dia en què es resolgui l’admissió dels treballs el jurat deliberarà i resoldrà el concurs. S’aixecarà acta que contindrà dictamen raonat dels treballs admesos i a continuació dels premiats, de conformitat amb els criteris disposats en aquestes bases. Seran premiats els treballs que hagin obtingut un major nombre de vots del jurat. El que hagi obtingut el primer premi serà el guanyador del concurs. En cas d’empat, decidirà el president mitjançant vot de qualitat. El concurs podrà declarar-se desert en cas que així ho considerin com a mínim 3/4 dels membres del jurat. En cas de declarar-se desert, el jurat podrà, si així ho considera, concedir el segon i el tercer premi, però sense dret a la posterior contractació per a la redacció del projecte. 

Una vegada produïda la resolució en els anteriors termes, el jurat obrirà els sobres núm. 2, que contenen la identificació dels concursants, excepte el d’aquells concursants que, no havent estat premiats, haguessin demanat preservar el seu anonimat. 

Seguidament, i durant el termini d’un mes, s’exposaran al públic els treballs. En aquesta exposició únicament es farà constar el nom dels concursants que hagin estat premiats.

4. Drets dels concursants

Tots els concursants, inclòs el premiat en primer lloc, fins que els seus treballs passin a ser projecte, conservaran íntegra la propietat intel·lectual i el dret de reproducció d'aquells, sense perjudici d'allò exposat a la condició 13ª de les presents bases.

Tot concursant podrà recollir els seus treballs personalment o per delegació escrita en el termini de tres mesos després del tancament de l’exposició, passats els quals es destruirà tot el material no retirat.

11. CONTRACTACIÓ DEL CONCURSANT GUANYADOR DEL CONCURS I DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

El concursant o equip que resulti guanyador del concurs obtindrà el premi expressat en aquestes bases. Després, acabat el concurs, l'Ajuntament podrà dur a terme l’obra guanyadora o no. És a dir, l'Ajuntament en aquest concurs no assumeix l’obligació de realitzar l’obra. En el cas de decidir dur endavant l’obra, l'Ajuntament no s’obliga a la contractació i encàrrec de la redacció del projecte tècnic (bàsic i execució) a l'equip guanyador ni a la direcció tècnica de les obres. En tot cas, aquesta direcció es realitzarà de forma conjunta amb els tècnics que l’Ajuntament designi.

L'Ajuntament també podria decidir contractar només el projecte tècnic i no la direcció facultativa, si ho considera convenient.

Si es decideix la contractació del projecte tècnic (bàsic i execució) i en el seu cas la direcció d'obra, l’òrgan municipal que resulti competent per contractar durà a terme la contractació de l’equip redactor mitjançant contracte de serveis, del qual formarà part integrant l’avantprojecte premiat i el present plec de condicions.

Els projectes s’hauran de redactar de conformitat amb els avantprojectes, si bé l'Ajuntament podrà introduir, per mitjà de l’autor del projecte, qui estarà obligat a acceptar-les, aquelles modificacions que no alterin la idea bàsica de l'avantprojecte. 

El projecte bàsic i d’execució, com també dels estudis de seguretat a realitzar, els haurà de lliurar el guanyador en el termini de tres mesos a comptar des de la comunicació de la contractació i encàrrec de l'Ajuntament, sense perjudici de poder prorrogar aquest termini per causes no imputables a aquest. L'incompliment de l'anterior termini deixarà sense efecte la contractació, i el concursant perdrà els drets de propietat sobre l’avantprojecte, que passarà automàticament a titularitat municipal.

Com a conseqüència de la redacció d’aquests projectes i posterior direcció tècnica de les obres, la persona concursant percebrà els honoraris que resultin de l’abast del projecte a redactar i consensuat entre les parts contractants. A aquests honoraris es restarà a l'import del premi rebut i obtingut pel concursant, que serà a compte d’honoraris.

12. DRETS DE L’ORGANISME CONVOCANT

L’organisme convocant establirà el desenvolupament dels treballs de forma global, per fases o de qualsevol altra forma que es cregui oportuna.

13. DRETS DE PROPIETAT I EXPOSICIÓ PÚBLICA

Els drets de propietat intel·lectual de tots els treballs presentats seran dels seus autors. 

No obstant això, finalitzat el termini per presentar els avantprojectes del concurs i abans de la resolució i/o decisió per part del jurat, l’entitat convocant podrà exhibir o publicar la totalitat dels treballs admesos de forma definitiva mantenint l’anonimat, a l'efecte que la ciutadania de la ciutat d'Inca pugui expressar la seva opinió i suggeriments, sense que aquests siguin vinculants per a la resolució final del jurat.

Per altra banda, una vegada resolt el concurs, seran anunciats i exhibits els avantprojectes guanyadors.

14. DISPOSICIÓ FINAL

Els aspectes no prevists o regulats a les presents bases, com també la seva interpretació en cas de dubte, o d’altres qüestions suscitades en aquest concurs, les resoldrà exclusivament el jurat, i els seus acords tendran la presumpció d’interpretació autèntica de les presents bases

 

 

ANNEX I

BASES TÈCNIQUES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA REFORMA I MILLORA DE LA PLAÇA DE MALLORCA

1. OBJECTE DEL CONCURS

L’objecte d’aquest concurs d’idees és la selecció per part del jurat d’una proposta que defineixi la REFORMA I MILLORA DE LA PLAÇA DE MALLORCA. Aquest concurs es limita a la part exterior de la plaça i, per tant, no implicarà cap actuació o proposta a la part interior de l’aparcament.

2. ANTECEDENTS I EMPLAÇAMENT

La plaça de Mallorca es troba al nucli urbà d'Inca, limita amb la zona del nucli antic i la zona d'eixample d'Inca, i connecta la zona de vianants de l'avinguda dels Reis catòlics amb la zona de vianants del centre. Es tracta d’una plaça que no té gaire temps de construcció, però, diferents deficiències en l’execució de les obres i el fet que el projecte anterior no hagi complit les expectatives han implicat la necessitat d’assolir una nova reforma i replantejar la funcionalitat i la integració de la plaça a la ciutat.

Característiques:

Al subsòl de la plaça de Mallorca es troba un aparcament de dues plantes.

La plaça de Mallorca es troba dividida en dos nivells:

· El nivell inferior perimetral al carrer d'Artà.

· El nivell superior perimetral al carrer del Barco.

3. CARÀCTER DEL PROJECTE I CRITERIS DE SELECCIÓ

L’objectiu del concurs d’idees és resoldre, d'una banda, les deficiències de construcció que pateix la plaça i l’edifici principal destinat a aparcament públic (a continuació es relacionaran), i de l'altra, recuperar un espai lliure públic ubicat en el centre de la ciutat d'Inca per aconseguir un zona més funcional, dinàmica, amb l'objecte que la part superior de la plaça no sigui utilitzada de forma exclusiva per dur a terme grans esdeveniments i/o actes públics (concerts, fires, exposicions...) i, per tant, sigui un espai més polivalent. Quant a la part inferior, es tracta de recuperar el concepte de plaça, tot això cercant una bona integració dins la ciutat.   

Així mateix, s’haurà de tenir en compte la possible interrelació amb la futura modificació puntual de planejament per dur a terme l’ampliació de la zona verda del carrer d'Artà delimitada al PGOU d'Inca encara no executada, atesa la seva proximitat. S’incorpora plànol gràfic de la proposta de modificació a la documentació del concurs.

A) Relació de deficiències existents d’obligada actuació conforme a l'informe que s'adjunta com a documentació del concurs

1) Substitució de la impermeabilització i el paviment de la part superior de la plaça, que realitza la funció de coberta de l’edifici, amb l’objecte de reparar les filtracions que es produeixen a la planta primera de l’aparcament.  

2) Reparació i solució dels problemes de filtració (goteres) existents a la part inferior de la plaça respecte a la planta segona de l’aparcament.

3) Substitució dels revestiments verticals situats a la façana del carrer de Jesús i un tram del carrer d'Artà (zona entrada del pàrquing); així mateix s'hauran de tenir en compte altres desperfectes materials relacionats amb el deteriorament de la plaça, com poden ésser la rompuda dels escalons d’accés a la part superior.

No obstant això, es poden proposar canvis i/o solucions globals en aquestes situacions de deteriorament de la plaça. 

B) Criteris de selecció

1. Arquitectònic i paisatgístic.

2. Viabilitat tècnica i funcional. Possibilitat de realitzar l’obra en dues fases (part superior i part inferior de la plaça).

3. Justificació i claredat expositiva de la solució adoptada.

4. Nivell de presentació formal.

5. Materials: ús, innovació, respecte al medi ambient i baixa despesa de manteniment.

6. Mesures d’estalvi energètic.

7. Accessibilitat, dinamització de la plaça.

8. Espais enjardinats i aconseguiment d’ombres.

8. Pressupost de la solució que es proposa i la seva justificació.

9. Viabilitat econòmica.

10. Altres aspectes que el jurat pugui considerar importants.

4. NORMATIVA DE REFERÈNCIA

La solució proposada haurà de complir la normativa exigible sobre accessibilitat i el Pla General d'Ordenació Urbana d'Inca, aprovat de forma definitiva el 26/10/2012.

5. REFERÈNCIA A LA PROPOSTA GUANYADORA

L'Ajuntament d'Inca adquirirà la propietat del treball guanyador. Podrà proposar a l’autor del projecte premiat la introducció de modificacions durant la redacció definitiva d'aquest, per adequar-lo a les necessitats reals del municipi.

  

Inca, 6 de juliol 2016

  

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

  

ANNEX II

CONCURS D’IDEES PER A LA REFORMA I MILLORA DE LA PLAÇA DE MALLORCA CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT D’INCA

DIRECTOR DE L’EQUIP __________________________________________________________

AMB DNI _______________________, ARQUITECTE COL·LEGIAT EN EL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE _______________________________________________

NÚM. ______________________

EQUIP INTEGRAT PER:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADREÇA __________________________________________CODI POSTAL ___________

POBLACIÓ _________________________________________________________________

TELÈFON ___________________________________ FAX __________________________

Assabentats del concurs d’avantprojecte convocat per l’Ajuntament d’Inca, manifestam:

Que posseïm plena capacitat per obrar.

Que coneixem i acceptam totalment les bases aprovades per regir el concurs.

En conseqüència, sol·licitam ser inscrits al citat concurs.

________________________________, ______________ de _________________de 2016

Signat _______________________

 

ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE

EL SR./LA SRA. _­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

En nom propi i en representació de l’equip integrat per:

EL SR./LA SRA. _­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

EL SR./LA SRA. _­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

EL SR./LA SRA. _­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

DECLAR:

Que tant jo com els integrants de l’equip al qual represent, en el seu cas, no estam sotmesos a cap de les causes d’incompatibilitats establertes a la legislació vigent ni a les presents bases.

I, perquè consti davant l’Ajuntament d’Inca a l’efecte de prendre part en el CONCURS D’IDEES PER A LA REFORMA I MILLORA DE LA PLAÇA DE MALLORCA, subscric la present declaració.

________________________________, ______________ de _________________de 2016

Signat ______________________


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma